طراحی و اجرای طرح منتورینگ دانشجویی در دانشکده پزشکی شیراز
ورورد به دانشگاه با توجه به محیط جدید آموزشی، وسعت زياد مطالب علمي، تعدد اساتيد، روش هاي تدريس گوناگون و پيشرفته و عوامل روحی و روانی از قبیل دوری از خانواده و سکونت در خوابگاه باعث بوجود آمدن استرس و تنش در دانشجویان سال اول می شود که منجر به افت تحصیلی، آسیبهای روحی ،کاهش عملکرد و تغییر سبک زندگی آنانمی گردد. منتورينگيكارتباطحرفهاياغلبطولانيمدت،داوطلبانهوسودمندبرايهردوطرفاستكهدرآنيكفردبا تجربهوآگاه (منتور)،فرددارايتجربهكمتر(منتي)راحمايتميكند.
شواهد فراوانی وجود دارد که منتورینگ یکی از اجزا کلیدی برای موفقیت در پزشکی است لذا به نظر می رسد حضور منتور به عنوان الگو در زندگی فردی و حرفه ای برای دانشجو ضرورت دارد تا به کمک آن نقاط ضعف خود را شناخته و توانمندی ها و نقش واقعی خود را در جامعه بالفعل نماید.
با توجه به فوایدی که این طرح داشت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی به صورت مقطعی جهت ورودیهای بهمن ماه سال 93 طرح منتورینگ را اجرا کرد. میزان رضایتمندی دانشجویان منتور از اجرای طرح 95% و دانشجویان منتی 96% ارزیابی شد. منتورها این طرح را در ارتقای توانمندی های فردی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی، شناخت نقاط قوت و ضعف خود مفید دانستند و دانشجویان منتی بهبود روش مطالعه، افزایش عملکرد و کاهش استرس در امتحانات، بهبود مهارت های ارتباطی و تشویق شدن به فعالیت های پژوهشی و فرهنگی را از فواید طرح دانستند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-16 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ