- تنظيم فرم هماهنگي فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي گروه علوم پايه (فرم تفاهم نامه) و شيوه نامه تکميل آن

- تنظيم فرم هماهنگي فعاليتهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي گروه باليني (فرم تفاهم نامه) و شيوه نامه تکميل آن

- برگزاري جلسات تفاهم نامه

                     " گزارش نهايي فرم تفاهم نامه"

- طرح ادغام در دوره پاتوفیزیولوژی

- طرح ادغام در دوره علوم پایه

- توانمند سازی در بخش داخلی

- برگزاری دوره یک ماهه مدرسه تابستانی

- جدا سازی تخت های آموزشی از درمانی با همکاری معاونت آموزشی بالینی و معاونت آموزشی دانشگاه

Page Last Update   :  1392-3-1 9:54        Top of page Print version