1. آنزيمها،کوفاکتورها-طبقه بندي آنزيمها-سينتيک واکنشهاي آنزيمي-معادلات ميکائيليس-منتن و لاينوبربرگ-انواع مهارکننده هاي آنزيمي-آنزيم هاي تنظيم کننده-ايزو آنزيمها
 2. ساختمان کربوهيدراتها
 3. آب-اسيد و باز-سيستم بافري-ساختمان پروتئين ها 1
 4. ساختمان پروتئين ها 2
 5. ساختمان پروتئين ها 3-ساختمان اسيد هاي نوکلئيک 1
 6. ساختمان اسيد هاي نوکلئيک 2
 7. ساختمان غشاء بيولوژيک
 8. آنزيم هاي باليني
 9. پروتئين هاي پلاسما و ساختمان هموگلوبين و هموگلوبين هاي غير طبيعي
 10. متابوليسم پروتئين ها
 11. متابوليسم چربي ها
 12. متابوليسم کربو هيدرات ها
 13. متابوليسم مواد معدني
 14. انرژي حياتي Bioenergetics
 15. متابوليسم هيم و رنگدانه هاي صفراوي
 16. متابوليسم نوکلئوتيدهاي پوريني و پيريميديني
 17. مقدمه،توزيع آب و اجزاي الکتروليتي مايعات بدن،تعادل و تنظيم آب در بدن،اختلالات مربوط به آب،تعادل اسيد و باز،راههاي توليد اسيد در بدن،مکانيزمهاي تنظيم PH خون،اختلالات اسيد و باز در خون
 18. ويتامين ها
 19.  آشنايي با نحوه سنتز و تجزيه نوکلئو تيدهاي بازهاي آلي پوريني (آدنين و گوانين) و پيريميديني ( يوراسيل و سيتوزين و تيمين)
 20. مقدمه،نحوه انتقال اطلاعات ژنتيکي از DNA به DNA از طريق همانند سازي DNA replication و انتقال اطلاعات ژنتيکي از فرم DNA به RNA از طريق انجام رونويسي RNA transcription و انتقال اطلاعات ژنتيکي از فرم RNA به پروتئين با انجام ترجمه protein translation 
 21. بيوشيمي هورمونها
 22. ليپوپروتئين ها و اتروژنز
 23. ساختمان چربي ها

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-3 11:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ