1. کليات علم ميکروب شناسي
 2. طبقه بندي باکتريها
 3. ساختار سلولي
 4. ژنتيک باکتريها
 5. ژنتيک باکتريها (ادامه)
 6. آنتي بيوتيکها
 7. آنتي بيوتيکها (ادامه)
 8. پاتوژنز باکتريها
 9. پاتوژنز باکتريها (ادامه)
 10. کوکسي هاي گرم مثبت 1
 11. کوکسي هاي گرم مثبت 2
 12. کوکسي هاي گرم مثبت 3
 13. باسيل هاي گرم منفي روده اي 1
 14. باسيل هاي گرم منفي روده اي 2
 15. باسيل هاي گرم منفي روده اي 3
 16. باکتريهاي ميله اي گرم منفي
 17. کوکوباسيل هاي گرم منفي
 18. باکتري هاي فاقد ديواره سلولي
 19. کلاميدياها
 20. اسپيروکت ها و ديگر ميکروارگانيسم هاي مارپيچي 
 21. اسپيروکت ها و ديگر ميکروارگانيسم هاي مارپيچي (ادامه)
 22. باسيل هاي گرم مثبت بدون اسپور
 23.  باسيل هاي گرم مثبت بدون اسپور (ادامه) پسودومونادها،اسينتوباکتر و ديگر باکتريهاي گرم منفي غير متداول
 24.  
 25. رشد و مرگ ميکروارگانيسم ها
 26. ريکتسيا و ارلشيا
 27. عفونت هاي ناشي از باکتريهاي بي هوازي
 28. متابوليسم 1 (کاتابوليسم)
 29. متابوليسم 2 (آنابوليسم)
 30. پرسينيا-پاستورلا
 31. کشت ميکروارگانيسم ها
 32. کوکسي هاي گرم منفي پاتوژن (نايسرياها)
 33. ميکرو فلور طبيعي بدن انسان
 34. لژيونلا،بارتونلا و باکتريهاي بيماري زاي غير متداول
 35. ويروس هاي هپاتيت
 36. پاکس ويروسها
 37.  


 دکتری حرفه ای (پزشکی): درس باکتری شناسی

کارشناسی(مامایی): درس میکروب شناسی

کارشناسی ارشد(میکروب شناسی)
-درس ارتباط میکرو ارگانیسم ها با میزبان
1- تهاجم باکتری ها(1)

2-تهاجم باکتری(2)


درس بیولوژی سلولی و مولکولی پروکاریوتها :
جزایر بیماری زایی

گریز باکتریها از سیستم ایمنی 1

گریز باکتریها از سیستم ایمنی 2


Ph.D (باکتری شناسی پزشکی):
درس مبانی پاتوژنیسیته : 
سیستم های ترشحی

تهاجم باکتری ها

گریز باکتری ها از سیستم ایمنی
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-20 9:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ