آناتومي دستگاه تناسلي

 1. استخوان شناسي لگن و پلويمتري
 2. ماهيچه ها و فاسياهاي لگن
 3. دستگاه تناسلي مرد
 4. دستگاه تناسلي زن
 5. بافت شناسي دستگاه توليد مثل مرد
 6. بافت شناسي دستگاه تناسلي زن
 7. سيکل جنسي و ساختمان پستان
 8. پرينيوم
 9. رگ ها و اعصاب لگن در مرد و زن
 10.  جنين شناسي دستگاه توليد مثل

 

آناتومي اسکلت محوري

 1. تعاريف و اصطلاحات آناتومي
 2. استخوان بندي قفسه سينه 1
 3. استخوان بندي قفسه سينه 2
 4. استخوان جمجمه 1
 5. استخوان جمجمه 2
 6. استخوان جمجمه 3
 7. مفاصل اسکلت محوري
 8. بافت شناسي غضروف
 9. بافت شناسي استخوان
 10. تکامل اسکلت استخواني

 

 آناتومي اسکلتي عضلاني اندام

 1.  استخوان بندي اندام بالايي 1 
 2. استخوان بندي اندام بالايي 2
 3. حفره اگزيلا 1
 4. حفره اگزيلا 2
 5. بازو و حفره آرنج
 6. ساعد
 7. دست و سياهرگ ها،تخليه لنفاوي و درماتوم اندام بالايي
 8. مفاصل اندام بالايي
 9. استخوان هاي اندام پاييني 1
 10. استخوان هاي اندام پاييني 2
 11.  شبکه کمري و ناحيه جلويي-داخلي ران
 12. شبکه خاجي-ناحيه گلوتئال
 13. ناحيه پشت ران و حفره پشت زانو
 14. ساق پا
 15. ناحيه پا و سياهرگ ها،درماتوم و لنف اندام پاييني
 16. جنين شناسي اندام ها

 

آناتومي خون-لنف

 1. بافت شناسي خون
 2. خون سازي
 3. دستگاه لنفاوي 1
 4. دستگاه لنفاوي 2

 

آناتومي دستگاه ادراري

 1. آناتومي کليه،غده فوق کليه و حالب (ميزناي)
 2. آناتومي مثانه و مجاري ادرار در مردان و زنان
 3. بافت شناسي دستگاه ادراري
 4. جنين شناسي دستگاه ادراري

 

آناتومي دستگاه بينايي و شنوايي

 1. دستگاه بينايي (کاسه چشم)
 2. دستگاه بينايي (کره چشم)
 3. دستگاه شنوايي
 4. دستگاه بينايي
 5. جنين شناسي چشم
 6. بافت شناسي گوش
 7. جنين شناسي گوش

 

آناتومي دستگاه تنفس

 1. بيني و سينوس هاي اطراف آن
 2. حلق و حنجره
 3. پرده جنب و شش
 4. بافت شناسي دستگاه تنفس
 5. جنين شناسي دستگاه تنفس

 

آناتومي دستگاه گوارش

 1. مقدمه،تعاريف،اهميت و تقسيم بندي دستگاه گوارش-جدار شکم
 2. کانال اينگوينال-طناب اسپرماتيک ،کيسه بيضه
 3. صفاق و چين هاي آن 1
 4. صفاق و چين هاي آن 2
 5. دهان ،حلق و مري
 6. کبد،سيستم صفراوي و طحال
 7. روده هاي کوچک و بزرگ
 8. رکتوم و کانال مقعدي
 9. رگ ها،اعصاب و لنف حفره شکم
 10. بافت شناسي دستگاه گوارش 1
 11. بافت شناسي دستگاه گوارش 2
 12. ضمايم لوله گوارش
 13. جنين شناسي حفرات بدن و لوله گوارش
 14. تکامل لوله گوارش

 

آناتومي سر و گردن

 1. تقسيمات و فاسياهاي گردن و مثلث پشتي
 2. مثلث جلويي گردن
 3. اعصاب مغزي و احشاي ناحيه گردني
 4. صورت و ناحيه پاروتيد
 5. اسکالپ،سطح دروني جمجمه و مننژ
 6. تکامل سر و گردن 1
 7. تکامل سر و گردن 2

 

آناتومي غدد درون ريز

 1. غدد درون ريز

 

آناتومي دستگاه قلب و عروق

 1. جدار قفسه سينه-پستان
 2. ماهيچه ها،رگ ها و اعصاب جدار قفسه سينه
 3. پريکارد و قلب 1
 4. پريکارد و قلب 2
 5. ميان سينه 1
 6. ميان سينه 2
 7. بافت شناسي دستگاه قلب و عروق
 8. جنين شناسي قلب 1
 9. جنين شناسي قلب 2
 10. جنين شناسي رگ ها

 

 آناتومي دستگاه اعصاب

 1. بافت شناسي دستگاه عصبي 1
 2. بافت شناسي دستگاه عصبي 2
 3. گيرنده هاي حسي
 4. نخاع 1
 5. نخاع 2
 6. ساقه مغز 1
 7. ساقه مغز 2
 8. مخچه و بطن چهارم مغزي
 9. ديانسفال و بطن سوم
 10. مخ 1
 11. مخ 2
 12. سيستم ليمبيک و تشکيلات مشبک
 13. راه حس هاي ويژه
 14. دستگاه عصبي خودکار
 15. خون رساني دستگاه عصبي
 16. تکامل دستگاه عصبي 1
 17. تکامل دستگاه عصبي 2

 

آناتومي مقدمات علوم پايه 1

 1. سلول 1
 2. سلول 2
 3. بافت پوششي
 4. غدد-بافت همبند
 5. بافت همبند
 6. بافت عصبي
 7. بافت ماهيچه اي
 8. پوست و ضمايم آن

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-18 13:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ