تحليل آزمون يکي از حيطه هاي شرح وظايف EDO مي باشد که همه ساله نسبت به انجام آن اقدام مي نمايد و بازخورد لازم جهت استانداردسازي سوالات به گروه هاي ذيربط ارسال مي نمايد.

  تحليل آزمون1 : يک روش قوي براي تعيين ميزان موثر بودن و استاندارد بودن یک آزمون ميباشد. اين عمل مي تواند مربي را قادر به خلق سؤالات مؤثر امتحاني و تنظيم يا استاندارد کردن سوالات آزمونهاي فعلي نمايد.در واقع تحلیل آزمون، تحلیل تک تک سوالات یک آزمون وتعیین کننده مشخصات هر سوال از نظر دقت و یا نارسایی آن  میباشد

 شاخص های مورد استفاده برای تحلیل آزمون شامل موارد ذیل می باشد.

ضریب دشواری2 : درصد کل پاسخ های صحیح به یک سؤال را می گویند که در واقع "ضریب آسانی" می باشد. سؤالات با ضریب دشواری بین 3/0 و 7/0 مناسب می باشند و هر چه این ضریب به 7/0 نزدیکتر باشد سؤال بهتری است .

 ضریب تمیز3: قدرت سؤال را درتمایز بین دانشجویان قوی و ضعیف می سنجد. هر چه این ضریب بیشترو به یک نزدیک تر باشد سؤال مناسب تر است یعنی دانشجویان قوی بیشتر از دانشجویان ضعیف به این سؤال پاسخ داده اند.

همبستگی دو رشته ای نقطه ای : میزان همبستگی سؤال با آزمون را می سنجد. هر چه ضریب همبستگی بیشتر باشد ، به این معنی است که سؤال با مجموعه سؤال های دیگر همخوانی بیشتری دارد و افراد قوی بیشتر پاسخ صحیح داده اند تا افراد ضعیف.

ضریب کودر ریچاردسون5  : که ضریب تعیین پایایی آزمون می باشد.یعنی اگر آزمون را در فاصله کوتاهی چندین مرتبه به یک گروه واحد از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم خواهد بود و  در صورتی که آزمون فقط یک بار انجام شود،  مقدار آن بین صفر و یک می باشد.

پایایی 6 : یعنی قابلیت اجرای آزمون در زمانها و موقعیتهای مختلف .به عبارتی پایایی نتیجه یا محصول یک بررسی است که با فرمول های کودرریچاردسون و آلفاي کرونباخ برای امتحانات کتبی و فرمولRater و نظريه تعميم توانايي7 برای امتحان شفاهی و بربالین بیمار و در ارزشیابــی عملــی مانند مشاهــده معاينه ساختــار يافتـــه کلينيکي8 و بيمارنما9باید مورد استفاده قرار گیرد.

 1- Item analysis
 2- Difficulty Index
 3- Discrimination Index
 4-point biserial correlation  
 5- kuder Richardson
 6-Reliability    
7- Generalized ability theory
8- Objective Structured Clinical Examination)
9- Simulated Patient


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ