ارزشيابي آموزشي پزشکي عمومي دانشکده پزشکي شيراز، در سال 88 - 89 بر اساس استانداردهاي پايه آموزش پزشکي انجام شد که شامل 7 حوزه ي رسالت و اهداف آموزشي، امور هيئت علمي، منابع آموزشي و پژوهشي، امکانات و تجهيزات آموزشي و پژوهشي، مديريت عالي و اجرايي و حوزه دانشجو مي باشد.

  ارزشيابي آموزش عالي بر حسب کيفيت و بر اساس "هدف آموزشي" و يا بر پايه "استانداردهاي پايه" انجام مي گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-18 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ