برنامه کارکاههای برگزار شده توسط کتابخانه ویژه دانشجویان سال 1398


سه ماهه اول

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ

ساعت

مدرس

محتوای آموزشی

Endnote

دانشجویان اکسترن

98/2/17

8-10

سارا کریم زاده

PDF

Pubmed

کاربران

98/2/22

8-10

سارا کریم زاده

PDF

Endnote

کاربران

98/3/4

8-10

سارا کریم زاده

PDF

Pubmed

دانشجویان اکسترن

98/3/18

8-10

سارا کریم زاده

PDF

Scopus

دانشجویان اکسترن

98/3/19

8-10

سارا کریم زاده

PDFبرنامه کارکاههای برگزار شده توسط کتابخانه ویژه اعضای هیات علمی سال 1398

با توجه به مشغله کاری اعضای محترم هیات علمی، این کارگاهها به صورت انفرادی و با هماهنگی اعضای هیات علمی برگزار می گردد.
تاریخ

ساعتنام کارگاهگروه

 1398/2/15

 8-10

Endnote

غدد

 1398/3/48-10

 Endnote

فیزیولوژی

    
    
    
    

 کارگاههای برگزار شده در سالهای گذشته

 

سال 1397

سال 1396

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-4-3 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ