برنامه کارگاهها در نیمه اول سال 1398

  

روز هفته

تاریخ

 ساعت 

محل برگزاری

موضوع کارگاه

گروه هدف

مدرس

ملاحضات

شنبه

98/1/1715-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/1/1814-16کارگاه کامپیوتر شماره 2علوم تندرستی مبتنی بر شواهدMD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/1/1816-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 

دوشنبه

98/1/19

8-10

کارگاه کامپیوتر شماره 2

ژورنال کلاب

ارشد ژنتیک

  
دوشنبه98/1/1910-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمارارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/1/1914-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

 ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
سه شنبه98/1/2010-13کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه98/1/2016-19کارگاه کامپیوتر شماره 2فتوشاپگروه دانشجویی طعم مهربانی  

چهارشنبه

98/1/2113-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
چهارشنبه98/1/218-10کارگاه کامپیوتر شماره 1آمارارشد ایمنی شناسیدکتر شایان 
چهارشنبه98/1/2114-16کارگاه کامپیوتر شماره 1
آمارMPHدکتر صالحی 

پنج شنبه

98/1/229-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 
پنج شنبه98/1/2216-19کارگاه کامپیوتر شماره 2فتوشاپگروه دانشجویی طعم مهربانی کنسل شد

شنبه

98/1/2415-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/1/2514-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

علوم تندرستی مبتنی بر شواهد

MD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/1/2516-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

تعیین کننده های اجتماعی سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
دوشنبه98/1/268-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/1/2610-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمارارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/1/2614-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

  ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
سه شنبه98/1/278-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه98/1/278-10کارگاه کامپیوتر شماره 1آزمون درون بخشیدستیاران طب فیزیکی و توانبخشی  
چهارشنبه98/1/2814-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 

پنج شنبه

98/1/299-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 

شنبه

98/1/3115-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
دوشنبه98/2/28-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/2/210-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار ارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/2/214-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

 ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
سه شنبه98/2/38-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
چهارشنبه98/2/414-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
چهارشنبه98/2/47.30-14کارگاه کامپیوتر شماره 1
چرخه نظام مراقبت سلامت
کارشناسان آمار
دکتر میراحمدی زاده
کنسل شد

پنج شنبه

98/2/59-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 

پنج شنبه

98/2/58-11کارگاه کامپیوتر شماره 1آزمون کتبی پره ارتقادستیاران قلب و عروق  

شنبه

98/2/715-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
شنبه98/2/78-13کارگاه کامپیوتر شماره 1آزمون PMPدستیاران طب اورژانس
  
یکشنبه98/2/814-16کارگاه کامپیوتر شماره 2علوم تندرستی مبتنی بر شواهدMD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/2/816-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/2/813.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1
رزرو آموزش
پرسنل دانشکده پزشکی
  
دوشنبه98/2/98-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/2/910-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمارارشد ایمنی شناسی 

دکتر شایان

 
دوشنبه98/2/914-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

  ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
دوشنبه98/2/98-14کارگاه کامپیوتر شماره 1
کارگاه عملی میکروتیک مهندس پیمان نژاد 
سه شنبه98/2/108-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه98/2/1013.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 2رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی  
سه شنبه98/2/108-14کارگاه کامپیوتر شماره 1
کارگاه عملی میکروتیک مهندس پیمان نژاد 
چهارشنبه98/2/118-10کارگاه کامپیوتر شماره 1 و 2
و مرکز اینترنت بانوان و آقایان
آزمون آسکیدستیاران رادیولوژی
  
چهارشنبه98/2/1114-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
چهارشنبه98/2/1111-15کارگاه کامپیوتر شماره 1
نرم افزار Flowjoمرکز تحقیقات سرطاندکتر فقیه 

پنج شنبه

98/2/129-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 

شنبه

98/2/1415-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
شنبه98/2/148-10کارگاه کامپیوتر شماره 1
Endnoteدانشجویان اکسترندکتر عبداللهی فرد 
یکشنبه98/2/1514-16کارگاه کامپیوتر شماره 2علوم تندرستی مبتنی بر شواهدMD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/2/1516-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/2/158-12کارگاه کامپیوتر شماره 1آزمون آسکیدستیاران ارتوپدی
  
یکشنبه98/2/1513.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1
رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی  
یکشنبه98/2/1516-18کارگاه کامپیوتر شماره 1

کارگاه پژوهشی

انجمن علمی پزشکی

دکتر پیمانی

 
دوشنبه98/2/168-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/2/1610-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمارارشد ایمنی شناسی 

دکتر شایان

 
دوشنبه98/2/1614-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

 ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
سه شنبه98/2/178-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه98/2/178-10کارگاه کامپیوتر شماره 1

Endnote

کاربران

خانم کریم زاده 
سه شنبه98/2/1713.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1
رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی  
سه شنبه98/2/1716-18کارگاه کامپیوتر شماره 1کارگاه پژوهشیانجمن علمی پزشکیدکتر پیمانی 
چهارشنبه98/2/1814-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
چهارشنبه98/2/188-12کارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوانآزمون آسکیدستیاران نورولوژی
  

پنج شنبه

98/2/199-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

کنسل شد
پنج شنبه98/2/197.30-9.30کارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون آسکیدستیاران ENT
  
پنج شنبه98/2/199.30-1130کارگاه کامپیوتر شماره 1 و 2 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون آسکی آنلاین کشوری
دستیاران کودکان
  

شنبه

98/2/2115-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/2/228-10کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

PhD مدیریت اطلاعات

دکتر باقری

 
یکشنبه98/2/2210-12.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

روشهای دستگاهی در ارزیابی ارگونومی

PhD ارگونومی

دکتر پارسایی

 
یکشنبه98/2/2214-16کارگاه کامپیوتر شماره 2علوم تندرستی مبتنی بر شواهدMD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/2/2216-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/2/228-10کارگاه کامپیوتر شماره 1Pubmedدانشجویان اکسترنخانم کریم زاده
 
یکشنبه  98/2/22 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1  کلاس زبانپرسنل دانشکده پزشکی   
دوشنبه98/2/238-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/2/2310-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار ارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/2/2314-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

  ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
سه شنبه98/2/248-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه  98/2/24 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1 رزرو آموزش پرسنل دانشکده پزشکی  
چهارشنبه98/2/2514-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 

پنج شنبه

98/2/269-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 

پنجشنبه

98/2/26

8-12

کارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایان

آزمون آسکی

دستیاران بیهوشی

 

 

پنج شنبه

98/2/26

13-15

کارگاه کامپیوتر شماره 1

Search

دانشجویان پزشکی

آقای رحمانی

 

شنبه

98/2/2815-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
شنبه98/2/288-10کارگاه کامپیوتر شماره 1

آداب 2

دانشجویان بین الملل

دکتر امینی

 
یکشنبه98/2/2914-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

علوم تندرستی مبتنی بر شواهد

MD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/2/2916-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
 یکشنبه98/2/2910.30-12.30کارگاه کامپیوتر شماره 1

روشهای دستگاهی در ارزیابی ارگونومی

دانشجویان PhD ارگونومی

دکتر پارسایی

 
 یکشنبه 98/2/29 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1 رزرو آموزش پرسنل دانشکده پزشکی  

دوشنبه

 98/2/30

8-10

 کارگاه کامپیوتر شماره 2

 ژورنال کلاب

 ارشد ژنتیک

 

 
دوشنبه98/2/3010-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار ارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/2/3014-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

  ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
سه شنبه98/2/318-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه98/2/319-11کارگاه کامپیوتر شماره 1آزمون آسکیدستیاران جراحی
  
سه شنبه 98/2/31 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1 رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
چهارشنبه98/3/110-12کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار ارشد ایمنیدکتر شایان 
چهارشنبه98/3/114-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
چهارشنبه98/3/113-15کارگاه کامپیوتر شماره 1Search

باشگاه پژوهشی

  

چهارشنبه

98/3/1

15-17

کارگاه کامپیوتر شماره 1

فتوشاپ

اعضای گروه طعم مهربانی

آقای آرشین

 

پنج شنبه

98/3/29-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 
پنج شنبه98/3/212-15کارگاه کامپیوتر شماره 1

کارگاه پژوهشی

انجمن علمی پزشکی

  

شنبه

98/3/48-10کارگاه کامپیوتر شماره 2Endnote

کاربران

خانم کریم زاده

 

شنبه

98/3/415-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
شنبه98/3/48-10کارگاه کامپیوتر شماره 1

آداب 2

دانشجویان بین المللدکتر امینی 
شنبه98/3/415-17کارگاه کامپیوتر شماره 1فتوشاپ

اعضای گروه طعم مهربانی

آقای آرشین

 
دوشنبه98/3/68-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/3/610-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار ارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/3/614-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

  ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
سه شنبه98/3/78-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه98/3/714-17کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار مقدماتی

کمیته تحقیقات دانشجویی

  
سه شنبه98/3/79-13کارگاه کامپیوتر شماره 1

آزمون PMP

دستیاران طب اورژانس
 

 کنسل شد

سه شنبه 98/3/7 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1 رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
چهارشنبه98/3/814-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 

پنج شنبه

98/3/99-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 

شنبه

98/3/1115-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/3/1214-16کارگاه کامپیوتر شماره 2علوم تندرستی مبتنی بر شواهدMD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/3/1216-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
 یکشنبه98/3/12  13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
دوشنبه98/3/138-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/3/1310-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار ارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/3/1314-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

  ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
چهارشنبه98/3/1514-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 

پنج شنبه

98/3/169-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 

شنبه

98/3/1815-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار پیشرفته

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
شنبه98/3/188-10
کارگاه کامپیوتر شماره 1

Pubmed

دانشجویان اکسترنخانم کریم زاده 
یکشنبه98/3/1914-16کارگاه کامپیوتر شماره 2علوم تندرستی مبتنی بر شواهدMD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/3/1916-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
 یکشنبه98/3/19 8-10کارگاه کامپیوتر شماره 1

 Scopus

 دانشجویان اکسترن خانم کریم زاده 
یکشنبه  98/3/19 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
دوشنبه98/3/208-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/3/2010-14کارگاه کامپیوتر شماره 2آمار ارشد ایمنی شناسی

دکتر شایان

 
دوشنبه98/3/2014-17کارگاه کامپیوتر شماره 2

آمار

  ارشد انفورماتیک

دکتر پوراحمد

 
دوشنبه98/3/208-14کارگاه کامپیوتر شماره 1

چهارمین آزمون جامع دوره کارشناسی ارشد آموزش مجازی پزشکی

اعضا هیات علمی

قطب آموزش الکترونیک

 
سه شنبه98/3/218-11کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
سه شنبه98/3/2116-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

فتوشاپ مقدماتی

امور فرهنگی

مهندس غضنفری

 
سه شنبه98/3/218-13کارگاه کامپیوتر شماره 1

Cochrane

کتابداران

آقای قاسم پور
خانم جلالی

 
سه شنبه 98/3/21 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
چهارشنبه98/3/2214-16کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

MD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
چهارشنبه98/3/22تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره)  علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی   
پنج شنبه98/3/23تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی   

پنج شنبه

98/3/239-13.30کارگاه کامپیوتر شماره 2

مطالعات کیفی سیاستگذاری سلامت

دومین دوره اعضا هیات علمی

دکتر ترابی زاده
دکتر دلاوری

 

شنبه

98/3/25 14-16 کارگاه کامپیوتر شماره 2

کارگاه لایت روم

 امور فرهنگی

آقای عارف

 
 شنبه 98/3/25 8-10کارگاه کامپیوتر شماره 1

 Endnote

 دانشجویان اکسترن

دکتر عبداللهی فرد

 
یکشنبه 98/3/26 14-16 کارگاه کامپیوتر شماره 2 علوم تندرستی مبتنی بر شواهد MD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/3/2616-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
 یکشنبه 98/3/26 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزش پرسنل دانشکده پزشکی  
دوشنبه98/3/278-10کارگاه کامپیوتر شماره 2ژورنال کلابارشد ژنتیک  
دوشنبه98/3/277.30-14کارگاه کامپیوتر شماره 1چرخه نظام مراقبت سلامتکارشناسان آماردکتر میراحمدی زاده 
سه شنبه98/3/288-13کارگاه کامپیوتر شماره 2

کارگاه آموزشی نرم افزار جدید آموزشی (مروارید)

کارکنان آموزش

  
سه شنبه98/3/2816-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

فتوشاپ مقدماتی

امور فرهنگی

مهندس غضنفری

 
سه شنبه98/3/288-13کارگاه کامپیوتر شماره 1Cochrane

کتابداران

آقای قاسم پور
خانم جلالی

 
سه شنبه 98/3/28 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1 رزرو آموزش پرسنل دانشکده پزشکی  

چهارشنبه

98/3/298-15کارگاه کامپیوتر شماره 1

کارگاه HTDO

کارشناسان کلان منطقه 5 کشوری

مهندس نجفی

 
پنج شنبه98/3/308-14کارگاه کامپیوتر شماره 2

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت و متون و مرور نظام مند

اساتید دومین گروه MPH

  
شنبه98/4/18-10کارگاه کامپیوتر شماره 2Pubmed

دانشجویان اکسترن

خانم کریم زاده

 
شنبه

98/4/1

 14-16کارگاه کامپیوتر شماره 2کارگاه لایت روم  امور فرهنگیآقای عارف  
شنبه98/4/1

8-18

کارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایان

آزمون جامع پرسنل

مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

  
یکشنبه98/4/28-10کارگاه کامپیوتر شماره 2آماردکترای مدیریتدکتر باقری 
یکشنبه98/4/214-16کارگاه کامپیوتر شماره 2علوم تندرستی مبتنی بر شواهدMD/MPHدکتر امینی
دکتر صابر
 
یکشنبه98/4/216-18کارگاه کامپیوتر شماره 2تعیین کننده های اجتماعی سلامتMD/MPH

دکتر صالحی
دکتر مولوی

 
یکشنبه98/4/2

8-13

کارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون جامع پرسنلمرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه  
 یکشنبه 98/4/2 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
دوشنبه98/4/3

8-18

کارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون جامع پرسنلمرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه  
سه شنبه98/4/4 16-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

فتوشاپ مقدماتی

امور فرهنگی

مهندس غضنفری

 
سه شنبه  98/4/4 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1 رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
چهارشنبه98/4/5تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی   
پنج شنبه98/4/6تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی   
یکشنبه98/4/9 8-10کارگاه کامپیوتر شماره 1

Scopus

دانشجویان اکسترنخانم کریم زاده 
 یکشنبه98/4/9  13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1  رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی   
        
سه شنبه98/4/1116-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

فتوشاپ مقدماتی

امور فرهنگی

مهندس غضنفری

 
سه شنبه 98/4/11 13.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزش پرسنل دانشکده پزشکی  
پنج شنبه98/4/13تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   
جمعه98/4/14تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   

شنبه

 98/4/15 14-16 کارگاه کامپیوتر شماره 2کارگاه لایت روم    امور فرهنگی آقای عارف  
شنبه98/4/15تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   
یکشنبه98/4/1613.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 2رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی  
یکشنبه98/4/16تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   
دوشنبه98/4/17تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   
سه شنبه98/4/1813.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 2کلاس زبان
پرسنل دانشکده پزشکی  
سه شنبه98/4/1816-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

فتوشاپ مقدماتی

امور فرهنگی

مهندس غضنفری

 
سه شنبه98/4/18تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   
چهارشنبه98/4/19تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   
پنج شنبه98/4/20تمام روزکارگاه کامپیوتر شماره 1 و مرکز اینترنت بانوان و آقایانآزمون ارتقاء 98   

شنبه

 98/4/22 14-16 کارگاه کامپیوتر شماره 2کارگاه لایت روم      امور فرهنگی آقای عارف   
شنبه98/4/228-15کارگاه کامپیوتر شماره 1

Mendely

کتابداران

 آقای قاسمپور
خانم دهقان

 
یکشنبه98/4/238-15کارگاه کامپیوتر شماره 1Endnoteدانشجویان اکسترن

دکتر عبداللهی فرد

 
یکشنبه98/4/2313.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی  
دوشنبه98/4/248-15کارگاه کامپیوتر شماره 1

Mendely

کتابداران

 آقای قاسمپور
خانم دهقان

 
سه شنبه98/4/2516-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

فتوشاپ مقدماتی

امور فرهنگی

مهندس غضنفری

 
سه شنبه98/4/2513.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی  

چهارشنبه

98/4/26

8-15

کارگاه کامپیوتر شماره 1

Prism

کارشناسان آزمایشگاه دانشکده پزشکی

خانم ندیمی

 

شنبه

 98/4/2914-16 کارگاه کامپیوتر شماره 2کارگاه لایت روم       امور فرهنگی آقای عارف   

شنبه

98/4/29

13-15

کارگاه کامپیوتر شماره 1

SPSS

MPH سیاستگذاری سلامت

دکتر مهارلویی

 
یکشنبه98/4/3013.30-15کارگاه کامپیوتر شماره 1رزرو آموزشپرسنل دانشکده پزشکی  
سه شنبه98/5/116-18کارگاه کامپیوتر شماره 2

فتوشاپ مقدماتی

امور فرهنگی

مهندس غضنفری

 
سه شنبه

98/5/1

8-15کارگاه کامپیوتر شماره 1وسترن بلاتکارشناسان آزمایشگاه دانشکده پزشکیدکتر شفیعی 

شنبه

98/5/5 14-16کارگاه کامپیوتر شماره 2 کارگاه لایت روم
    امور فرهنگیآقای عارف    

شنبه

 98/5/12 14-16کارگاه کامپیوتر شماره 2 کارگاه لایت روم
   امور فرهنگیآقای عارف    

شنبه

98/5/1914-16 کارگاه کامپیوتر شماره 2 کارگاه لایت روم
   امور فرهنگیآقای عارف 

شنبه

98/5/2614-16کارگاه کامپیوتر شماره 2 کارگاه لایت روم
   امور فرهنگی آقای عارف 
        
        
        
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-28 16:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ