Faculties

 
Family
Radif
 
Dr alireza salehi
1
 
Dr saman farah angiz
2
 
Dr sheida bani hashemi
3
 
 
Family
Radif
 
Dr seyd reza malek zadeh
1.      
 
Dr mohammadhadi imanyeh
2.      
 
Dr basir hashemi
3.      
 
Dr mahmood nejabat
4.      
 
Dr Javad Kojouri
5.      
 
Dr Najaf Zare
6.      
 
Dr mitra amini
7.      
 
Dr Negin Hadi
8.      
 
Dr Gholamreza Abdolahifard
9.      
 
Dr Nasrin Asadi
10.  
 
Dr Leila malek makan
11.  
 
Dr sezaneh hagh panah
12.  
 
Dr seyd hedaiattolah faghieh
13.  
 
Dr seyd mansour kashfi
14.  
 
Dr alireza chobineh
15.  
 
Dr Zohreh Mazloum
16.  
 
Dr farkhondeh sharif
17.  
 
Dr yektatalab                                                          
18.  
 
Dr fasihinia
19.  
 
Dr naghshvarian
20.  
 
Dr lotfi
21.  
 
Dr nahid hatam
22.  
 
Dr melika toraby nezhad
23.  
 
Dr moradian
24.  
 
Dr ebrahimi
25.  
 
Dr kazeroni
26.  
 
Dr sajad delavari
27.  
 
Dr vaziri
28.  
 
Dr basery
29.  
 
Dr bakhtiary
30.  
 
Dr shaghaghian
31.  
 
Dr Zahra khademian
32.  
 
Dr mohamad bagher khosravi
33.  
 
Dr habibian
34.  
 
Dr mosleh shirazi
35.  
 
  


Page Last Update   :  1395-3-3 9:50        Top of page Print version