انواع روش هاي شركت در همايش ها

1-شرکت در همايش وکنگره داخلي با ارائه مقاله

2-شرکت در همايش وکنگره داخلي بدون ارائه مقاله

3-شرکت در مجامع خارجي با ارائه مقاله

4-شرکت در مجامع خارجي بدون ارائه مقاله

5-همایشهای داخل و خارج کشور جهت کارکنان

نمونه هاي فر صت مطالعاتي

1- ماموريت آموزشي كوتاه مدت

2-ماموريت آموزشي بلند مدت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-6 11:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ