مرحله دوم طرح های مصوب جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 97) 


مرحله اول طرح های مصوب جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 97) 


طرح های مصوب اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96) 
   

طرح های مصوب دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96)


طرح های مصوب سومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96)


طرح های مصوب چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96) 


طرح های مصوب پنجمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96) 
   

طرح های مصوب ششمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96) 


طرح های مصوب هفتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96) :


طرح های مصوب هشتمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 96) :


طرح های مصوب اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 95) :
فه

طرح های مصوب دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 95) :


طرح های مصوب سومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 95) :


طرح های مصوب چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 95) :


طرح های مصوب اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 94) :
فهرست طرح ها

طرح های مصوب دومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 94) :

فهرست طرح ها

طرح های مصوب سومین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 94) :

فهرست طرح ها
 
طرح های مصوب چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 94) :

فهرست طرح ها
 
طرح های مصوب پنجمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش (سال 94) :

فهرست طرح ها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-7 10:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ