منصب هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي گروههاي پزشكي، جايگاه رفيع و مقام شامخي است كه تعهدات خطيري رادر محضر الهي ومسئوليت‌هاي سنگيني را نسبت به مردم بدنبال خواهد داشت.هر يك از اساتيد محترم در طي دوره خدمت خود بايد موفق به اخذ امتيازات علمي زير شوند
 

1- ترفيع ساليانه:به اعضاي هيأت علمي در قبال هر يكسال خدمت تمام وقت و قابل قبول در ارزيابي كيفي امور آموزشي، پژوهشي و اجرايي و با رعايت شرايطي كه در زير ذكر شده و پس ازتصويب كميته ترفيعات دانشگاه يك پايه ترفيع اعطاي گردد.حداقل امتياز پژوهشي در اين مورد برای اعضای هیآت علمی آموزشی  9/3 و برای اعضای هیآت علمی پژوهشی 8/7 امتياز می باشد . 

2-ارتقاء: ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي گروه پزشکي با توجه به ميزان فعاليت آنها در زمينه هاي آموزشي و تحقيقاتي و نوآوري مي‌باشد.حداقل امتياز پژوهشي در اين مورد 35 امتيازبراي استادياري به دانشياري و 45امتياز براي استادي لازم است.
 
3-پايه تشويقي: در صورتيكه اعضاءمحترم علمي بتوانند در طي يك دوره يك ساله موفق به چاپ مقاله در ISIوPUBMEDباحداقل امتياز پژوهشي  18 امتياز شوند يك پايه تشويقي دريافت خواهند كرد . 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-11 15:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ