مدارك مورد نياز جهت اعطاي ترفيع ساليانه / ارتقاء /پايه تشويقي     

شرايط استفاده از فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

 مدارک لازم جهت گذراندن فرصت مطالعاتی 
مدارک لازم جهت گذراندن  و پس از مراجعت از فرصت مطالعاتیكوتاه مدت
 مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت در همایشهای خارج کشوربا ارائه خلاصه مقاله  
  مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت در همایش خارج از کشوربدون ارائه مقاله 

مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت در همایشهای داخل كشور و مدارك لازم پس از مراجعت

 
 مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت در همایشهای داخل کشوربدون ارائه مقاله 

مدارک لازم جهت متقاضیان شرکت ومراجعت از همایشهای خارج /داخل کشور

 
 مدارك لازم جهت دفاع از پايان نامه 
 مدارک لازم هنگام تحويل پايان نامه به معاونت پژوهشي(D8) 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-21 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ