فرم تعهد پروپوزال پايان نامه   P1
نامه اعلام زمان دفاع از پروپوزال پايان نامه دستياري   P2
فرم ارزشيابي اوليه پرسش نامه پايان نامه دستياري توسط اساتيد   P3
فرم جمع بندي ارزشيابي اوليه پرسشنامه پايان نامه دستياري    P4
مصوبه شوراي پژوهشي گروه در خصوص پرسشنامه طرح تحقيقاتي    P5

تصويب نهايي عنوان پايان نامه تخصصي   P7

تصويب نهايي عنوان پايان نامه   P8
فرم تاييد عنوان پايان نامه    PM1
فرم تاييديه تحويل پرسشنامه طرح تحقيقاتي پايان نامه (به گروه/بخش)      PM2
فرم تاييديه پرسش نامه طرح تحقيقاتي در گروه     PM3
ارزيابي پرسشنامه طرح پژوهشي     PM4
فرم رضايت آگاهانه
فرم درخواست تبدیل طرح مصوب به پایان نامه
چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي
پرسشنامه طرح تحقیقاتی پایان نامه ای
فرم درخواست تغییر در پروپوزال پژوهشی
فرم تعهد رعیات اصول اخلاقی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-3 12:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ