كدعنوانمشاهده
FC1فرآيند تصويب طرح پژوهشي پايان نامه اي دانشجوي پزشكي با استفاده از نرم افزار پژوهشيار
FC2فرآيند تصويب طرح پژوهشي پايان نامه اي دستياري با استفاده از نرم افزار پژوهشيار
FC3فرآيند تبديل طرح هاي الكترونيك و غير الكترونيك مصوب مراكز تحقيقاتي و كميته  تحقيقات به طرح هاي پايان نامه اي دستياري
FC4فرآيند تبديل طرح هاي الكترونيك و غير الكترونيك مصوب مراكز تحقيقاتي و كميته  تحقيقات دانشجويي  به طرح هاي پايان نامه اي دانشجويي
FC5فرآيند تصويب طرح پژوهشي غير پايان نامه اي با استفاده از نرم افزار پژوهشيار
FC6فرآيند انجام مشاوره آمار و طراحي
FC7فرآيند تصويب پايان نامه نگاشته شده دانشجويي و دستياري
FC8فرآيند شركت اعضاء هي‍ِ‍ئت علمي در همايش هاي داخلي با ارائه خلاصه مقاله
FC9فرآيند شركت اعضاء هي‍ِ‍ئت علمي در همايش هاي داخلي بدون ارائه خلاصه مقاله
FC10فرآيند شركت اعضاء هي‍ِ‍ئت علمي در همايش هاي خارجي با ارائه خلاصه مقاله
FC11فرآيند شركت اعضاء هي‍ِ‍ئت علمي در همايش هاي داخلي بدون ارائه خلاصه مقاله
FC12فرآيند نحوه استفاده كاركنان (رسمي،پيماني، قراردادي) جهت ارائه مقاله در همايش هاي داخل و خارج كشور
FC13فرآيند ترفيع ساليانه اعضاي هيئت علمي
FC14فرآيند حضور نماينده معاونت پژوهشي در جلسه دفاع از پروپوزال / پايان نامه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-21 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ