منشور اخلاقي كارشناسان پژوهشي دانشكده پزشكي
 ما كارشناسان پژوهشي با استعانت به خداي متعال و با توجه به نوع حرفه و اختيارات داده شده و باتاکید بر قوانين و درمسير اجراي اهداف پژوهشي خودرا متعهد به خدمت مشفقانه دانسته و برخود لازم مي دانيم مواردذيل رارعايت كنيم.
1.       رعايت آراسـتگي ظاهر و نزاكـت اخلاق اسلامي ،وقت شناسي با حفـظ شـان كارمندي دولت
2.       امانتداري ،راز داري،حفظ اسرار پژوهشي و رعايت عدل و انصاف و مساوات در بين خدمات گيرندگان
3.       ارائه مداوم اطلاعات و توضيحات كافي وآموزشهاي لازم در هنگام ارائه خدمت
4.       پرهيز از اسراف و  تبذير در بيت المـال و كوشـش در حفظ و نگهـداري اموال
5.       پرهيز از هرگونه مظاهر فساد اداري از قبيل توصيه وسفارش،تبعيض،دريافـت هديه يا وجه نقد را وظيفه شرعي و قانوني خود مي دانيم
6.       پرهيز از هرگونه غيبت و تهمت و تضـعيف روحـيه همـكاران و ايجـاد فضـاي صميمي در جهت اعتماد متقابل و روحيه همكاري
7.       انجام كار گروهي همراه با متانت وپذيرش پيشنهاد و انتقاد سازنده همكاران و ارتقا سيستم نرم افزاري
8.       راهنمايي و انجام كار مراجعه كنندگان تا حدامكان به صورت حضوري يا تلفني و مكاتبات اداري براي رفع مشكلات پيش آمده در پژوهشهاي در حال اجرا
9.       اجراي دقيق قانون بدون در نظر گرفتن ارتباط نسبي و سببي و تاثيرات منطقه اي و بومي و اعمال سلايق شخصي را وظيفه خود مي دانيم
10.   تهيه مستندات لازم وشفاف قانوني بمنظورپاسخگويي به مراجعين و مسئولين
11.   كوشش در ارتقا پژوهشي از نظر كمي وكيفي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-4 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ