کارکنان
1- پاسخگويی به سوالات وانجام امور پرسنلی وارباب رجوع (تلفنی وحضوری)
2- دريافت به موقع تمام ماموريتها ومرخصيها بمنظور استخراج صورت وضعيت حضور کارکرد ماهيانه کارکنان
3- ارائه صورت وضعيت حضوروغياب کارکنان
4- تنظيم ليست اضافه کاری پرسنل
5- تنظيم ليست طرح نظام نوين کارکنان وارائه به واحدهای مربوطه
6- تهيه پيش نويس نامه ها
7- پيگيری فرم ارزشيابی سالانه کارکنان تا نتيجه
8- تاييد نامه های زيراکس بخشها وسوالات امتحانی اوراق متفرقه به واحد زيراکسدریافت فرم های ارزشیابی سال 92

دریافت شاخص های ارزشیابی سال 92

 آيين نامه نحوه استفاده كاركنان ( رسمي ، پيماني و قراردادي)از تسهيلات مقرر جهت مقالات در گردهمايي هاي علمي داخل و خارج از كشور

مدارك لازم جهت ارائه مقاله كاركنان در همايش‌هاي علمي داخل و خارج از كشور


اعضای هيات علمی
1- پاسخگويی به سوالات وانجام امور اعضای هيات علمی
2-صدورحکم ماموريت اداری منوط به ارائه دعوتنامه به امور اداری
3-رفع مغايرت تاريخ اجرای احکام ماموريت مستلزم به ارائه لاشه بليط به امور اداری
4-بررسی وضعيت روپوش اعضاء هيئت علمی مستلزم به تکميل وارسال برگ درخواست کالا ازانبار ازطرف واحدها
5-ثبت مرخصی اساتيد به صورت هفتگی وتهيه ليست کلی درپايان شهريورهرسال

 ضوابط تهيه بليط و صدور حکم ماموريت اعضاء هيئت علمی وکارکنان دانشکده پزشکی

 
امور مشترک اعضاء هيات علمی وکارکنان
1- صدورگواهی اشتغال بکار درسطح استان
2-صدورحکم ماموريت اداری ومرخصيها
3-ارائه اطلاعات وآمار
4-گواهی استعلاجی از3 روز بيشترنياز به تاييد شورای پزشکی دارد قبل ازارائه به امور اداری
5- صـــدور هرگونه گواهي ابتدا بايستي به تاييد مديرگروه،   رئيس يا مسئول مربوطه باشد
6-پيگيري ارتقائات ، تقاضاها ، مكاتبات اداري ومسائل رفاهي

 بايگاني پرسنلي
1-ثبت كليه سوابق پرسنلي
2-ارائه سوابق وپرونده پرسنل به مسئولين ذيربط

دبيرخانه
1-دريافت كليه ارسال ومراسلات ونظارت برامور

متصدي دفتري
1-ثبت نامه هاي اداري
2- ثبت تقاضاها
3- راهنمايي محل ارجاع نامه ها
4-ارائه شماره نامه های ثبت شده  
5- ارائه سوابق اداری به افراد مسئول
6- پاسخ به ارباب رجوع درخصوص نامه ها

بايگانی اداری
    -  کليه نامه ها

خدمات کامپيوتری
- حضوروغياب پرسنل ووارد نمودن مرخصی
- صدور انواع احكام

تحريرات رايانه اي
-تحرير نامه هاي پيش نويس شده توسط مسئولين

مسئول دفتررياست :
1- جوابگويی به تلفن ها وارباب رجوع
2- هماهنگی جلسات
3- فاکس نامه های فوری

  واحدهاي خارج ازدانشكده

1-جمع آوری نامه ها ، تهيه کپی ،تفکيک نامه ها ،و ارسال آن به واحدهای دانشگاه علوم پزشکی دفاتــرگروههای آموزشی درمانــی
   و بيمارستانهــا ی درسطح شهر
2- ارسال نامه به ادارات غير دانشگاهی درصورت نياز
3- ارسال ومراسلات نامه های پستی


 ارسال ومراسلات

واحدهاي داخلي دانشكده

- ارسال نامه های کليه واحدهای داخلی دانشکده وواحدهای کم مسافت
- جمع آوری نامه ها درساعتهای اول کاری و بصورت موردی وساعتهای آخروقت اداری
- انجام امور فوری

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-6 13:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ