معرفی واحد :

واحد حسابداري شامل سه قسمت مي باشد:

 
الف: حسابداري كه خود شامل دو قسمت مي شود :

 الف-1- هزينه نمودن كليه دريافتهايي كه دانشكده از امور مالي  به صورت بودجه جاري و اختصاصي دريافت مي كند كه شامل موارد زير مي باشد:

      1-     پرداخت حقوق كاركنان قراردادي

2-    پرداخت حقوق و اضافه كاري كشيك و دانشجويان اينترن

3-    پرداخت حقوق و اضافه كاري و كشيك دستياران

4-    پرداخت حق التدريس اعضاء هيات علمي

5-    پرداخت حق الزحمه كارشناسي ارشد

6-    پرداخت اضافه كاري كاركنان رسمي ، پيماني و قراردادي

7-    محاسبه و پرداخت كارانه كاركنان رسمي و پيماني

8-    محاسبه و پرداخت حق آنكالي

9-    محاسبه و پرداخت حق مديريت اعضاء هيات علمي

10- پرداخت بابت خريد مواد مصرفي و كالا و تجهيزات مورد نياز دانشكده

الف-2- گردش ثبت اسناد حسابداري بدين صورت مي باشد:

1-    تامين اعتبار: كه بر اساس تخصيصي كه برنامه و بودجه دانشگاه كه به صورت فصل در نظر گرفته است براي فصلهايي بايد هزينه شود.

2-   در صورت تامين اعتبار خريدار كالا و مواد مصرفي توسط تداركات انجام مي گيرد و كليه مدارك خريد كالا توسط تداركات تكميل و به حسابداري ارسال مي شود.

3-   مدارك خريد كالاي ارسالي توسط تداركات به حسابداري مورد بررسي قرار مي گيرد. و در صورتي كه نواقص و اشكالاتي داشته باشد به تداركات برگشت داده مي شود تا اشكالات برطرف گردد.

4-   در صورتيكه مدارك خريد كالا هيچ گونه ايرادي نداشته باشد سند حسابداري در رايانه ثبت و چك در وجه فروشنده يا شركت صادر مي گردد و چك تحويل فروشنده گرديده و مهر فروشنده يا شركت بر روي سند ممهور مي شود .

5-    در آخر هر ماه محاسبه مغايرت بانكي انجام مي شود. 

6-   در‌آخر كليه اسناد حسابداري تفكيك شده به همراه صورت مغايرت بانكي و صورت ريز و سند هزينه رسمي و حواله به امور مالي دانشگاه ارسال مي گردد.

7-   در حسابرسي دانشگاه مدارك ارسالي بررسي مي شود و كليه نقايص و اشكالات نوشته مي شود و اسناد و ايرادات به حسابداري دانشكده مسترد مي گردد.

8-    كليه نقايص و اشكالاتي كه وجود دارد توسط حسابداري برطرف و رفع واخواهي مي شود.

 

ب: قسمت اموال كه شرح وظايف آن به شرح زير مي باشد:

1-     نصب بر چسب بر روي تمامي اموال خريداري شده

2-    ارسال اسناد جهت تائيد به اداره اموال دانشگاه

3-    انجام فهرست برداري از تمامي اموال دانشكده

4-    مشخص نمودن اموال كسري دانشگاه

5-    انجام مراحل انتقال اموال به واحدهاي ديگر دانشگاه و بالعكس

ح: قسمت انبار كه شرح وظايف آن به شرح زير مي باشد:

1-     صدور رسيد انبار

2-    صدور حواله انبار

3-    تحويل كالا به بخش هاي مختلف طبق حواله انبار

4-    صدور درخواست خريد جهت خريدهاي كلي و عمده

5-    تحويل گرفتن كالا از فروشنده و شركتهاي مختلف

6-    تهيه گزارش ماهانه از مقدارو مبلغ كالاهاي توزيع شده در بخش ها و ارسال اين گزارش به حسابداري

7-    تحويل گرفتن اقلام مرجوعي از بخش هاي مختلف و صدور رسيد آن

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-6 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ