آشنایی با نظام مشارکتی :

          امروزه مدیران با توجه به کارهای تخصصی ، ارتباطات وسیع و متنوع و پیچیدگی وظایف و همچنین محدودیت های گوناگون ، برای بقاء و پیشرفت سازمان  و جهت تحقق رسالت و اهداف آن ، با چالش های متفاوت از گذشته ، روبرو می باشند. آنها برای کسب موفقیت و انجام بهتر وظایف مدیریتی خود به رویکردهای جدید مديريتي نيازمند هستند.یکی از رویکردهای جديد مدیریتي ؛ مدیریت مشارکتی است. مدیران به صراحت دریافته اند که نیروی انسانی یکی از منابع غنی می باشد که با قدرت تفکر، ابداع، خلاقیت و هوش سرشارخدادادی می تواند با مشارکت خود زمینه های بهره وری، رشد و توسعه بیشتر و بهتر را فراهم نماید.مديريت مشاركتي يكي از رويكردهاي نسب تًا جديد مديريت است كه با به رسميت شناختن اهميت نيروي انساني، تلاش مي كند راهكارهايي براي حضور فعالانة كليه افراد در سازمانها بيابد. اهميت مديريت مشاركتي به حدي است كه عده اي از صاحبنظران اعتقاد دارند نظام حكومتي آرماني در جهان آينده، مبتني بر مشاركت كليه آحاد جامعه، نه نخبگان و برگزيدگان آنان. باشد.نظام پيشنهادها يكي از مفيدترين راهكارهاي مديريت مشاركتي است كه در آن كليه كاركنان اين امكان را مي يابند تا با اراية نظريات و پيشنهادها ي خود گامي در جهت ارتقاء عملكرد سازمان بردار ند. قابليت پياده سازي در سازمانهاي مختلف، فراگيري، سادگي اجرا و هز ينة نسبتًا كم مزايايي است كه اين روش را از روشهاي ديگر مديريت مشاركتي متمايز كرده است . حتي سازمانهايي كه به دنبال اجراي ر وشهاي پيشرفته تري مانند حلقه های كيفيت يا تيمهاي خودگردان هستند لا زم است نظام پيشنهادها را بعنوان يكي از اولين اقدامات خود در نظر بگیرند.علاوه بر موفقيت هاي جهاني نظام پيشنهادها، خوشبختانه تجارب مثبتي از اجراي آن در ايران نيز به ثبت رس يده است . همين موضوع نشان مي دهد اين ابزا ر داراي كاركرد عمومي بوده و خصوصيات فرهنگي كشور ما،استفاده از آن را با مشكل جدي مواجه نكرده است.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-28 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ