فرم شرح وظايف دپارتمان  S3/B/f14

شرح وظايف واحد معاونت اموربيمارستاني دانشكده پزشكي

 

1-      پيگيري مسائل مربوط به گروههاي آموزشي مستقر در مراكز آموزشي درماني ، ارجاع شده به رئيس دانشكده پزشكي

2-     پيگيري مسائل مربوط به مديريت بيمارستانها و معاونين آموزشي بيمارستانها در ارتباط با گروههاي آموزشي دانشكده پزشكي

3-   پيگيري شكايات مطرح شده از ستاد هدايت و اطلاع رساني مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي از فراگيران آموزشي (اينترن ، دستيار و فلوشيپ)

4-    برگزاري مرتب اجلاس روساي مراكز آموزشي درماني دانشكده پزشكي و پيگيري مصوبات آن

5-    پيگيري مصوبات جلسات روساي بيمارستانها ، اتفاقات و  اورژانس ، هيات رئيسه ، كميته تجهيزات  دانشگاه

6-   سازمان دهي وضعيت پزشكان عمومي در مراكز آموزشي درماني  شامل تعيين وضعيت موجود ، نياز سنجي بر اساس مديريت آن مراكز ، فراخوان و معرفي پزشكان عمومي  قراردادي مورد نياز به بيمارستانها.

7-    عضويت در كميته طرح و توزيع منابع انساني و تقسيم پزشكان عمومي كه بر اساس مقررات ، شرايط گذراندن طرح در مركز استان را دارند.

8-   همكاري تنگاتنگ با مديريت توسعه سازمان و منابع انساني درخصوص تعيين محل خدمت پزشكان رسمي كه به صورت مامور به خدمت در مراكز آموزشي درماني مشغول به كار مي شوند بر اساس نياز سنجي از بيمارستانها

9-     تدوين شرح وظايف پزشكان عمومي در مراكز آموزشي درماني.

10-  برنامه ريزي و نظارت بر حضور كشيك اينترن هاي OT ، بر اساس برنامه اعلام شده ماهيانه از طرف معاون محترم آموزش باليني و پوشش دادن بخش هايي كه پزشكان عمومي شاغل در آنها از مرخصي استفاده مي كنند.

11-   تغيير و به روز رساني در آئين نامه و كتابچه چگونگي انجام مشاوره هاي بين بخشي و بين بيمارستاني .

12-  پيگيري مشكلات مربوط به اتاق مشاوره ها و تحليل آمار ماهيانه مشاوره ارسال شده از مراكز اموزشي درماني .

13- پيگيري مصوبات كميته مخصوص جهت تعيين مسئوليت حقوقي اعضاء هيات علمي ، دستياران و دانشجويان و پرسنل درماني مراكز آموزشي درماني

14-  تشكيل جلسات مستمر روساي كميته هاي اتاق عمل مراكز آموزشي درماني در جهت برنامه ريزي و بهبود مديريت اتاق

15-  عمل ها وضعيت تجهيزات مصرفي   . اتاق عمل ها.

16-  همكاري با كميته نظارت بر درمان و نظارت بر حضور اعضاء محترم هيات علمي در ساعات اداري در بخش خصوصي.

17- نظارت بر فعاليت اعضاء محترم هيات علمي در بيمارستان كوثر طبق برنامه ارائه شده توسط گروه مربوطه و نيز دبير كميته 3 نفره جهت تدوين آئين نامه هاي مربوط به حضور اساتيد محترم در بيمارستان كوثر.

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-19 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ