آیین نامه انتخاب نماینده کشیک OT

اطلاعیه کشیک OT

فرم ثبت نام انتخابات نماینده کشیک OT

گواهی کشیک OT

شرح وظائف کشیک OT

برگه در خواست کشیک OTقابل توجه اینترنهای محترم متقاضی کشیک OT دیالیز:

ازابتدای بهمن  ماه 1396 تنها اینترنهایی که کلاس آموزشی دیالیز را گذرانده باشند کشیک OT دیالیز داده میشود .جهت شرکت در کلاس های مذکور با آقای دکتر رادمهر پزشک دیالیز بیمارستان شهید فقیهی ( تلفن 32125457) هماهنگی نمائید  به شرکت کنندگان در کلاس  دیالیز  گواهینامه شرکت در دوره  داده میشود.
 

                                                                                                   

                                                                    برنامه کشیک OT اینترن ها  اردیبهشت ماه  1398

روز

تاریخ

بخش اتفاقات کاردیو بیمارستان  شهید فقیهی

یکشنبه

1/2/98

فهیمه یزدانی فر

دوشنبه

2/2/98

مرضیه زارع

سه شنبه

3/2/98

محمدسینا سلیمی

 چهارشنبه

4/2/98

راضیه بهادری

پنج شنبه

5/2/98

دیبا فانی

جمعه

6/2/98

رضوان دانشور

شنبه

7/2/98

محمد قاسمیان

 یکشنبه

8/2/98

پریسا احمدی

دوشنبه

9/2/98

سید علی نظری

سه شنبه

10/2/98

سعید کریمی

 چهارشنبه

11/2/98

رضا نعمتی

پنج شنبه

12/2/98

فرنوش تقی پور

جمعه

13/2/98

فریبا مدبری

شنبه

14/2/98

فرنوش چترسیمین

 یکشنبه

15/2/98

فائزه دارسرائی

دوشنبه

16/2/98

مریم مردانی

سه شنبه

17/2/98

فاطمه قره چاهی

 چهارشنبه

18/2/98

رهام برازجانی

پنج شنبه

19/2/98

فریده فریدونی

جمعه

20/2/98

حسین عسکریان

شنبه

21/2/98

الهه زارعی

 یکشنبه

22/2/98

خلود سعیدی

دوشنبه

23/2/98

محمد قاسمی

سه شنبه

24/2/98

هانیه شیرزادی

 چهارشنبه

25/2/98

الهه حسینی

پنج شنبه

26/2/98

نجمه نیک منش

جمعه

27/2/98

فاطمه تذروی

شنبه

28/2/98

سمیرا فریدونی

یکشنبه

29/2/98

اقلیما آذرنگ

دوشنبه

30/2/98

پردیس یمینی

سه شنبه

31/2/98

پریسا جانفزا

توجه :                                                                        

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر محمدرضا اژدری  09379121924

                                                                                برنامه کشیک OT اینترن ها  اردیبهشت ماه  1398

روز

تاریخ

بزرگسال 3 و اطفال 3 (هماتو) بیمارستان امیر

یکشنبه

1/2/98

زهره انصاری نیا

دوشنبه

2/2/98

صبا صفوی

سه شنبه

3/2/98

سپیده شیرانی

 چهارشنبه

4/2/98

نادره خان حکومت

پنج شنبه

5/2/98

سمیرا طبیبی

جمعه

6/2/98

محمدرضا مجرد

شنبه

7/2/98

نوید مرادی

 یکشنبه

8/2/98

محمد وفازاده

دوشنبه

9/2/98

محمدرضا اژدری

سه شنبه

10/2/98

زهرا مهدی پور

 چهارشنبه

11/2/98

سجاد سادات موسوی

پنج شنبه

12/2/98

درنا اقتداری

جمعه

13/2/98

حسین خلفی نژاد

شنبه

14/2/98

محمدمهدی احمدی

 یکشنبه

15/2/98

سحر جهانشاهی

دوشنبه

16/2/98

فرشاد دهقانی

سه شنبه

17/2/98

نوشین نکوئیان

 چهارشنبه

18/2/98

شیما شعاعی

پنج شنبه

19/2/98

سیده نیکو هاشمی

             جمعه

20/2/98

سید مبین دریاباری

شنبه

21/2/98

مهسا برج زاده

 یکشنبه

22/2/98

آرین نجدی

دوشنبه

23/2/98

مهرنوش فاتح پناه

سه شنبه

24/2/98

فرشید بیگ زاده

 چهارشنبه

25/2/98

محمد غلامی

پنج شنبه

26/2/98

مائده اسدی

جمعه

27/2/98

محمود الیاسی مقدم

شنبه

28/2/98

محمد حافظی راد

یکشنبه

29/2/98

امیرمحمد نیک نهاد

دوشنبه

30/2/98

علیرضا شهریاری

سه شنبه

31/2/98

محمدحسن دارابی

توجه :                                                                       

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر محمدرضا اژدری      09379121924                                       معاون امور بيمارستاني دانشكده پزشكي

                                                      

                                                                 برنامه کشیک OT اینترن ها  اردیبهشت ماه  1398

روز

تاریخ

بزرگسال 1 و 2 بیمارستان امیر

 چهارشنبه

18/2/98

سبحان کرمی پور

سه شنبه

31/2/98

حمیدرضا حسین پور

توجه :                                                    

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر محمدرضا اژدری  09379121924

                                                                      معاون امور بيمارستاني دانشكده پزشكي


                      

 

 

                                                                                  برنامه کشیک OT اینترن ها  اردیبهشت ماه  1398

روز

تاریخ

پست آنژیو دیالیز شهید فقیهی

پست آنژیو دیالیز نمازی

یکشنبه

1/2/98

فاطمه الماسی

وحید بازیاری

دوشنبه

2/2/98

میلاد احمدی

زهره شفیعی

سه شنبه

3/2/98

سوگل صدیقی

مهدیه رضایی

 چهارشنبه

4/2/98

راضیه نجاتی

سجاد شجاعی

پنج شنبه

5/2/98

مریم نجفی

پریا نکوئیان

جمعه

6/2/98

ساغر علی حسینی

سعیده امیرزادگانی

شنبه

7/2/98

زیبا فتاحی

زهرا کشاورزی

 یکشنبه

8/2/98

علیرضا صدیقی

سید محمدرضا حسینی

دوشنبه

9/2/98

معصومه دهقانی

سید محمدمهدی نبوی

سه شنبه

10/2/98

فاطمه بخردیان

مهدیس گردش طبری

 چهارشنبه

11/2/98

حامد ربانی

عرفان تاقی

پنج شنبه

12/2/98

محمدهادی سلیمانی

هانیه نجفی

جمعه

13/2/98

ابوالفضل محسنی

عماد رحمانی

شنبه

14/2/98

مریم عباسی

فاطمه پورمقدم

 یکشنبه

15/2/98

مهشید ده بزرگی

رضوان سلیمی

دوشنبه

16/2/98

آرزو بادپا

فاطمه پورسلیم

سه شنبه

17/2/98

مینا رحیمی

محمدصالح کرمی

 چهارشنبه

18/2/98

زهرا محودی

صبا روستا

پنج شنبه

19/2/98

فرزانه زحمتکش

افشین اکبری

جمعه

20/2/98

محمدرضا نظری

هاجر حیدری

شنبه

21/2/98

پوران محسن زاده

حسن ذوالقدر

 یکشنبه

22/2/98

سارا میرشیری

مریم رحیمیان

دوشنبه

23/2/98

علیرضا نوروزی

اسما طالبی

سه شنبه

24/2/98

سید رضا حسینی

نرجس هوشیار

 چهارشنبه

25/2/98

مژگان نجاتی

عرفان سیاهی

پنج شنبه

26/2/98

پوریا عبدالهی

فاطمه جوکار

جمعه

27/2/98

عاطفه عالی محمودی

مهشاد شعبانی

شنبه

28/2/98

مرتضی چوبینه

زهره کریمی

یکشنبه

29/2/98

فرزانه زاهدی

آیلین صف شکن

دوشنبه

30/2/98

الهه علوی

محمد خاوران

سه شنبه

31/2/98

طاهره شمسی

نفیسه خلیلیان

توجه :                                                                       

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر محمدرضا اژدری9379121924

  معاون امور بيمارستاني دانشكده پزشكي 0

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-28 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ