قابل توجه اینترن های محترم در کشیک OT


کلیه وظایف اینترن بخش مانند پیگیری جواب آزمایش بیماران، کارهایی نظیر پانسمان زخم و Peripheral Blood Smear ،  LP، Pleural Tap، Abdominal Tap، Blood Culture ،ABG و ..........      و نوشتن کانسالت و خلاصه پرونده بیماران، درخواست پروسیجرهای اختصاصی نظیر اندوسکوپی، اکو، ... و همراهی بیماران بدحال (با نظر دستیار کشیک) در رفتن به سی تی اسکن، دیالیز یا بیمارستانهای دیگر جهت کانسالت يا علل ديگر، بر عهده اینترن کشیک OT می باشد.

   به اطلاع می رساند برگه های رکوئست  کشیک ممهور به مهراینترنی   باشد.  و برگه های فاقد مهر  ترتیب اثر داده نمی شود.

 

اینترنهای متقاضی کشیک OTپست آنژیو ودیالیز در بیمارستان نمازی الزاما جهت استراحت باید در اتاق استراحت در بخش دیالیز استفاده کنند . وچنانچه گزارشی از سوی بیمارستان نمازی ارسال گردد، دانشجوی خاطی از لیست کشیک OT در ماههای  یعد حذف و به کمیته انظباطی معرفی می شود.

 

                                                                                                     شرح وظايف دانشجويان كارورز دركشيك غير موظف (OT)
 
1-     دانشجوياني كه دوره كارورزي پزشكي (اينترني) را شروع كرده باشند، مي توانند در كشيك غير موظف (OT) همكاري نمايند
2-   دانشجويان كارورز (اينترن ) متقاضي همكاري دركشيك OT بخش هاي مختلف بيمارستان هاي تابعه دانشگاه ، بايد تا قبل از روز بيست ودوم هرماه تقاضاي خود را جهت ماه بعد با ذكر نام (با مهر وامضاء) وشماره تلفن تماس و حداكثر تعداد كشيك OTكه درماه آينده مي توانند همكاري نمايند. به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهند.
3-   زمان كشيك : كشيك OT بخشهاي بستري در روزهاي عادي از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد (18 ساعته)و در روزهاي جمعه وتعطيل از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد (24 ساعته) مي باشد. كشيك OT اسكرين 12 ساعته مي باشد.
4-   اينترن كشيك OT موظف است راس ساعت مقرر در بخش (يا بخش هاي) تعيين شدن دربرنامه حضور يافته وخود را به دستيار بخش وسرپرستار بخش (يا بخش هاي) مربوطه معرفي نموده و بخش را تحويل گرفته وشماره تلفن تماس خوابگاه خود را در تابلو بخش (يا بخش هاي ) مربوطه قيد نمايد.
5-    اينترن كشيك OTمسئول تمامي بيماران بخش بوده و بايد همه بيماران به خصوص بيماران بدحال را بخوبي بشناسد.
6-   اينترن كشيك OT بايد جهت تمامي بيماران كه دركشيك ايشان دربخش بستري مي شوند شرح حال و معاينه فيزيكي كامل را نوشته وهمراه با Reorder در پرونده بيماران قرار دهد.
7-   كليه وظايف اينترن بخش مانند پيگيــري جواب آزمايـــش بيماران ، كارهايـــي نظير پانسمــان زخــم و ABG,Blood culture,Abdiminal Tap,pleural Tap,LP Blood smear peripheral ونوشتن كانسالت وخلاصه پرونده بيماران ، درخواست پروسيجرهاي اختصاصي نظير اندوسكوپي ، اكو.... و همراهي بيماران بدحال (بانظر دستيار كشيك ) در رفتن به سي تي اسكن ، دياليز يا بيمارستان هاي ديگر جهت كانسالت يا علل ديگر ، برعهده اينترن كشيك OT  مي باشد.
8-   اينترن كشيك OT دربخش هاي پست آنژيو ودياليز بيمارستان هاي شهيد فقيهي ونمازي،  بايد درشروع وپايان كشيك دفتر حضور وغياب را مهر وامضاء نمايد.
9-   اينترن كشيك OT دربخش هاي بستري يا اسكرين ، بايد در پايان كشيك " گواهي كشيك OT اينترني" (نمونه كه در پايين صفحه مي باشد) كه از معاونت امور بيمارستاني تحويل گرفته است را به تاييد دستيار ارشد يا دستيار سنيور كشيك همان روز (گروه مربوطه ) رسانده وآن را تا 3 روز كاري بعد از پايان كشيك به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهد.
10- حق الزحمه كشيك درصورتي پرداخت مي شود كه " گواهي كشيك OT اينترني" درموعد مقرر" به معاونت امور بيمارستاني تحويل داده شود.
11- اينترن كشيك OT  بايد درپايان كشيك ، بخش را به اينترن ( يا اكسترن ، دستيار ، پزشك عمومي) روز بعد يا شيفت بعدي تحويلدهد.
12-اينترن كشيك OT موظف است در موارد اضطراري نياز به تعويض كشيك ، درخواست كتبي خود را 48 ساعت قبل از كشيك ، به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهد. درصورتيكه موارد اضطراري تعويض كشيك درزمان تعطيلي (غير ساعت اداري) پيش آيد، اينترن كشيك مي تواند با نماينده اينترن ها دركشيك OT تماس گرفته تا فرد جايگزين تعيين شود . تازماني كه اينترن جانشين جهت ايشان پيدا نشده مسئوليت قانوني بخش برعهده اينترني است كه نامش دربرنامه كشيك ذكر شده است. وهمچنین تعویض کشیک خود را به دانشکده اطلاع دهد.
13- در صورتيكه اينترن كشيك OT در زمان ومكان مقرر درمحل كشيك خود حاضر نشود، علاوه براينكه نام ايشان از برنامه كشيك OT  ماههاي آينده حذف خواهد شد. چنانچه ضرري متوجه بيماران آن بخش شود، مسئوليت قانوني به عهده اينترن ذكر شده دربرنامه كشيك خواهد بود.
14-معاونت اموربيمارستاني هرماه گزارش كار كشيك OT اينترني را (به شرط دريافت گواهي كشيك درموعد مقرر) به معاونت آموزشي باليني ارسال كرده تا پس از محاسبه حق الزحمه معاونت پشتيباني دانشكده پزشكي هر دوماه اقدام به واريز حق الزحمه نمايد.


                                                                 گواهي كشيك OT اينترني

گواهي مي شود خانم دكتر / آقاي دكتر ................................ (اينتــرن )     در روز ..............................           مــــورخ ..........................

دربخش ................... بيمارستان ------------ به مدت ----- ساعت كشيك بوده اند و همكاري همه جانبه درحضور به موقع وپيگيري مسائل تشخيص درماني بيماران بخش داشته اند.
 

دكتر ------------- دستيار ارشد گروه / دستيار سنيور كشيك                                                امضاء ومهر


                               "برگه درخواست کشيک OT"

 
1- نام ونام خانوادگي:                                                2- شماره دانشجويي :

3- شماره تلفن :                                                      4- تعداد کشيک هاي درخواستي:

5- بخش هاي درخواستي:
                                                                                                                                               
اينجانب قوانين مربوط به کشيک OT را مطالعه کرده وبه آن پايبند مي باشم.
 
                           مهروامضاء                                                               معاونت امور بيمارستاني دانشکده پزشکي
 

                                                     
        
                                                

                       
قابل توجه اینترنهای محترم : به استحضار می رساند هر گونه جابجایی یا واگذاری کشیک OT در ساعت اداری به دانشکده پزشکی و در ساعت غیر ادرای به هماهنگ کننده کشیک OT  به اطلاع رسانده شود . در غیر اینصورت  و عدم هماهنگی از گذاشتن کشیک OT  در ماههای بعد معذوریم .
 

 

 
 
                                 قابل توجه اینترنهای محترم متقاضی کشیک OT دیالیز:

ازابتدای بهمن  ماه 1396 تنها اینترنهایی که کلاس آموزشی دیالیز را گذرانده باشند کشیک otدیالیز داده میشود .جهت شرکت در کلاس های مذکور با آقای دکتر رادمهر پزشک دیالیز بیمارستان شهید فقیهی ( تلفن 32125457)هماهنگی نمائید  به شرکت کنندگان در کلاس  دیالیز  گواهینامه شرکت در دوره  داده میشود.
 
 
               توجه: از ابتداي سال 1396 پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

 

                                              

                                                                            برنامه کشیک OT اینترن ها  آبان  1397

روز

تاریخ

پست آنژیو دیالیز شهید فقیهی

پست آنژیو دیالیز نمازی

سه شنبه

1/8

منا توسلی

مرضیه شادمانی

چهارشنبه

2/8

پریا نکوییان

محمدرضا عبدی پور

پنج شنبه

3/8

علی کشکولی جهرمی

علیرضا شهریاری

جمعه

4/8

سمیرا پورسامانی

فرزانه نجاتی

شنبه

5/8

زینب کارگر فرد جهرمی

شیما شعاعی

یکشنبه

6/8

بهجت یزدانی

علیرضا نوروزی

دوشنبه

7/8

علی رضاییان

فاطمه زارع

سه شنبه

8/8

ساغر علی حسینی

زینب رشیدی نیا

چهارشنبه

9/8

فاطمه کشاورز

سجاد سادات موسوی

پنج شنبه

10/8

میثم احمدی

 پوریا قربانی

جمعه

11/8

مهرنوش حصاری

مریم عباسی

شنبه

12/8

فاروق خادمی

سیمین دریاباری

یکشنبه

13/8

رویا رادان فر

رضا نعمتی

دوشنبه

14/8

مرضیه صلاحی اردکانی

قاسم محمدی نعمت آباد

سه شنبه

15/8

پگاه منافی

سیده  محدثه اشرفی

چهارشنبه

16/8

بهناز پوریان

میلاد احمدی

پنج شنبه

17/8

عبدالصمد قیصری

فرنوش چتر سیمین

جمعه

18/8

محمد حسن دارابی

طاهره شمس

شنبه

19/8

حسن ذوالقدر

فرزانه نظر پور

یکشنبه

20/8

محمد حسین بهمنی کازرونی

محمد مهدی رضایی

دوشنبه

21/8

رویا علیرضایی

حمداله کاتب زاده

سه شنبه

22/8

فاطمه بخردیان

سپیده شیرانی

چهارشنبه

23/8

ابوالفضل محسنی ده بزرگی

علیرضا صدیقی

پنج شنبه

24/8

مارال احراری

 مریم سهولی

جمعه

25/8

زینب بوشهری

مهدیه شمس

شنبه

26/8

مسعود قریب مطلق

زهره انصاری نیا

یکشنبه

27/8

آیلین صف شکن

صبا صفوی

دوشنبه

28/8

فاطمه مزارعی

اسما طالبی

سه شنبه

29/8

حمید حجتی

محمد سینا سلیمی کوچی

چهارشنبه

30/8

آسیه عفیفی

محمد جواد مهاجرایی

توجه :                                                                                                  

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر بهار باقری    09171876159

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                         معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

 

                                                                             برنامه کشیک OT اینترن ها  آبان  1397

روز

تاریخ

آنکولوژی بزرگسال سه و اطفال 3

شماره دانشجویی

سه شنبه

8/8/97

امیرحسین کمالی نیا

9112104164901

چهارشنبه

9/8/97

احسان رضایی مطلق

9012104131

جمعه

11/8/97

محمد مهدی احمدی

8812104150

دوشنبه

14/8/97

صادق کامکار

8912104047

سه شنبه

15/8/97

داریوش مزارعی

8912104186

چهارشنبه

16/8/97

محمدرضا نظری

9012104178

جمعه

18/8/97

حامد طاهر حقیقی

9012104143

سه شنبه

22/8/97

آرش صفری

9012104142

دوشنبه

28/8/97

الهه زارعی

9012104135

توجه :                                                                                                  

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر بهار باقری    09171876159

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                         معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

                                                  برنامه کشیک OT اینترن ها  آبان  1397

روز

تاریخ

اتفاقات کاردیو بیمارستان شهید فقیهی

شماره دانشجویی

سه شنبه

1/8

صدف حاجی علی زاده

912104048

چهارشنبه

2/8

ملیحه اسماعیلی

9012104101

پنج شنبه

3/8

مهشید ده بزرگی

9112104272

جمعه

4/8

زهرا بنی اسد

9012104109

شنبه

5/8

پریسا احمدی ابنوی

9112104002

یکشنبه

6/8

روژان شکوهی زاده

9112104104

دوشنبه

7/8

خلود سعیدی

9112104091

سه شنبه

8/8

ندا حجازی

9012104220

چهارشنبه

9/8

حسین صولتی

9112104120

پنج شنبه

10/8

فرنوش تقی پور

9012104117

جمعه

11/8

نازنین رشیدی رضوان

9012104129

شنبه

12/8

طوبی بهبودنیا

9012104208

یکشنبه

13/8

ساره سامی جهرمی

9012104138

دوشنبه

14/8

ساجده روشن ضمیر

9012104039

سه شنبه

15/8

پوریا عبدالهی خانقاه

9112104132

چهارشنبه

16/8

زینب فریدونی

9012104154

پنج شنبه

17/8

مهشید دوستی

9012104126

جمعه

18/8

بهار باقری

9112104218

شنبه

19/8

نوید مرادی کشکولی

9112104179

یکشنبه

20/8

مهدی رحمانیان

9112104076

دوشنبه

21/8

سید رضا حسینی

9112104051

سه شنبه

22/8

الهه السادات علوی

9112104138

چهارشنبه

23/8

سروناز فرهنگ دوست

9012104152

پنج شنبه

24/8

محمدرمضانی میمند

9012104132

جمعه

25/8

پوریا امین صفایی

901210409

شنبه

26/8

درسا کاروان

9012104192

یکشنبه

27/8

شاداب عباسی

9012104144

دوشنبه

28/8

دیبا فانی

8912104204

سه شنبه

29/8

هادی دشتی مکان

8912104196

چهارشنبه

30/8

فاطمه حیدری

9012104121

توجه :                                                                                                            

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر بهار باقری    09171876159

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                                   معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-28 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ