قابل توجه اینترن های محترم در کشیک OT

 

کلیه وظایف اینترن بخش مانند پیگیری جواب آزمایش بیماران، کارهایی نظیر پانسمان زخم و Peripheral Blood Smear ،  LP، Pleural Tap، Abdominal Tap، Blood Culture ،ABG و ....      و نوشتن کانسالت و خلاصه پرونده بیماران، درخواست پروسیجرهای اختصاصی نظیر اندوسکوپی، اکو، ... و همراهی بیماران بدحال (با نظر دستیار کشیک) در رفتن به سی تی اسکن، دیالیز یا بیمارستانهای دیگر جهت کانسالت يا علل ديگر، بر عهده اینترن کشیک OT می باشد.

 

 

قابل توجه اینترنهای  متقاضی کشیک OT

 

 

به اطلاع می رساند برگه های رکوئست  کشیک ممهور به مهراینترنی   باشد.  و برگه های فاقد مهر  ترتیب اثر داده نمی شود.
اینترنهای متقاضی کشیک OTپست آنژیو ودیالیز در بیمارستان نمازی الزاما جهت استراحت باید در اتاق استراحت در بخش دیالیز استفاده کنند . وچنانچه گزارشی از سوی بیمارستان نمازی ارسال گردد، دانشجوی خاطی از لیست کشیک OT در ماههای  یعد حذف و به کمیته انظباطی معرفی می شود.

 

شرح وظايف دانشجويان كارورز دركشيك غير موظف (OT)
 
1-     دانشجوياني كه دوره كارورزي پزشكي (اينترني) را شروع كرده باشند، مي توانند در كشيك غير موظف (OT) همكاري نمايند
2-   دانشجويان كارورز (اينترن ) متقاضي همكاري دركشيك OT بخش هاي مختلف بيمارستان هاي تابعه دانشگاه ، بايد تا قبل از روز بيست ودوم هرماه تقاضاي خود را جهت ماه بعد با ذكر نام (با مهر وامضاء) وشماره تلفن تماس و حداكثر تعداد كشيك OTكه درماه آينده مي توانند همكاري نمايند. به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهند.
3-   زمان كشيك : كشيك OT بخشهاي بستري در روزهاي عادي از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد (18 ساعته)و در روزهاي جمعه وتعطيل از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد (24 ساعته) مي باشد. كشيك OT اسكرين 12 ساعته مي باشد.
4-   اينترن كشيك OT موظف است راس ساعت مقرر در بخش (يا بخش هاي) تعيين شدن دربرنامه حضور يافته وخود را به دستيار بخش وسرپرستار بخش (يا بخش هاي) مربوطه معرفي نموده و بخش را تحويل گرفته وشماره تلفن تماس خوابگاه خود را در تابلو بخش (يا بخش هاي ) مربوطه قيد نمايد.
5-    اينترن كشيك OTمسئول تمامي بيماران بخش بوده و بايد همه بيماران به خصوص بيماران بدحال را بخوبي بشناسد.
6-   اينترن كشيك OT بايد جهت تمامي بيماران كه دركشيك ايشان دربخش بستري مي شوند شرح حال و معاينه فيزيكي كامل را نوشته وهمراه با Reorder در پرونده بيماران قرار دهد.
7-   كليه وظايف اينترن بخش مانند پيگيــري جواب آزمايـــش بيماران ، كارهايـــي نظير پانسمــان زخــم و ABG,Blood culture,Abdiminal Tap,pleural Tap,LP Blood smear peripheral ونوشتن كانسالت وخلاصه پرونده بيماران ، درخواست پروسيجرهاي اختصاصي نظير اندوسكوپي ، اكو.... و همراهي بيماران بدحال (بانظر دستيار كشيك ) در رفتن به سي تي اسكن ، دياليز يا بيمارستان هاي ديگر جهت كانسالت يا علل ديگر ، برعهده اينترن كشيك OT  مي باشد.
8-   اينترن كشيك OT دربخش هاي پست آنژيو ودياليز بيمارستان هاي شهيد فقيهي ونمازي،  بايد درشروع وپايان كشيك دفتر حضور وغياب را مهر وامضاء نمايد.
9-   اينترن كشيك OT دربخش هاي بستري يا اسكرين ، بايد در پايان كشيك " گواهي كشيك OT اينترني" (نمونه كه در پايين صفحه مي باشد) كه از معاونت امور بيمارستاني تحويل گرفته است را به تاييد دستيار ارشد يا دستيار سنيور كشيك همان روز (گروه مربوطه ) رسانده وآن را تا 3 روز كاري بعد از پايان كشيك به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهد.
10- حق الزحمه كشيك درصورتي پرداخت مي شود كه " گواهي كشيك OT اينترني" درموعد مقرر" به معاونت امور بيمارستاني تحويل داده شود.
11- اينترن كشيك OT  بايد درپايان كشيك ، بخش را به اينترن ( يا اكسترن ، دستيار ، پزشك عمومي) روز بعد يا شيفت بعدي تحويلدهد.
12-اينترن كشيك OT موظف است در موارد اضطراري نياز به تعويض كشيك ، درخواست كتبي خود را 48 ساعت قبل از كشيك ، به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهد. درصورتيكه موارد اضطراري تعويض كشيك درزمان تعطيلي (غير ساعت اداري) پيش آيد، اينترن كشيك مي تواند با نماينده اينترن ها دركشيك OT تماس گرفته تا فرد جايگزين تعيين شود . تازماني كه اينترن جانشين جهت ايشان پيدا نشده مسئوليت قانوني بخش برعهده اينترني است كه نامش دربرنامه كشيك ذكر شده است. وهمچنین تعویض کشیک خود را به دانشکده اطلاع دهد.
13- در صورتيكه اينترن كشيك OT در زمان ومكان مقرر درمحل كشيك خود حاضر نشود، علاوه براينكه نام ايشان از برنامه كشيك OT  ماههاي آينده حذف خواهد شد. چنانچه ضرري متوجه بيماران آن بخش شود، مسئوليت قانوني به عهده اينترن ذكر شده دربرنامه كشيك خواهد بود.
14-معاونت اموربيمارستاني هرماه گزارش كار كشيك OT اينترني را (به شرط دريافت گواهي كشيك درموعد مقرر) به معاونت آموزشي باليني ارسال كرده تا پس از محاسبه حق الزحمه معاونت پشتيباني دانشكده پزشكي هر دوماه اقدام به واريز حق الزحمه نمايد.
                         گواهي كشيك OT اينترني
گواهي مي شود خانم دكتر / آقاي دكتر ---------- (اينتــرن ) در روز -------- مــــورخ ----------
دربخش -------- بيمارستان ------------ به مدت ----- ساعت كشيك بوده اند و همكاري همه جانبه درحضور به موقع وپيگيري مسائل تشخيص درماني بيماران بخش داشته اند.
 

دكتر ------------- دستيار ارشد گروه / دستيار سنيور كشيك       امضاء ومهر


                                       "برگه درخواست کشيک OT"

 
1- نام ونام خانوادگي:                                         2- شماره دانشجويي :
3- شماره تلفن :                                                   4- تعداد کشيک هاي درخواستي:
5- بخش هاي درخواستي:
                                                                                                                                               
اينجانب قوانين مربوط به کشيک OT را مطالعه کرده وبه آن پايبند مي باشم.
 
    مهروامضاء                                                                                                                               معاونت امور بيمارستاني دانشکده پزشکي
 

                                                     
        
                                                

                       
قابل توجه اینترنهای محترم : به استحضار می رساند هر گونه جابجایی یا واگذاری کشیک OT در ساعت اداری به دانشکده پزشکی و در ساعت غیر ادرای به هماهنگ کننده کشیک OT  به اطلاع رسانده شود . در غیر اینصورت  و عدم هماهنگی از گذاشتن کشیک OT  در ماههای بعد معذوریم .
 

 

 
                                 قابل توجه اینترنهای محترم متقاضی کشیک OT دیالیز:
ازابتدای بهمن  ماه 1396 تنها اینترنهایی که کلاس آموزشی دیالیز را گذرانده باشند کشیک otدیالیز داده میشود .جهت شرکت در کلاس های مذکور با آقای دکتر رادمهر پزشک دیالیز بیمارستان شهید فقیهی ( تلفن 32125457)هماهنگی نمائید  به شرکت کنندگان در کلاس  دیالیز  گواهینامه شرکت در دوره  داده میشود.
 
               توجه: از ابتداي سال 1396 پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

                                                                                           سال نو مبارک 1397

                                                                         

                                             

                                                                           برنامه کشیک OT اینترن ها در تیر  ماه  1397

روز

تاریخ

اتقاقات کاردیو شهید فقیهی

شماره دانشجویی

جمعه

1/4

فرزانه نجاتی

9012104173

شنبه

2/4

حلما حقیقی

9012104018

یکشنبه

3/4

شکوفه رحیمی

9012104035

دوشنبه

4/4

سحر خزفروش

9012104215

سه شنبه

5/4

حمیده جمشیدی

8812104149

چهارشنبه

6/4

فاطمه کشاورز

9012104203

پنج شنبه

7/4

محمد رضا اولاد

9012104105

جمعه

8/4

پوریا امین صفایی

9012104105

شنبه

9/4

حسین بهاری

9012104009

یکشنبه

10/4

دیبا فانی

9012104015

دوشنبه

11/4

ندا حجازی

8912104204

سه شنبه

12/4

محمد رضا مرزبان

9012104168

چهارشنبه

13/4

آسیه عفیفی

9112104137

پنج شنبه

14/4

بهار باقری

9112104218

جمعه

15/4

آرین عظیمی

9012104222

شنبه

16/4

ستار یارسائیان

9012104111

یکشنبه

17/4

سعید جمال زاده

9012104118

دوشنبه

18/4

صادق آرامش

9012104098

سه شنبه

19/4

محمد قاسمی پلنگی

9012104155

چهارشنبه

20/4

کوروش پور قیومی

9012104016

پنج شنبه

21/4

یاسمن حمیدیان شیرازی

9012104213

جمعه

22/4

مصطفی ملک حسینی

9012104084

شنبه

23/4

معین جهانیان

9012104022

یکشنبه

24/4

محمد مهدی دهقانی

9012104194

دوشنبه

25/4

سروش قنادی

9012104069

سه شنبه

26/4

حمید رضا حسین پور

9112104050

چهارشنبه

27/4

سپیده خدا مرادی

9012104123

پنج شنبه

28/4

مهسا عبدالله پور

9012104145

جمعه

29/4

ریحانه سادات تقوی

9012104116

شنبه

30/4

رضا ضیائی

8912104102

یکشنبه

31/4

محمد قاسمیان مقدم

9012104156

توجه :                                                                                                    

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکترمحسن امانی      09175397607

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                                        معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

                                                                            برنامه کشیک OT اینترن ها در تیر  ماه  1397

روز

تاریخ

پست آنژیو دیالیزشهید فقیهی

پست آنژیو دیالیز شهید نمازی

جمعه

1/4

فاطمه عصوره

فائزه پورکارگری

شنبه

2/4

ساغر علی حسینی

هادی دشتی مکان

یکشنبه

3/4

محمد رمضانی میمند

سارا قائم مقامی

دوشنبه

4/4

سهیل نصرتی مطبوع

حسین خلفی نژاد

سه شنبه

5/4

پریسا فریدونی

مهرنوش حصاری

چهارشنبه

6/4

محمدرضا مجرد

پریسا احمدی

پنج شنبه

7/4

منا توسلی

مرضیه بنی اسد

جمعه

8/4

الهه زارعی

محمدرضا نظری

شنبه

9/4

سیدمحمدجواد موسوی

جنان ظهیری

یکشنبه

10/4

حسین افروخته

مهدی رحمانیان

دوشنبه

11/4

عرفان تاقی

محمدرضا شادزی

سه شنبه

12/4

علی بلوکی

محمدعلی دهقانپور فراشاه

چهارشنبه

13/4

علیرضا شهریاری

بهزاد اولیاء

پنج شنبه

14/4

احسان رضایی مطلق

امیرحسین کمالی نیا

جمعه

15/4

آبگین حیدری

محمدعرفان ایمان

شنبه

16/4

فاروق خادمی

سید سجاد دادگر

یکشنبه

17/4

عمادالدین محرابیان

سید سعید دادگر

دوشنبه

18/4

محمد مهدی عرفان

علیرضا جعفری

سه شنبه

19/4

سنا اتباعی

سیدصدرا کشفی

چهارشنبه

20/4

علی شهابی نژاد

فرزانه نظر پورسروک

پنج شنبه

21/4

صادق کامکار

فاطمه زارع

جمعه

22/4

مهدی جمال پور

نیما دهباشی

شنبه

23/4

پوران محسن زاده

پریسا جانفزا

یکشنبه

24/4

حسین صولتی

زهرا ضیاء

دوشنبه

25/4

آرام  معروفی

محمد حسن دارابی

سه شنبه

26/4

طاهره شمس

فاطمه حیدری

چهارشنبه

27/4

غزاله ربانی

علی کشکولی جهرمی

پنج شنبه

28/4

علیرضا نوروزی

نیما شعاعی

جمعه

29/4

محسن امانی

 مهدیه شمس

شنبه

30/4

فرنوش چترسیمین

حسین سلامه

یکشنبه

31/4

هومن آرین پور

نیما حسینی

توجه :                                                                                                    

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکترمحسن امانی      09175397607

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                                        معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

                                                 برنامه کشیک OT اینترن ها در تیر  ماه  1397

روز

تاریخ

بخش بزرگسال 3 بیمارستان امیر

شماره دانشجویی

شنبه

2/4

حسین بقایی فرد

8912104213

یکشنبه

3/4

مهسا برج زاده

9112104020

دوشنبه

4/4

آرمین اکبر زاده

9012104006

سه شنبه

5/4

حامد طاهر حقیقی

9012104143

چهارشنبه

6/4

آرش صفری

9012104142

پنج شنبه

7/4

بهداد زنجانی

9012104136

جمعه

8/4

ابوالفضل محسنی ده بزرگی

9012104077

یکشنبه

10/4

ناصر افشار

9012104102

چهارشنبه

13/4

احمد رشیدی

9012104128

پنج شنبه

14/4

آرین نجدی

9012104174

جمعه

15/4

فاطمه بخردیان

9012104011

شنبه

16/4

محمد مهدی احمدی

8812104150

یکشنبه

17/4

محمد رضا عبدی پور

9012104146

پنج شنبه

21/4

عبدالصمد قیصری

9012104070

شنبه

23/4

امیر سلطانی

                   8912104131    

یکشنبه

24/4

حسین شهریاری

8912104104

سه شنبه

26/4

گلستانه هاشمی

9012104183

چهارشنبه

27/4

زینب بوشهری

9012104110

پنج شنبه

28/4

بهناز السادات پوریان

9012104114

شنبه

30/4

سمیرا پور سامانی

9012104112

 

 

 

روز

تاریخ

بخش بزرگسال 1 و 2 بیمارستان امیر

شماره دانشجویی

شنبه

2/4

رقیه گودرزی

9112104219

 

توجه :                                                                                                  

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکترمحسن امانی      09175397607

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                         معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-29 11:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ