قابل توجه اینترن های محترم در کشیک OT


کلیه وظایف اینترن بخش مانند پیگیری جواب آزمایش بیماران، کارهایی نظیر پانسمان زخم و Peripheral Blood Smear ،  LP، Pleural Tap، Abdominal Tap، Blood Culture ،ABG و ..........      و نوشتن کانسالت و خلاصه پرونده بیماران، درخواست پروسیجرهای اختصاصی نظیر اندوسکوپی، اکو، ... و همراهی بیماران بدحال (با نظر دستیار کشیک) در رفتن به سی تی اسکن، دیالیز یا بیمارستانهای دیگر جهت کانسالت يا علل ديگر، بر عهده اینترن کشیک OT می باشد.

   به اطلاع می رساند برگه های رکوئست  کشیک ممهور به مهراینترنی   باشد.  و برگه های فاقد مهر  ترتیب اثر داده نمی شود.

 

اینترنهای متقاضی کشیک OTپست آنژیو ودیالیز در بیمارستان نمازی الزاما جهت استراحت باید در اتاق استراحت در بخش دیالیز استفاده کنند . وچنانچه گزارشی از سوی بیمارستان نمازی ارسال گردد، دانشجوی خاطی از لیست کشیک OT در ماههای  یعد حذف و به کمیته انظباطی معرفی می شود.

 

                                                                                                     شرح وظايف دانشجويان كارورز دركشيك غير موظف (OT)
 
1-     دانشجوياني كه دوره كارورزي پزشكي (اينترني) را شروع كرده باشند، مي توانند در كشيك غير موظف (OT) همكاري نمايند
2-   دانشجويان كارورز (اينترن ) متقاضي همكاري دركشيك OT بخش هاي مختلف بيمارستان هاي تابعه دانشگاه ، بايد تا قبل از روز بيست ودوم هرماه تقاضاي خود را جهت ماه بعد با ذكر نام (با مهر وامضاء) وشماره تلفن تماس و حداكثر تعداد كشيك OTكه درماه آينده مي توانند همكاري نمايند. به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهند.
3-   زمان كشيك : كشيك OT بخشهاي بستري در روزهاي عادي از ساعت 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد (18 ساعته)و در روزهاي جمعه وتعطيل از ساعت 8 صبح تا 8 صبح روز بعد (24 ساعته) مي باشد. كشيك OT اسكرين 12 ساعته مي باشد.
4-   اينترن كشيك OT موظف است راس ساعت مقرر در بخش (يا بخش هاي) تعيين شدن دربرنامه حضور يافته وخود را به دستيار بخش وسرپرستار بخش (يا بخش هاي) مربوطه معرفي نموده و بخش را تحويل گرفته وشماره تلفن تماس خوابگاه خود را در تابلو بخش (يا بخش هاي ) مربوطه قيد نمايد.
5-    اينترن كشيك OTمسئول تمامي بيماران بخش بوده و بايد همه بيماران به خصوص بيماران بدحال را بخوبي بشناسد.
6-   اينترن كشيك OT بايد جهت تمامي بيماران كه دركشيك ايشان دربخش بستري مي شوند شرح حال و معاينه فيزيكي كامل را نوشته وهمراه با Reorder در پرونده بيماران قرار دهد.
7-   كليه وظايف اينترن بخش مانند پيگيــري جواب آزمايـــش بيماران ، كارهايـــي نظير پانسمــان زخــم و ABG,Blood culture,Abdiminal Tap,pleural Tap,LP Blood smear peripheral ونوشتن كانسالت وخلاصه پرونده بيماران ، درخواست پروسيجرهاي اختصاصي نظير اندوسكوپي ، اكو.... و همراهي بيماران بدحال (بانظر دستيار كشيك ) در رفتن به سي تي اسكن ، دياليز يا بيمارستان هاي ديگر جهت كانسالت يا علل ديگر ، برعهده اينترن كشيك OT  مي باشد.
8-   اينترن كشيك OT دربخش هاي پست آنژيو ودياليز بيمارستان هاي شهيد فقيهي ونمازي،  بايد درشروع وپايان كشيك دفتر حضور وغياب را مهر وامضاء نمايد.
9-   اينترن كشيك OT دربخش هاي بستري يا اسكرين ، بايد در پايان كشيك " گواهي كشيك OT اينترني" (نمونه كه در پايين صفحه مي باشد) كه از معاونت امور بيمارستاني تحويل گرفته است را به تاييد دستيار ارشد يا دستيار سنيور كشيك همان روز (گروه مربوطه ) رسانده وآن را تا 3 روز كاري بعد از پايان كشيك به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهد.
10- حق الزحمه كشيك درصورتي پرداخت مي شود كه " گواهي كشيك OT اينترني" درموعد مقرر" به معاونت امور بيمارستاني تحويل داده شود.
11- اينترن كشيك OT  بايد درپايان كشيك ، بخش را به اينترن ( يا اكسترن ، دستيار ، پزشك عمومي) روز بعد يا شيفت بعدي تحويلدهد.
12-اينترن كشيك OT موظف است در موارد اضطراري نياز به تعويض كشيك ، درخواست كتبي خود را 48 ساعت قبل از كشيك ، به معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل دهد. درصورتيكه موارد اضطراري تعويض كشيك درزمان تعطيلي (غير ساعت اداري) پيش آيد، اينترن كشيك مي تواند با نماينده اينترن ها دركشيك OT تماس گرفته تا فرد جايگزين تعيين شود . تازماني كه اينترن جانشين جهت ايشان پيدا نشده مسئوليت قانوني بخش برعهده اينترني است كه نامش دربرنامه كشيك ذكر شده است. وهمچنین تعویض کشیک خود را به دانشکده اطلاع دهد.
13- در صورتيكه اينترن كشيك OT در زمان ومكان مقرر درمحل كشيك خود حاضر نشود، علاوه براينكه نام ايشان از برنامه كشيك OT  ماههاي آينده حذف خواهد شد. چنانچه ضرري متوجه بيماران آن بخش شود، مسئوليت قانوني به عهده اينترن ذكر شده دربرنامه كشيك خواهد بود.
14-معاونت اموربيمارستاني هرماه گزارش كار كشيك OT اينترني را (به شرط دريافت گواهي كشيك درموعد مقرر) به معاونت آموزشي باليني ارسال كرده تا پس از محاسبه حق الزحمه معاونت پشتيباني دانشكده پزشكي هر دوماه اقدام به واريز حق الزحمه نمايد.


                                                                 گواهي كشيك OT اينترني

گواهي مي شود خانم دكتر / آقاي دكتر ................................ (اينتــرن )     در روز ..............................           مــــورخ ..........................

دربخش ................... بيمارستان ------------ به مدت ----- ساعت كشيك بوده اند و همكاري همه جانبه درحضور به موقع وپيگيري مسائل تشخيص درماني بيماران بخش داشته اند.
 

دكتر ------------- دستيار ارشد گروه / دستيار سنيور كشيك                                                امضاء ومهر


                               "برگه درخواست کشيک OT"

 
1- نام ونام خانوادگي:                                                2- شماره دانشجويي :

3- شماره تلفن :                                                      4- تعداد کشيک هاي درخواستي:

5- بخش هاي درخواستي:
                                                                                                                                               
اينجانب قوانين مربوط به کشيک OT را مطالعه کرده وبه آن پايبند مي باشم.
 
                           مهروامضاء                                                               معاونت امور بيمارستاني دانشکده پزشکي
 

                                                     
        
                                                

                       
قابل توجه اینترنهای محترم : به استحضار می رساند هر گونه جابجایی یا واگذاری کشیک OT در ساعت اداری به دانشکده پزشکی و در ساعت غیر ادرای به هماهنگ کننده کشیک OT  به اطلاع رسانده شود . در غیر اینصورت  و عدم هماهنگی از گذاشتن کشیک OT  در ماههای بعد معذوریم .
 

 

 
 
                                 قابل توجه اینترنهای محترم متقاضی کشیک OT دیالیز:

ازابتدای بهمن  ماه 1396 تنها اینترنهایی که کلاس آموزشی دیالیز را گذرانده باشند کشیک otدیالیز داده میشود .جهت شرکت در کلاس های مذکور با آقای دکتر رادمهر پزشک دیالیز بیمارستان شهید فقیهی ( تلفن 32125457)هماهنگی نمائید  به شرکت کنندگان در کلاس  دیالیز  گواهینامه شرکت در دوره  داده میشود.
 
 
               توجه: از ابتداي سال 1396 پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

 

                                              

                                                              

                                                                                   برنامه کشیک OT اینترن ها  آذر    1397

روز

تاریخ

اتفاقات کاردیو بیمارستان شهید فقیهی

شماره دانشجویی

پنج شنبه

1/9

محمد حافظی راد

9012104226

جمعه

2/9

نرجس نوری

9112104208

شنبه

3/9

عبدالصمد قیصری

9012104070

یکشنبه

4/9

زهرا بنی اسد

9012104109

دوشنبه

5/9

رقیه گودرزی

9112104169

سه شنبه

6/9

پوریا امین صفایی

9012104009

چهارشنبه

7/9

فاطمه تذروی

9012104214

پنج شنبه

8/9

ملیحه اسماعیلی

9012104101

جمعه

9/9

سیده زینب فریدونی

9012104154

شنبه

10/9

فهیمه یزدانی فر

9112104215

یکشنبه

11/9

محمدحسن دارابی

9112104058

دوشنبه

12/9

محمد خاوران

9112104057

سه شنبه

13/9

محسن تقی زاده

9112104037

چهارشنبه

14/9

فاطمه هومن

9112104210

پنج شنبه

15/9

محمود الیاسی مقدم

9112104010

جمعه

16/9

پریسا احمدی

9112104002

شنبه

17/9

مریم نجفی

9112104197

یکشنبه

18/9

راضیه بهادری

9112104023

دوشنبه

19/9

پوریا مدحتی

9112104178

سه شنبه

20/9

حسین بهاری

9012104015

چهارشنبه

21/9

سروناز فرهنگ دوست

9012104152

پنج شنبه

22/9

محمد رمضانی میمند

9012104132

جمعه

23/9

فریبا مدبری

9112104177

شنبه

24/9

مهسافرج زاده

9112104020

یکشنبه

25/9

شهاب طاهری

9112104125

دوشنبه

26/9

دیبا فانی

8912104204

سه شنبه

27/9

میلاد احمدی

9112104001

چهارشنبه

28/9

فاطمه سادات نجفی

9112104199

پنج شنبه

29/9

محمد قاسمیان

9012104156

جمعه

30/9

آسیه عفیفی

9112104137

توجه :                                                                                                  

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر بهار باقری    09171876159

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                         معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

 

                                                                           برنامه کشیک OT اینترن ها  آذر  1397

روز

تاریخ

پست آنژیو دیالیز شهید فقیهی

پست آنژیو دیالیز نمازی

پنج شنبه

1/9

نادره خان حکومت شایوا

مژگان نجاتی

جمعه

2/9

محمد سینا سلیمی کوچی

مینا رحیمی

شنبه

3/9

ساغرعلی حسینی

رویا رادان فر

یکشنبه

4/9

سمیرا پور سامان

الهه السادات علوی

دوشنبه

5/9

علیرضا نوروزی

یحیی یونس

سه شنبه

6/9

علی رضاییان

زهرا محمد حسنی

چهارشنبه

7/9

عرفان تاقی

فاطمه الماسی

پنج شنبه

8/9

نیلوفر پاک سرشت

سپیده شیروانی

جمعه

9/9

مهدیه شمس

زینب رشیدی نیا

شنبه

10/9

بهار باقری

درنا اقتداری

یکشنبه

11/9

طاهره شمسی

امیرعلی قهرمانی

دوشنبه

12/9

رضوان دانشور

هانیه نجفی

سه شنبه

13/9

نیلوفر مختاری

علیرضا صدیقی

چهارشنبه

14/9

پوران محسن زاده

نوشین نکوئیان

پنج شنبه

15/9

پریسا جانفزا

نوید مرادی

جمعه

16/9

نازنین رشیدی

فرنوش چترسیمین

شنبه

17/9

عارفه مرزوقی

زهره کریمی

یکشنبه

18/9

محمد رضا نظری

فرشید بیگ زاده

دوشنبه

19/9

مهشید دوستی

سجاد سادات موسوی

سه شنبه

20/9

محمد رضا عبدی پور

سعیده امیر زادگان

چهارشنبه

21/9

مرضیه صلاحی اردکانی

قاسم محمدی نعمت آباد

پنج شنبه

22/9

درسا کاروان

رامیته گیتی

جمعه

23/9

مهشید ده بزرگی

هادی دشتی مکان

شنبه

24/9

مارال احراری

سجاد فقیهی نژاد

یکشنبه

25/9

فائزه دارسرائی

سهیل نصرتی

دوشنبه

26/9

پوریا عبدالهی

مریم مردانی

سه شنبه

27/9

احمد رشیدی

احسان رضایی مطلق

چهارشنبه

28/9

محمدرضا مجرد

علی کشکولی جهرمی

پنج شنبه

29/9

سیده الهی حسینی

حمید اله کاتب زاده

جمعه

30/9

علیرضا شهریاری

فرزانه نجاتی

توجه :                                                                                                    

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر بهار باقری    09171876159

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                                        معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

 

 

 

                                             برنامه کشیک OT اینترن ها  آذر  1397

 

روز

تاریخ

آنکولوژی بزرگسال 3 و اطفال 3

شنبه

3/9

مریم عباسی

یکشنبه

4/9

محمد مهدی احمدی

چهارشنبه

7/9

فرنوش تقی پور

پنج شنبه

8/9

بهناز پوریان

جمعه

10/9

امیرحسین کمالی نیا

یکشنبه

11/9

منا توسلی

دوشنبه

12/9

شیما شعاعی

پنج شنبه

15/9

فاطمه قره بیگی

جمعه

16/9

الهه زارعی

شنبه

17/9

زینب بوشهری

یکشنبه

19/9

زینب کارگرفرد جهرمی

پنج شنبه

22/9

ناصر افشار

جمعه

23/9

افراسیاب تمدن

شنبه

24/9

محمد جعفری

سه شنبه

27/9

محمد جواد مهاجرانی

چهارشنبه

28/9

سید عمار موسوی نژاد

توجه :                                                                                                  

1- زمان كشيك:  در روزهاي عادي :  از 2 بعدازظهر تا 8 صبح روز بعد روزهاي تعطيل: از 8 صبح تا 8 صبح روز بعد

2- حضور دانشجوي ذكر شده در برنامه كشيك در مكان و زمان مقرر الزامي است.

3- در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر ، دانشجو از ليست كشيك OT ماههاي آينده حذف مي شود.

4- درخواست جهت كشيك OT ماه بعد ( با مهر دانشجو و سال ورود و شماره تماس ) ، تا تاريخ 20 هر ماه به دفتر معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي تحويل داده شود.

تبصره :

* در صورتي كه دانشجوبه هر دليل نتواند در كشيك مقرر حاضر شود حداكثر تا 2 روز قبل بايد جايگزين خود را معرفي نمايد و به دفترمعاو نت امور بيمارستاني اطلاع دهد اگر بعد از دو روز باشد بايد در اسرع وقت با نماينده دانشجويان  تماس حاصل كرده و جايگزين خود را معرفي نمايد.

* اينترن هايي كه كشيك OT مي دهند حداكثر يكبار در ماه مي تواند با اطلاع قبلي جايگزين خود را معرفي كنند و هر سه ماه يكبار اگر مورد اورژانسي داشته باشد با نماينده دانشجويان  تماس بگيرد.

* اگر دانشجوبدون اطلاع قبلي و بدون جايگزين در ساعت مقرر در بيمارستان حاضر نشد تا پايان دوران اينترني از ليست كشيك OT حذف مي گردد.

توجه: از ابتداي آذرماه پرداخت حق الزحمه کشيک OT منوط به ارائه گواهي کشيک حداکثر تا سه روز کاري ميباشد.

هماهنگ کننده کشيک OT درشيفت هاي عصر وشب : دکتر بهار باقری    09171876159

معاونت امور بيمارستاني دانشكده پزشكي                                                                                         معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-27 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ