دکتر مائده حاجی آقائی

 نام و نام خانوادگی: دکتر مائده حاجی آقائی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سمت: مدیر امور بیمارستانی

ایمیل:medhosp@sums.ac.ir  

  پیام معاونت:

حضور شما را درسایت معاونت امور بیمارستانی دانشکده پزشکی شیرازخوش آمد می گوئیم.                                                                           

معاونت امور بیمارستانی از سال 1385فعالیت خود را در دانشکده پزشکی آغاز کرده است که عمده فعالیت های انجام شده توسط این معاونت به شرح ذیل می باشد:

پیگیری مسائل مربوط به گروهای آموزشی مستقر در مراکز آموزشی درمانی- سامان دهی وضعیت پزشکان عمومی در مراکز آموزشی درمانی-تنظیم برنامه کشیک ot اینترن ها براساس اعلام نیاز از معاون آموزش پزشکی عمومی-تنظیم وبرگزاری جلسات برحسب نیاز با گروهای آموزشی مختلف وشرکت در جلسات هفتگی کمیته اتفاقات اورژانس -  شرکت در کمیته تقسیم نیروهای طرح پزشک عمومی - به روز رسانی کتابچه آیین نامه چگونگی انجام مشاوره های بین بخشی وبین بیمارستانی ونظارت بر فعالیت اساتید در بیمارستانهای مادروکودک ،کوثر


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-13 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ