معرفی معاونت:

معاونت امور بیمارستانی از سال 1385فعالیت خود را در دانشکده پزشکی آغاز کرده است که عمده فعالیت های انجام شده توسط این معاونت به شرح ذیل می باشد :

پیگیری مسائل مربوط به گروهای آموزشی مستقر در مراکز آموزشی درمانی - سامان دهی وضعیت پزشکان عمومی در مراکز آموزشی درمانی-تنظیم برنامه کشیک ot اینترن ها براساس اعلام نیاز از معاون آموزش پزشکی عمومی-تنظیم وبرگزاری جلسات برحسب نیاز با گروهای آموزشی مختلف وشرکت در جلسات هفتگی کمیته اتفاقات اورژانس -  شرکت در کمیته تقسیم نیروهای طرح پزشک عمومی - نظارت بر عملکرد اساتید در بیمارستان مادر وکودک ، کوثر - به روز رسانی کتابچه آیین نامه چگونگی انجام مشاوره های بین بخشی وبین بیمارستان 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-19 11:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ