سوالات متداول
    
   


     1 - چگونه می توانم بعنوان عضوهیات علمی قراردادی با ضریب کا ، شروع به کارنمایم ؟


            ابتدا درخواست راهمراه بارزومه خویش به گروه مربوطه تحویل داده ودرصورت پاسخ مثبت گروه به رئیس دانشکده 
                 (ازطریق گروه) ارسال می گردد .


   
2 - چگونه می توانم حکم ماموریت خود راجهت حضوردرکنگره ها و جلسات خارج ازشهر دریافت نمایم ؟

            ابتدا درخواست خودرابه مدیرگروه اعلام کرده وپس ازموافقت ایشان ، به ریاست دانشکده (ازطریق گروه) 
               ارسال میشود وپس ازآن کارشناس مربوطه (درمعاونت امورهیات علمی) آن حکم راصادرمی نماید.

3- امتیازات پژوهشی آموزشی مورد نیاز برای ترفیع سالیانه چه میزان است ؟
حداقل امتیاز پژوهشی برای یکسال ترفیع 3/9 می باشد که 2/4 امتیاز آن مربوط به مقالات و 1/5 امتیاز آن هم به خلاصه مقالات ، داوری ها وتالیف کتاب ، امتیاز ذخیره مقالات تعلق می گیرد.

4- فرایند ترفیع سالیانه چگونه است ؟

الف) ارسال پرونده ترفیع از گروه به معاونت امور هیات علمی
ب) ارسال پرونده از ترفیعات امور هیات علمی به معاونت پژوهشی به صورت دستی واتوماسیون
پ) ارجاع آن از معاونت پژوهشی به ترفیعات امور هیات علمی
ت) دریافت کارنامه ارزشیابی یک ساله از واحد ارزشیابی
ث) محاسبه امتیازات آموزشی پرونده ترفیع توسط کارشناس معاونت امورهیات علمی
ج) تهیه صورتجلسه پرونده ترفیع وارسال آن به معاونت آموزشی دانشگاه به صورت دستی واتوماسیونی


 

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-12 11:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ