امور ارزشیابی کیفی اساتید 
مسئول واحد  : خانم فاطمه رحيمي

شماره تماس: 32084120
  
پست الکترونیکی:arzeshdept@sums.ac.ir  


 
 
پروردگارا!
  
 
ما را در زمره ارزشيابان واقعي قرار بده که هرروز به محاسبه نفسشان مي پردازند و افزوني کارهاي نيک و آمرزش کارهاي ناشايست شان را ا ز خداوند متعال مسألت مي نمايند.

ارزشيابي اساتيد:
          مهمترين رکن بقاء و کيفيت يک دانشگاه اساتيد آن هستند. حفظ اين رکن مهم با بکارگيري اساتيد شايسته و تشويق و پاداش مناسب به آنها در گروي ارزشيابي مناسب است. اين ارزشيابي به منظور تعيين اثر بخشي يا کارآمدي اعضاء هيات علمي و در نهايت بازخورد مناسب به آنهاست. در همين راستا واحد ارزشيابي اساتيد مستقر در حوزه رياست  دانشکده پزشکي امر خطير ارزشيابي اعضاء هيات علمي دانشکده پزشکي را هر ساله با توجه به نتايج کيفيت آموزشي آنان بررسي و با توجه به اهميت اين مسئله در وضعيت استخدامي و ارتقاء اعضاء طي مراحل خاصي انجام مي دهد.
  
هدف کلي:
 توسعه و ارتقاء کيفيت سطح آموزشي اعضاء هيات علمي دانشگاه
 
اهداف تخصصي
1-کمک به اساتيد جهت اصلاح و بهبود روشها و فعاليت هايشان.
2-کمک به مديران و مسئولان جهت تصميم گيري هاي معقولانه و ارتقاء و ترفيع اساتيد
 
ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و مراحل آن:
1-ارسال فرمهاي ارزشيابي عملکرد مدير گروه جهت رئيس دانشکده
2- ارسال فرمهای ارزشيابی عملکرد عضو هيات علمی جهت مدير گروه يا رئيس بخش
3- ارسال فرمهای ارزشيابی عملکرد عضو هيات علمی جهت همکاران
4- ارسال فرمهای ارزشيابی عملکردمدير گروه جهت اعضاء هيات علمی
5- ارسال فرمهای ارزشيابی عضو هيات علمی گروه علوم پايه جهت دانشجويان کارشناسی ارشد ودکترا 
6- توزيع فرمهای ارزشيابی کيفيت آموزش نظری عضو هيات علمی جهت فراگيران علوم پايه و پاتو فيزيولوژی در طول يک ترم درسی  بصورت حضوری
7- توزيع فرمهای ارزشيابی اساتيد بالينی جهت فراگيران بالينی در مراکز آموزشی بطور مرتب در هرماه بصورت حضوری
8-توزيع فرمهای ارزشيابی اساتيد  بالينی جهت دستياران بالينی مراکز آموزشی بصورت حضوری
9-جمع آوري، بررسي و تجزيه و تحليل کليه فرمهاي دريافت شده.
10-تصحيح فرمها با دستگاه اسکنر ، استخراج و چاپ نتايج آماري آنها.
11- انعکاس نتايج بصورت گزارش مکتوب به اساتيد محترم.
12- بايگانی يک نسخه از نتايج ارزشيابی در زونکن محرمانه و مخصوص هر عضو هيات علمی 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-13 13:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ