بسمه تعالي


"آئين نامه آموزشي دروس طب سرپايي 1 و 2(مقطع اينترني)"
                                                                                                             
پيرو جلسه مشترك كميته طب سرپايي و معاونت آموزشي پزشكي عمومي مورخ 3/7/91 در خصوص واگذاري امور مربوط به طب سرپايي 1و2 از مهرماه به دفتر كميته طب سرپايي موارد زير به تصويب رسيد :
 
1-     از تاريخ مهرماه 91 بخش يك ماهه طب سرپايي 1 بصورت 15 روز درمانگاه  اطفال و 15 روز درمانگاه داخلي برگزار مي گردد.
 
2-    برگزاري بخش يكماهه انتخابي طب سرپايي 2 ، مانند قبل بصورت 15 روز درمانگاه جراحي و 15 روز درمانگاه زنان مي باشد.
 
3-    نحوه برگزاري درمانگاه هاي آموزشي داخلي ، اطفال،جراحي و زنان  به شرح زير مي باشد:
 
      دانشجويان بايد 5 روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه) در درمانگاههاي آموزشي صبح حضور يابند .
      در مدت  15 روز بخش اطفال دانشجويان علاوه بر درمانگاه هاي صبح مي بايست در درمانگاههاي آموزشي عصر (كه تعداد،تاريخ و محل برگزاري آن ها توسط بخش مربوطه برنامه ريزي و تعيين مي گردد) نيز شركت نمايند.
 
4-    علاوه بر درمانگاه هاي مذكور ، شركت دانشجويان در كنفرانس ها و برنامه هاي فوق برنامه كه توسط معاونت آموزشي پزشكي عمومي،كميته طب سرپايي يا بخش هاي مربوطه تعيين مي گردد (حتي در روزهاي تعطيلي درمانگاه) نيز الزامي مي باشد.
 
5-    گروه بندي دانشجويان در خصوص بخش هاي طب سرپايي 1 و 2 توسط دفتر كميته طب سرپايي(كارشناس مربوطه) انجام مي شود و دانشجويان تا 25 ام هرماه جهت حضور در درمانگاه هاي ماه آينده به دفتر بخش هاي مربوطه معرفي مي گردند.
 
6-    دانشجويان تا 20 ام هرماه فرصت دارند درخواست گروه بندي و اولويت دلخواه خود (مبني بر شروع درمانگاه با  گروه داخلي و يا اطفال (طب سرپايي 1) ، جراحي و يا زنان
(طب سرپايي 2) را به دفتر كميته طب سرپايي(كارشناس مربوطه) اعلام نمايند.
(بديهي است پس از اين تاريخ و اعلام گروه ها به دفتر بخش هاي مربوطه هيچگونه تغييرو جابجايي اعمال نمي گردد).  
 
7-    دريافت و ثبت نمرات ارسالي دانشجويان از بخش هاي داخلي ،اطفال،جراحي و زنان به عهده دفتر كميته طب سرپايي (كارشناس مربوطه) مي باشد.
    با توجه به برگزاري درمانگاه ها در 2 مقطع 15 روزه و 2 بخش مجزا ، جمع بندي و ميانگين گيري نمرات نيز  به عهده دفتر كميته طب سرپايي مي باشد.
8-    مرخصي دانشجويان اينترن در روتيشن هاي طب سرپايي 1 و 2 :
 
-        مرخصي كمتر از سه روز:
مرخصي كمتر از سه روز بايد با ارائه درخواست توسط دانشجو و كسب مجوز از دفتر كميته طب سرپايي و با موافقت و هماهنگي مدير يا معاون آموزشي گروه و استاد مسئول آموزش طب سرپايي باشد.
 
-         مراحل اخذ مرخصي كمتر از سه روز :
1-     مراجعه دانشجو به دفتر كميته طب سرپايي : بررسي وضعيت دانشجو جهت اخذ مرخصي توسط كارشناس، تحويل فرم اخذ مرخصي به دانشجو
2-     مراجعه دانشجو به دفتر بخش مربوطه : ابتدا مراجعه دانشجو به استاد مسئول آموزش طب سرپايي،سپس مراجعه به معاون آموزشي يا مدير گروه مربوطه جهت امضا و تكميل قسمت هاي مشخص شده در فرم
3-     تحويل و بازگرداندن فرم تكميل شده توسط دانشجو به دفتر كميته طب سرپايي
 
   دانشجو موظف است پس از تكميل فرم اخذ مرخصي را به دفتر كميته طب سرپايي باز گرداند و كميته را از نتيجه (موافقت يا عدم موافقت بخش) آگاه سازد در غير اينصورت حتي در صورتيكه دانشجو از اخذ مرخصي منصرف گردد تعداد روزهاي درخواستي وي به منزله مرخصي قطعي محسوب گرديده و از تعداد روزهاي مجاز جهت اخذ مرخصي در طول يكماه بخش طب سرپايي ( حداكثر 3 روز) كسر مي گردد.
 
-        مرخصي بيشتر از سه روز:
درخواست مرخصي بيشتر از 3 روز قابل قبول نمي باشد. در صورت ضرورت و ارائه مدارك و مستندات به همراه درخواست دانشجو ، پس از موافقت معاونت آموزشي پزشكي عمومي و كميته طب سرپايي ، درس مربوطه جهت يكماه مذكور حذف گردد.
 
9-    حضور و غياب :
 
-          حضور در تمامي جلسات درمانگاه ، كنفرانس ها و هرگونه برنامه آموزشي كه توسط معاونت آموزشي پزشكي عمومي ، كميته طب سرپايي و گروه هاي آموزشي مربوطه تعيين مي گردد الزامي بوده و عدم حضور دانشجو به منزله غيبت خواهد بود.
 
-         حضور و غياب منظم و پيگيري و نظارت بر حضور دانشجو در درمانگاه به عهده بخش هاي مربوطه مي باشد و بخش ها موظفند در خصوص غيبت دانشجو ،( بويژه در خصوص نمره دانشجو) بر اساس آئين نامه برخورد نمايند.
 
      * بخش ها موظفند تعداد روزهاي غيبت ، علت غيبت ، نمره كسر شده و ساير موارد را جهت پيگيري، ثبت نمره و ... به صورت اتوماسيوني به معاونت آموزشي و مسئول كميته طب سرپايي اعلام نمايند.
 
 
10- غيبت در بخش هاي طب سرپايي 1و2 :
 
 غيبت موجه:
-         غيبت موجه سه روز و كمتر از سه روز: با ارائه مستندات قابل قبول ، در صورت موافقت مدير يا معاون آموزشي گروه و كميته طب سرپايي تاًثيري روي نمره يكماهه دانشجو ندارد.
-         غيبت موجه بيش از سه روز : با ارائه مستندات قابل قبول و در صورت موافقت مدير يا معاون آموزشي گروه  درس دانشجو با هماهنگي كميته طب سرپايي و معاونت آموزشي دانشكده حذف مي گردد و دانشجو بايد نسبت به اخذ مجدد درس و گذراندن آن در پايان مقطع اينترني اقدام نمايد.
 
    غيبت غير موجه :
-        غيبت غير موجه سه روز و كمتر از سه روز:
-         به ازاء يك روز غيبت غير موجه 2 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
-         به ازاء دو روز غيبت غير موجه 4 نمره از نمره نهايي آن درس كسر مي گردد.
-         به ازاء سه روز غيبت غير موجه 6 نمره از نمره نهايي آن بخش كسر مي گردد.
 
  غيبت غير موجه بيش از سه روز :
-           نمره نهايي دانشجو در آن درس صفر گزارش مي گردد و دانشجو بايد نسبت به اخذ مجدد درس و گذراندن آن در  پايان مقطع اينترني اقدام نمايد.
 
11- در دروس طب سرپايي 1 و 2 حداقل ميانگين نمره قبولي 12 مي باشد.
 
12-در خصوص فروردين ماه با توجه به تعطيلي درمانگاهها در ايام نوروز، استثنائاً زمان باقيمانده پس از تعطيلات به دو نيمه مساوي بين بخش ها ي طب سرپايي 1(داخلي/اطفال) و طب سرپايي 2 (جراحي/زنان) تقسيم مي گردد.
 
13- در خصوص دانشجويان ورودي مهرماه 86 به بعد ، درس طب سرپايي يك به مدت يكماه به ميزان 4 واحد با كد 101916 به صورت احتساب در معدل با حد نصاب 12 منظور مي گردد.
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-1 9:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ