عملكرد معاونت فوق تخصصي و فلوشيپ دانشكده پزشكي
   
1-    جمع آوري و اعلام ظرفيت پذيرش دستيار فوق تخصصي و فلوشيپ هر گروه جهت آزمون .
2-     ثبت نام از متقاضيان آزمون پذيرش دستيار دستيار فوق تخصصي و فلوشيپ .
3-   برگزاری آزمون پذیرش دستيار فلوشیپ .
4-    اعلام نتايج نهائي پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي و فلوشيپ.
5-    ثبت نام و تشكيل پرونده و درج در كامپيوتر پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي و فلوشيپ .
6-    تهيه وتوزيع كارت ورود بيمارستان دستياران فوق تخصصي و فلوشيپ .
7-   معرفي پذيرفته شدگان فوق تخصصي و فلوشيپ به بخش هاي مربوطه .
8-    اعلام اسامي دستياران انصرافي به اداره كل آموزش .
9-  دريافت و اعلام اسامي دستياران جايگزين و انجام مراحل ثبت نام نامبردگان.
10- ارسال ليست دستياران ثبت نام شده جديد به كتابخانه شهيد گرکاني نژاد جهت تهيه كارت امكانات استفاده از كتابخانه.
11- معرفي دستياران جديد جهت انجام مراحل صدور حكم حقوقي و دريافت حقوق به كارگزيني و امور مالي دانشگاه .
12- ارائه جديدترين سر فصل هاي امتحانات پذيرش و دانشنامه فوق تخصصي به كتابخانه ، جهت تهيه آنها.
13- اطلاع رساني مستمر به مراجعين.
14- صدور گواهيهاي اشتغال به تحصيل .
15- پي گيري جهت تكميل و اجراي كريكوليم آموزشي گروهها.
16- انجام مكاتبات امور مربوط به انتقال و ميهماني دستياران.
17- تهيه آمارهاي مختلف در طول سال.
18- ارسال بخشنامه ها و آيين نامه ها به گروههاي آموزشي.
19- ارتباط مستمر با گروهها .
20- انجام امور فارغ التحصيلي و تسويه حساب و بستن پرونده در كامپيوتر و اعلام فراغت از تحصيل به اداره كل آموزش .
21- قطع حقوق فارغ التحصيلان.
22- پاسخ به استعلام هاي وضعيت دستياران فارغ التحصيل شده.
23- هماهنگي جهت بازدید هیئت بورد از بخش های فوق تخصصی و فلوشيپ.
24- راه اندازي و تشكيل شوراي فوق تخصصي و فلوشيپ دانشكده پزشكي .
25- هماهنگی در جهت راه اندازی رشته هاي جديد فوق تخصصي و فلوشيپ .
26- اداره و برگزاري جلسات شوراي مديران و معاونين محترم آموزشي گروههاي دانشكده در جهت پيشبرد اهداف رشته هاي فوق تخصصي و فلوشيپ .
27- شركت در جلسه شوراي معاونين دانشكده .
28- برنامه ريزي جهت توسعه آموزش و پژوهش در راستاي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه.
29- ارائه پيشنهاد و طرح در زمينه توسعه برنامه هاي نوين آموزشي در سطح دانشكده وكليه بخشهاي باليني.
30- توسعه و تبادل اطلاعات نوين آموزشي در سطح وزارتخانه .
31- بررسي و تدوين آيين نامه هاي آموزشي دستياران دانشكده و پيشنهاد اصلاح آيين نامه هاي مركزي موجود.
32- زمينه سازي توسعه ارائه خدمات مشاوره اي و رفاهي .
33- ارتباط مستمر با گروههاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرايند آموزشي دانشكده .
34- تعيين اولويتهاي آموزشي دانشكده با همكاري مديران و معاونين گروههاي آموزشي.
35- فراهم سازي تسهيلات مشاوره به دانشجويان در زمينه مسائل و مشكلات آموزشي بخشها .
36- نياز سنجي اطلاعاتي اعضاء هيات هاي علمي و دستياران در زمينه اطلاعات آموزشي .
37- انجام كليه امور مربوط به پایان نامه دستیاران فوق تخصصی .
38- انجام امور مربوط به طرح هاي پژوهشي دستياران جهت ارائه مقالات .                                                                                    
39- انجام امور مربوط به ارائه گايدلاين دستياران فوق تخصص و فلوشيپ .                                                               
40- برگزاری جلسات مستمر با اعضاء محترم شورای فوق تخصصی و فلوشیپ دانشکده پزشکی .
41- بستر سازي ٬حمايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي دستياران فوق تخصصي و فلوشيپ .
42- به روز رساني سايت اينترنتي معاونت فوق تخصصي دانشكده .
43- رسيدگي به درخواست ها و شكايات و نواقص احتمالي و تقدير و تشكر از افراد متعهد و عامل مربوط به دستياران فوق تخصصي و فلوشيپ .
44- نظارت برحسن اجراي انجام امور در حوزه معاونت فوق تخصصي و فلوشيپ دانشكده پزشكي.
45- شركت در جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه .
46- ارزشيابي فعاليت كارشناسان حوزه معاونت فوق تخصصي و فلوشيپ و تلاش در ارائه هر چه بهتر موارد آموزشي به گروههاي آموزشي و دستياران محترم.
 

 

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-3 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ