عملكرد معاونت تخصصي دانشكده پزشكي

 

 

 

1-     جمع آوري و اعلام ظرفيت پذيرش دستيار هر گروه جهت آزمون

 2-     ثبت نام بيش از هزار نفر متقاضيان آزمون پذيرش دستياردر طي پانزده روز

3-     توزيع كارت  و برگزاري آزمون پذيرش دستيار

4-     اعلام نتايج اوليه پذيرش دستيار وتوزيع كارنامه جهت انتخاب رشته

5-     جمع آوري فرم هاي انتخاب رشته وارسال به وزارتخانه

6-     اعلام نتايج نهائي پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار

7-     ثبت نام و تشكيل پرونده ودرج در كامپيوتر پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار (اعلام مدارك لازم در صفحه پذيرش دستيار)

8-     ايجاد هماهنگي بين بخشها و دستياران جهت انجام مراحل مربوط به حوزه نظام پزشكي واداره صدور پروانه

9-     توزيع كارت اتوماسيون دستياران

10- معرفي پذيرفته شدگان دستياري به بخش و تهيه وتوزيع كارت ورود بيمارستان 

11- اعلام اسامي دستياران انصرافي به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و تخصصي

12- دريافت واعلام اسامي دستياران جايگزين و انجام مراحل ثبت نام نامبردگان

13- ارسال ليست دستياران ثبت نام شده جديدبه كتابخانه شهيد گرگاني نژاد جهت تهيه كارت امكانات استفاده از كتابخانه

14- معرفي پذيرفته شدگان واعلام ليست مشخصات نامبردگان به گزينش

15- صدور گواهي ابلاغ دستياري جهت دستياران مستقيم

16- معرفي دستياران جديد جهت انجام مراحل صدور حكم حقوقي و دريافت حقوق به كارگزيني و امور مالي دانشگاه

17- معرفي دستياران مشغول به تحصيل سالهاي گذشته به كارگزيني وامور مالي  جهت افزايش حقوق بر اساس ارتقاء

18- هماهنگي با محل كار دستياراني كه در استخدام دولت ميباشند

19- ايجاد هماهنگي با بخشها و دستياران جهت حوزه نظام پزشكي واداره صدور پروانه

20- تهيه وتنظيم دفترچه چكيده قوانين ومقررات دستياري وارائه آن به دستياران ورودي هر سال در كارگاه پيش دستياري

21- تهيه پوستر كارگاه شير مادر

22- هماهنگي لازم جهت برگزاري كارگاههاي پيش دستياري –تغذيه با شير مادر –اخلاق پزشكي احياء نوزادان –خون وفراورده هاي خوني –روش تحقيق –روشهاي پايان نامه نويسي  وكارگاههاي تكميلي گروههاي علوم پايه جهت بخشهاي متقاضي

23- تهيه سؤالات ومطالب مربوط به كارگاهها وارائه آن به دستياران شركت كننده

24- صدور وارسال گواهي شركت در كارگاههاي فوق الذكر

25- صدور گواهيهاي مشاركت با اين معاونت جهت اساتيد

26-  ارائه جديدترين سر فصل هاي امتحانات ارتقاء ودانشنامه تخصصي به كتابخانه جهت تهيه آنها

27-  هماهنگي با معاونين آموزشي دستياري گروهها براي برگزاري امتحان osce0

28- جمع آوري ٬بررسي ونظارت بر نمرات درون بخشي

29- جمع آوري و اسكن عكسهاي دستياران شركت كننده آزمون ارتقاءجهت چاپ برروي پاسخنامه هاوكارتهاي مربوطه

30- صدور پاسخنامه ٬كارت ورود به جلسه و بر چسب صندلي جهت شركت كنندگان آزمون ارتقاء

31- جمع آوري ونظارت بر تايپ سؤالات آزمون ارتقاءاز19بخش باليني و ارزيابي سؤالات و ارسال به دبير خانه تهران

32- تكثير وقرنطينه سؤالات آزمون ارتقاء با نماينده رسمي وزارتخانه

33-  برگزاري امتحان ارتقاء دستياران مستقل از وزارت وتصحيح اوراق وآناليز نمرات

34-  تصحيح اوراق مربوط به آزمون ارتقاء

35- اعلام نمره نهائي آزمون ارتقاءدستياران به گروهها و دستياران ونهايتا به وزارت بهداشت و آموزش پزشكي وتخصصي

36- ارائه گزارش مديريتي سؤالات آزمون

37- اجراي طرح پيلوت (روشهاي جديد ارزشيابي دستياران در گروههاي خاص و هماهنگي هاي لازم با دبير خانه آموزش تخصصي

38- آناليز امتحان ارتقاءدستياري وfeedbackآن

39- قانونمند كردن برنامه اجرائي و علمي آزمون ارتقاءدستياري

40- جمع آوري و آناليز نمرات درون بخشي متقاضيان امتحان برد وپره برد و ارسال به دبير خانه

41- بازديد از بخشهاي آموزشي دستياري زير نظر رياست محترم دانشكده پزشكي

42- اطلاع رساني مستمر به مراجعين

43- انجام سفرهاي ماموريتي به وزارتخانه

44- صدور گواهيهاي اشتغال به تحصيل

45- پي گيري جهت تكميل و اجراي كريكوليم آموزشي گروهها

46- هماهنگي جهت اجراي lag book آموزشي گروهها

47- قانونمند كردن روتيشن دستياران در گروههاي مختلف

48- هماهنگي بين گروههاي باليني و پايه در گروه basic0

49- اجراي كامل كارگاهها و نظارت بر حسن اجراء

50- تهيه CD از مطالب تدريس شده اساتيد در كارگاههاي برگزار شده وارسال آن به گروههاي مربوطه

51-  ايجا د تشكل جديد شوراي نمايندگان دستياري

52- انجام مكاتبات امور مربوط به انتقال و ميهماني دستياران

53- تشكيل جلسات منظم با تمام دستياران به تفكيك سال تحصيلي جهت ارتقاءمسائل آموزشي

54- برگزاري جلسات گروهي ويا موردي با دستياران ارشد

55- تهيه آمارهاي مختلف در طول سال

56- ارسال بخشنامه ها وآيين نامه ها به گروههاي آموزشي

57- جمع آوري گزارش انجام كار ماهيانه دستياران كليه 19گروه باليني و ارسال هر 6ماه يك بار آن به حسابداري جهت اضافه كار رزيدنت هاي تخصصي

58- اعلام ارشديت دستياران ارشد گروهها به كارگزيني جهت حكم حقوقي جديد ويا لغو حكم دستيار ارشد قبلي

59- ارتباط مستمر باگروهها

60- اعلام اسامي دستياراني كه تمديد دوره شده اند به گروهها

61- معرفي دستياران سال آخر گروهها به معاونت درمان جهت گذراندن طرح يك ماهه

62- انجام امور فارغ التحصصيلي و تسويه حساب و بستن پرونده در كامپيوتر و اعلام فراغت از تحصيل به اداره كل آموزش

63- قطع حقوق فارغ التحصيلان0

64- پاسخ به استعلام هاي وضعيت دستياران فارغ التحصيل شده

65- شركت در جلسات شوراي معاونين دانشگاه

66- اداره و برگزاري جلسات شوراي مديران ومعاونين محترم آموزشي گروههاي دانشكده

67- شركت در جلسه شوراي معاونين دانشكده

68- برنامه ريزي جهت توسعه آموزش وپژوهش در راستاي برنامه هاي استراتژيك دانشگاه

69- ارائه پيشنهاد وطرح در زمينه توسعه برنامه هاي نوين آموزشي در سطح دانشكده وكليه بخشهاي باليني

70- توسعه وتبادل اطلاعات نوين آموزشي در سطح وزارتخانه

71- بررسي وتدوين آيين نامه هاي آموزشي دستياران دانشكده وپيشنهاد اصلاح آيين نامه هاي مركزي موجود

72- زمينه سازي توسعه ارائه خدمات مشاوره اي ورفاهي واحكام حقوقي

73- ارتباط مستمر با گروههاي آموزشي دانشكده به منظور ارتقاء فرايند آموزشي دانشكده

74- تعيين اولويتهاي آموزشي دانشكده با همكاري مديران ومعاونين گروههاي آموزشي

75- فراهم سازي تسهيلات مشاوره به دانشجويان در زمينه مسائل و مشكلات آموزشي بخشها 

76- نياز سنجي اطلاعاتي اعضاء هيات هاي علمي ودستياران در زمينه اطلاعات آموزشي

77- بستر سازي ٬حمايت وهماهنگي فعاليتهاي آموزشي دستياران محترم

78- بررسي وتاييد شرايط شركت دستياران در آزمونهاي ارتقاء ٬گواهينامه ٬دانشنامه تخصصي

79- به روز رساني سايت اينترنتي معاونت تخصصي دانشكده

80- رسيدگي به درخواست ها وشكايات ونواقص احتمالي و تقدير وتشكر از افراد متعهد وعامل مربوط به دستياران تخصصي

81- نظارت برحسن اجراي انجام امور در حوزه معاونت تخصصي دانشكده

82- ارزشيابي فعاليت كارشناسان حوزه معاونت تخصصي و تلاش در ارائه هر چه بهتر موارد آموزشي به گروههاي آموزشي ودستياران محترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 11:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ