در خصوص هسته پيشرفت تحصيلي در دانشكده پزشكي به اطلاع مي رساند كه از تاريخ 31 / 6 / 94 شروع به كار كرده است

 

 اعضای هسته پیشرفت تحصیلی :

آقای دکتر خسروی ، آقای دکتر بردبار، آقای دکتر نکوییان، آقای دکتر شفیعی، دکتر کشتگر، دکتر وجدانی، آقای دکتر زمردیان، آقای دهقان ( اداره مشاوره)، آقای دکتر سلطانی (اداره مشاوره)،خانم دکتر تابع (اداره مشاوره)، خانم کمالی

طبق آيين نامه داخل دانشكده اي دانشجويان به سه گروه تقسيم می شوند:

1-معدل زير 12 (مشروط): كه توسط آموزش،  نامه اخطاريه آموزشي به دانشجوداده شده و به خانواده و استاد مشاور نيز  اطلاع داده مي شود. در سال 97 اين پروژه تكميل تر شده و علاوه بر مشاوره توسط استاد و كارشناس مشاوره دانشكده، معاون آموزشي دانشكده نيز به همراه مسئول استاد مشاور دانشكده، انتخاب واحد دانشجو را تحت نظر داشته، و بهترين برنامه پيشنهادي براي انتخاب واحد را به صورت حضوري به دانشجو ارائه مي دهند تا از مشكلات آموزشي در آينده پيشگيري شده و بر اساس توان دانشجو واحد اراوه مي گردد.

2-دسته دوم دانشجويان آسيب پذير معدل زير 14 : كه به اساتيد اسامي و شماره تماس و معدل دانشجو ارسال مي گردد تا توسط استاد مربوطه پيگيري شود و علاوه بر آن كارشناس مشاوره،  دانشجويان آسيب پذير را پيگيري مي كند.

3-دانشجويان داراي افت تحصيلي :  نامه هايي براي دانشجويان افت تحصيلي و حتي پيشرفت تحصيلي ارسال مي شود (به پيوست نمونه نامه ها ارسال گرديده است) تا دانشجو از وضعيت خود آگاهي پيدا نمايد. واحد استاد مشاور دانشكده پزشكي طبق آيين نامه داخلي كميته سياستگزاري استفاد مشاور ، به كليه دانشجويان كه داراي پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي مي باشند نامه اي ارسال مي نمايد. همچنين به دانشجويان داراي افت تحصيلي نامه اي  جهت تعيين نوبت مشاوره تحصيلي، و مراجعه به اداره مشاوره داده مي شود.  در اين راستا با هماهنگي اداره مشاوره كارگاهي  براي دانشجويان در خصوص مديريت پيشرفت تحصيلي  داير مي گردد و از دانشجويان افت تحصيلي دعوت ميشود در اين كارگاه ها شركت نمايند همچنين كارگاههاي در خصوص چگونگي برخورد با دانشجويان براي اساتيد برگزار ميگردد. همچنين از دانشجوياني كه پيشرفت تحصيلي داشته اند، تقدير مي شود.

         لازم به ذكر است استاد مشاور در دانشكده پزشكي از سال 94 الكترونيكي شده است و فقط پرونده دانشجو الكترونيكي نمي باشد و اساتيد با باز كردن كارتابل سما ليست دانشجويان خود را مي بينند و از وضعيت درسي، معدل و تعداد واحدها در هر ترم  مطلع ميشوند و همچنين در دانشكده پزشكي تاييديه انتخاب واحد توسط اساتيد الزامي مي باشد و دانشجويان با صلاحديد استاد مشاور انتخاب واحد مي نمايند.

 


  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-31 9:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ