آئین نامه ها
    

"آیین نامه شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه و دانشجویان بالینی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز"

 

مقدمه:

به منظور بستر سازی مشارکت دانشجویان دوره پزشکی عمومی و بهبود بخشیدن به روند پیگیری مسائل آنان در امور آموزشی و امور رفاهی آنان در عرصه های آموزشی، شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه و شورای نمایندگان دانشجویان بالینی با حمایت دانشکده پزشکی شیراز براساس مفاد این آیین نامه تشکیل می گردند:


ماده 1- تعاریف

1-1- علوم پایه: مرحله اول دوره پزشکی عمومی به مدت دو و نیم سال که قبل از امتحان جامع علوم پایه پزشکی می باشد.

2-1- بالینی: مراحل دوم تا چهارم دوره پزشکی عمومی که بعد از امتحان جامع علوم پایه پزشکی شروع شده و شامل مقاطع فیزیوپاتولوژی، استیودنتی، اکسترنی و اینترنی می باشد.

3-1- عرصه های آموزشی: عبارت است از محوطه دانشکده پزشکی، گروههای آموزشی، بیمارستانها و درمانگاههای تابعه، مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه و فیلدهای آموزشی تعریف شده از سوی معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی.

4-1- امور آموزشی: امور آموزشی به مجموعه ای از مسائل آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی (پایان نامه) و امور رفاهی در عرصه های آموزشی دانشکده پزشکی اطلاق می گردد که دو شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه و بالینی در چارچوب مقررات این آیین نامه در این راستا فعالیت می نمایند.

5-1- شورای نمایندگان دانشجویان: شامل دو شورای مجزا (علوم پایه و بالینی) با ساختاری متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر ورودی در دوره علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی مي باشد که از طریق انتخابات و درچارچوب این آیین نامه انتخاب می شوند.       

 
ماده 2- اهداف

1-2- ارتقاء مشارکت و توسعه فعالیتهای قانونمند دانشجویی در امور آموزشی

2-2- ایجاد بستر مناسب در جهت ارائه پیشنهادات و نظرات دانشجویی در امور آموزشی

3-2- مشارکت در بهبود شرایط رفاهی در عرصه های آموزشی (مانند خوابگاه وسلف سرويس بيمارستان) با بهره گیری از تواناییها و مشارکت دانشجویان

4-2- تلاش در جهت تبیین، حفظ و پیگیری حقوق مرتبط با امور آموزشی دانشجویان از طریق شورای نمایندگان دانشجویان.

5-2- تلاش برای ایجاد بستر مناسب در جهت ارتقاء همفکری و همدلی در بین دانشجویان و مسئولین وکارکنان دانشکده پزشکی و واحدهاي تابعه و آشنایی بیشتر دانشجویان با واقعیتها و مشکلات یکدیگر جهت همکاری متقابل.

 

ماده 3- تشکیلات

1-3- اعضای شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه متشکل از نماینده / نمایندگان هر ورودی در دوره علوم پایه است که با حضور حداقل نصف دانشجویان هر ورودی و با کسب اکثریت آراء حاضرين (نصف به اضافه يك) به مدت یک سال انتخاب می گردند.

تبصره 1: نماینده / نمایندگان دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه فقط در اولین سال ورود به مدت 7 ماه انتخاب می گردند و از انتخابات بعدی به مدت یک سال انتخاب می گردند.

تبصره 2: انتخابات مجدد نماینده / نمایندگان دانشجویان ترم آخر دوره علوم پایه پس از پایان این مقطع با توجه به ورود دانشجويان به مقطع بعدي، در اولین ماه ترم اول دوره فیزیوپاتولوژی برگزار می گردد حتی اگر مدت یک سال به پایان نرسیده باشد.

تبصره 3: در صورت عدم شرکت حداقل یک سوم دانشجویان در مرحله اول انتخابات، مرحله دوم آن با فاصله دوهفته وباشرکت حداقل يک سوم دانشجويان برگزار می گردد. در مرحله دوم اگر تعداد دانشجویان به يک سوم نرسد، نماینده / نمایندگان ورودي با پيشنهاد اعضاي شوراي نمايندگان دانشجويان (علوم پايه يا باليني برحسب مورد) و تاييد رئيس دانشکده ومعاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده پزشکی منصوب مي گردند.

تبصره 4: اگرفقط يک نفر بعنوان کانديد معرفي شود نيز انتخابات جهت تعيين نماينده بايد برگزار گردد.

تبصره 5: دانشجویانی که از هم ورودی های خود عقب افتاده اند فقط در انتخابات تعیین نماینده هم دوره های فعلی خود حق رای دارند.

تبصره 6: دانشجویان انتقالی و میهمان دائم حق شرکت در انتخابات را دارند اما دانشجویاني که فقط روتيشن هایی را در دانشکده پزشکی شیراز می گذرانند، حق رای جهت تعیین نماینده ندارند.

2-3- اعضای شورای نمایندگان دانشجویان بالینی متشکل از نماینده / نمایندگان هر ورودی در دوره فیزیوپاتولوژی، استیودنتی، اکسترنی و اینترنی است که با حضور حداقل نصف دانشجویان هر ورودی و با کسب اکثریت آراء حاضرين  (نصف به اضافه يك) به مدت یک سال انتخاب می گردند.

تبصره: مفاد تبصره های 3و4و5و6 بند یک ماده 3 آیین نامه در ارتباط با شورای نمایندگان دانشجویان بالینی نیز جاری است.

3-3- تعداد اعضای شورای نمایندگان دانشجویان متناسب با تعداد دانشجویان هر ورودی می باشد (مطابق جدول ذیل):

تعداد اعضای علی البدل

تعداد نماینده

تعداد دانشجویان هر ورودی
 

1 نفر

1 نفر

تا 60 نفر و کمتر

2 نفر

2 نفر

140 -61 نفر

2 نفر

 3 نفر

141 نفر و بیشتر

 

تبصره: معاونت آموزشی پزشکی عمومی با توافق شورای معاونین دانشکده پزشکی می تواند تغییراتی در جدول فوق ارائه نماید.

4-3- انتخابات اولین دوره شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه و بالینی توسط معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و در دوره های بعدی توسط شورای مربوطه و با هماهنگی و نظارت معاونت آموزشی پزشکی عمومی برگزار می گردد.

تبصره 1: انتخابات اعضای شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه در نيمه دوم آبان ماه هر سال برگزار می گردد.

تبصره 2: انتخابات نماینده دانشجویان جدیدالورود بهمن ماه فقط در اولین سال ورود در نيمه اول اسفندماه همان سال برگزار می گردد و انتخابات بعدی آنان در نيمه دوم آبان ماه هر سال می باشد.

تبصره 3: انتخابات شورای نمایندگان دانشجویان بالینی در دوره فیزیوپاتولوژی در اولین ماه ترم اول شروع دوره فیزیوپاتولوژی در هر ورودی برگزار می گردد و زمان انتخابات بعدی هر ورودی پس از پایان دو ترم در فاصله زمانی اول تیرماه می باشد.

تبصره 4: انتخابات اعضای شورای نمایندگان دانشجویان بالینی در دوره های استیودنتی، اکسترنی و اینترنی درنيمه اول  تیرماه هر سال برگزار می گردد.

5-3- اعضای منتخب در هر شورا (علوم پایه و بالینی) در اولین جلسه شورا با حضور معاون آموزش پزشکي عمومي، یک نفر را به عنوان دبیر به مدت یک سال انتخاب می نمایند که وظیفه مدیریت جلسات و امضا و ابلاغ مصوبات شورا را به عهده دارد.

تبصره 1: مدت فعالیت هر دوره شورا و دبیرشورا یک سال شمسی از زمان انتخابات می باشد. در صورتیکه دبیرشورای دانشجویان علوم پایه قبل از اتمام مدت یک سال به دوره فیزیوپاتولوژی راه یابد، اعضای شورا یک نفر دیگر را به عنوان دبیر موقت تا زمان اتمام دوره شورا انتخاب می نمایند.

تبصره 2: زمان انتخاب دبیر شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه در آذر ماه هر سال و دبیرشورای نمایندگان دانشجویان بالینی در تیرماه هر سال پس از انتخابات اعضای شورای مربوطه می باشد.

تبصره 3: جلسات شورای نمایندگان دانشجویان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب آراء نصف به اضافه یک اعضای حاضر قابل ابلاغ می باشد.


 
ماده 4- شرایط عضویت

تمام دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز که دارای شرایط ذیل باشند می توانند کاندیدای عضویت در شورای نمایندگان دانشجویان گردندو تقاضاي کتبي خود رابايد يک هفته قبل از انتخابات به معاونت آموزشي پزشکي عمومي تحويل دهند.

1-4- معدل کل دوره بالاتر از 15 باشد.

تبصره: اگر دانشجويي معدل کل دوره کمتر از 15داشته باشد درصورت تاييد شوراي معاونين دانشکده پزشکي  کانديدا شدن وي بلامانع است.

2-4- نداشتن ترم مشروطی آموزشی

تبصره: اگر دانشجویی فقط یک ترم مشروطی آموزشی داشته باشد در صورت تایید شورای معاونین دانشکده پزشکی کاندیدا شدن وی بلامانع است.

3-4- در ارتباط با دانشجویان اینترن، مدت باقیمانده از دوران تحصیل اعضاء نباید کمتر از یک دوره شورا (یک سال) باشد.

4-4- نداشتن حکم قطعی تخلف در کمیته انضباطی دانشگاه

5-4- تاييد اخلاقي  توسط کميته اي متشکل از رئيس دانشکده، معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده، يک نفر عضو هيئت علمي دانشکده پزشکي(علوم پايه يا باليني)به پيشنهاد اعضاي شوراي نمايندگان دانشجويان (علوم پايه يا باليني بر   اسا س کانديداي عضويت در شورا)، دبیر شورای نمایندگان دانشجویان باليني و دبیر شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه

تبصره: در صورت نياز به تاييد اخلاقي کانديداي عضويت در شورا،جلسه کميته ذکر شده در بند 5- 4تشکيل مي شود.

 

ماده 5- اختیارات و حدود فعالیت

1-5- فعالیت ها و مصوبات شوراهای نمایندگان دانشجویان علوم پایه و نمایندگان دانشجویان بالینی نباید نافي قوانین و مقررات مصوب کشور و همچینن قوانین و آیین نامه های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس و دانشکده پزشکی شیراز باشد.

2-5- مرجع نظارت بر مفاد بند "1-5" شورای دانشجويي دانشگاه و شورای معاونین دانشکده پزشکی می باشد و مطابق قوانین مربوطه اقدام خواهند نمود.

3-5- شورای نمایندگان دانشجویان دارای نقش مشورتی و نظارتی است.

4-5- بررسی وضعیت امور آموزشی، تعیین مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی به معاونت آموزشی پزشکی عمومي و مسئولین مربوطه.

5-5- همکاری در مراحل برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای جاری امور آموزشی با هماهنگی معاونت آموزشی پزشکی عمومی.

6-5- همکاری در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات نمایندگان دوره بعدی دانشجویان هر ورودی با  نظارت وحضور معاون آموزش پزشکی عمومی.

7-5-تدوین آیین نامه داخلی که پس از تصویب شورای معاونین دانشکده پزشکی قابل اجرا خواهد بود.

8-5- شورای نمایندگان دانشجویان می تواند برای انجام شرح وظایف خود و برطبق آیین نامه های داخلی نسبت به ایجاد کمیته هایی به منظور پیگیری وظایف محوله اقدام نماید.


ماده 6- رسیدگی به تخلفات و شکایات

1-6- چنانچه هر یک از اعضای شورای نمایندگان دانشجویان در حين انجام وظيفه وپيگيري امور دانشجويان(در راستاي مفاد اين آيين نامه)مرتکب خطا يا اشتباهي شود،موضوع ابتدا در شورای معاونین دانشکده پزشکی بررسي مي گردد ودر صورت اثبات خطاي  نماينده يا نمايدگان دانشجويان ،موضوع به شوراي دانشجويي دانشگاه ارجاع مي شود.

2-6- چنانچه هر یک از اعضای شورای نمایندگان دانشجویان در کمیته انضباطی دانشگاه محکوم قطعی گردند، عضویت آنها در شورا از تاریخ ابلاغ حکم ملغی شده و از اعضای علی البدل به عنوان جایگزین استفاده می شود.

2-6- چنانچه هر یک از اعضای شورای نمایندگان دانشجویان در ترم تحصیلی مشروط شوند، ادامه عضویت آنها در شورا تا اتمام دوره شورا منوط به موافقت شورای معاونین دانشکده پزشکی می باشد و در صورت مخالفت با ادامه عضویت، از اعضای علی البدل به عنوان جایگزین استفاده می شود.

3-6- رسیدگی به شکایات وارده از شورای نمایندگان دانشجویان برعهده معاونت آموزشی پزشکی عمومی است.

 

ماده 7- انحلال شورای نمایندگان دانشجویان

1-7- در صورت عدم صلاحیت شورای نمایندگان دانشجویان جهت ادامه فعالیت(مانند عدم رعايت مفاد بند 1- 5)، شورای معاونین دانشکده نسبت به انحلال شورا اقدام می نماید. در اینصورت معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی طی  3 ماه نسبت به تشکیل مجدد شورا اقدام می نماید.

تبصره: شورای نمایندگان دانشجویان در صورت اعتراض نسبت به حکم انحلال می تواند موارد و دلایل مستند خود را به شوراي دانشجويي دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی ارسال نماید.

 

ماده 8- بودجه و حق الزحمه

1-8- هزینه و امکانات مورد نیاز شورای نمایندگان دانشجویان پس از تایید شورای معاونین دانشکده پزشکی از محل اعتبارات دانشکده پزشکی تامین خواهد شد.

2-8- معاونت آموزشی پزشکی عمومی برحسب میزان فعالیت و عملکرد هر یک از اعضای شورا حق الزحمه تا سقف 50 ساعت در ماه(وتاسقف 100ساعت در ماه با موافقت شورای معاونین دانشکده پزشکی )در قالب کار دانشجویی طبق "آیین نامه استفاده از کار ساعتی دانشجویی" را در نظر گرفته و به معاونت پشتیبانی دانشکده پزشکی جهت پرداخت    اعلام می کند.

تبصره: میزان، زمان و نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای شورا را معاونت آموزشي پزشکی عمومی تعیین می کند.

 

 

 

 

ماده 9- مرجع نظارت و تفسیر

1-9- تفسیر موارد این آیین نامه بر عهده کميته اي متشکل از رئيس دانشکده و معاون آموزش پزشکي عمومي دانشکده پزشکی ودبير شوراي نمايندگان دانشجويان (علوم پايه يا باليني برحسب مورد )می باشد.

 

ماده 10- مرجع تصویب

1-10- آیین نامه شورای نمایندگان دانشجویان علوم پایه و دانشجویان بالینی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی در جهت تسهيل فرآيند فعاليت هاي شوراي صنفي دانشجويي در 10 ماده و 37 بند و 20تبصره در تاریخ 18/4/88 جهت اجرا به تصویب هیئت رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسید و به" آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي کشور" الحاق شد.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-21 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ