بسمــه تعالي

آيين نامه شرح وظايف استيودنت (كارآموزي 1) دوره دكتراي عمومي پزشكي

    كارآموز پزشكي به دانشجوي دكتري عمومي پزشكي اطلاق مي شود كه مقاطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژي را به پايان رسانده است و مجاز به ورود به بخشهاي

باليني براي كسب دانش نظري و تجربيات عملي و مهارت هاي حرفه اي، تحت نظارت اعضاء هيأت علمي و براي اخذ مدرك دكتراي پزشكي است. مسئوليت استيودنت در
هر گروه/بخش با مديرگروه/اتندينگ بخش و در ساعات كشيك با عضو هيأت علمي آنكال يا دستيار سنيور كشيك بخش/بيمارستان مي باشد.

مديران گروههاي آموزشي مسئول حسن اجراي اين آيين نامه هستند. معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي از طريق معاونين آموزشي دانشجويي گروه

ها و معاونين آموزشي _ پژوهشي بيمارستان ها برحسن اجراي اين آيين نامه نظارت خواهند داشت.


وظايف گروه آموزشي و اتندينگ بخش در قبال دانشجو:

1- گروه آموزشي موظف به اجراي برنامه آموزشي ضروري(Core Curriculum) كارآموزي ابلاغ شده ازسوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي وزارت بهداشت

،درمان و آموزش پزشكي مي باشد. برنامه آموزشي هر گروه در پايگاه اطلاع رساني گروه مربوطه در دسترس مي باشد.

2- گروههاي آموزشي موظف اند در يك جلسه توجيهي در ابتداي هر دوره ،استيودنت ها رابا شرح وظايف و مقررات گروه آشنا نمايند.

3- تنظيم برنامه چرخش استيودنت ها در بخش ها به عهده دستيار ارشد گروه آموزشي است.

4- اتندينگ/دستيار سنيور بخش بعنوان مسئولين آموزش دانشجويان در بخش موظفند براي كليه ساعات حضور استيودنت ها  در بخش برنامه آموزشي تهيه و در آغاز

دوره به آنان اعلام كنند.


وظايف كارآموز:

الف: كليات

1- حفظ و رعايت شئون شرعي و اخلاق پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان.

2- رعايت مقررات آيين نامه كد پوشش در كليه بخش هاي باليني و درمانگاه ها.

3- نصب كارت شناسايي حاوي مشخصات دانشجو به روپوش در محيط بيمارستان و درمانگاه ها.

4- رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش، بيمارستان، دانشكده و دانشگاه.

5- رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

 

ب: مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي:

1- اخذ شرح حال و انجام معاينه باليني، تفسير و پيگيري نتايج آزمايشات و بررسي هاي پاراكلينيك، ارزيابي و بيان برنامه تشخيصي و مطرح نمودن تشخيص هاي افتراقي
مناسب از كليه بيماران بستري مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك.

2- ويزيت روزانه بيماران بستري در بخش و ويزيت بيماران به همراه اكسترن/انترن بيمار و دستيار و اتندينگ بخش و اطلاع از كليه مراقبت هاي درماني و ليست داروهاي

دريافتي و نوشتن سير بيماريProgress note)) روزانه براي هر بيمار.

3- پيگيري دريافت جواب آزمايشات (بصورت حضوري در موارد اورژانس) و بررسي و ارائه آخرين گزارش هاي پاراكلينيكي بيمار.

4- نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و پايان هر دوره (On & Off service notes).

5- نوشتن برگه هاي درخواست تصويربرداري از جمله CT scan  و MRI، راديوگرافي، سونوگرافي، آندوسكوپي، آنژيوگرافي و كليه برگه هاي درخواست پاراكلينيك ديگر

درصورتي كه برابر مقررات آن گروه/بخش يا بيمارستان نياز به نگارش شرح حال بيمار در فرم مربوطه باشد.


پ: اقدامات تشخيصي-درماني
:

1- فراگيري و انجام موارد زير به منظور كسب مهارت لازم :

*تزريق عضلاني، وريدي، زير پوستي

*رگ گيري (IV Cannulation)

*نمونه گيري وريدي (Venous blood sampling)

*گرفتن گازهاي خون وريدي(VBG)

*نمونه گيري براي كشت خون

*نمونه گيري از گلو و زخم ها

*رنگ آميزي گرم و مشاهده لام

* تهيه و تفسير ميكروسكوپي لام خون محيطي

*تهيه و تفسير ميكروسكوپي نمونه ادرار

*پانسمان ساده

*ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه

*فيزيوتراپي تنفسي

*كنترل ضربان قلب جنين(Fetal heart rate)  و انقباضات رحم و حركت جنين


2-فراگيري و انجام موارد زير فقط با موافقت اتندينگ/دستيار سنيور بخش و تحت نظارت مستقيم اكسترن/انترن/دستيار بخش:

*گرفتن گازهاي خون شرياني (ABG)

*انجام تست PPD و خواندن آن

*انجام پانسمان هايي كه نياز به دبريدمان،‌شستشوي تخصصي (غير روتين) و يا بخيه مجدد طبق نظر اتندينگ/دستيارسنيور بخش دارند و يا عفوني شده باشند.

* تخليه آبسه سطحي

*كشيدن (Tap) مايع آسيت

*گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده

*گذاشتن سوند ادراري در بيماران همجنس بجز در نوزادان و شيرخواران

*انجام واكسيناسيون روتين اطفال در خانه هاي بهداشت و يا درمانگاهها

*بخيه زدن و كشيدن بخيه

*انجام شستشوي گوش

*گچ گيري ساده و بازكردن گچ

*فلبوتومي


3- مشاهده  و فراگيري موارد زيركه توسط فراگيران مقاطع بالاتر (اكسترن/انترن يا دستيار) انجام مي شود:

*مشاهده و يادگيري CPR

*مشاهده گذاشتن لوله تراشه و Air way

*مشاهده و يادگيري زايمان طبيعي (فقط جهت استيودنت هاي دختر)

*مشاهده كشيدن (Tap) مايع پلور

*مشاهده پونكسيون مفصل

*مشاهده انجام پونكسيون لومبار (Lumbar Puncture)

*مشاهده آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان

*مشاهده نمونه گيري و درناژ سوپراپوبيك

*مشاهده تخليه آبسه عمقي

*مشاهده گذاشتن Chest tube

*مشاهده كات دان

*مشاهده گذاشتن كاتتر وريدي نافي و همكاري در تعويض خون نوزادي

*مشاهده سونداژ ادراري شيرخواران

*مشاهده تزريق داخل نخاعي (Intra thecal) و داخل مفصلي

*مشاهده انجام جراحي هاي سرپايي ساده (ختنه، برداشتن توده هاي سطحي، خارج كردن In growing nail)

*مشاهده تعويض لوله نفروستومي يا سيستوستومي

*مشاهده تزريق داروهاي خاص (شيمي درماني)

*مشاهده آتل گيري

*مشاهده كارگذاري كشش پوستي

*مشاهده خارج كردن جسم خارجي از گوش، حلق وبيني و چشم

*مشاهده تامپون قدامي بيني

*مشاهده كوتر خون ريزي بيني

*مشاهده هر اقدام تشخيصي، درماني و تهاجمي ديگر كه در برنامه آموزشي گروه تعريف شده است.


ت: شركت در برنامه هاي آموزشي گروه:

1- شركت منظم و فعال در كليه راندها و درمانگاه هاي آموزشي بخش،كلاس هاي دروس تئوري باليني، كارگاه ها و يا جلسات آموزشي گروه/ بخش شامل گزارش

صبحگاهي، كنفرانس هاي علمي گروه/بخش، كلاس هاي Management  كنفرانس، اتاق هاي عمل، و ساير برنامه هاي آموزشي براساس برنامه گروه آموزشي.

2- حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط اتندينگ يا دستيار بخش در راند و درمانگاه ها.

3- شركت در درمانگاه طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال، انجام معاينه از بيمار و معرفي بيمار به اتندينگ يا دستيار.

4- معرفي بيمار در راندهاي آموزشي شامل: معرفي كوتاه بيمار، دليل بستري شدن و بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درماني و بيان سير بيماري و اقدامات انجام

شده.

5- ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط اتندينگ/دستيار سنيور بخش.


ث: حضور در بيمارستان:

1- حضور در بخش يا درمانگاه، طبق برنامه تعيين شده از سوي گروه آموزشي يا بخش مي باشد.

2- ساعت حضور و خروج از بيمارستان بر اساس برنامه گروه آموزشي مربوطه مي باشد.

3- استيودنت ها موظفند برنامه كشيك بخش خود را در روز اول بخش تنظيم و در اختيار دستيار سنيور بخش قرار دهند.

4- حداكثر تعداد كشيك، براساس شرايط گروه و دانشكده تعيين مي شود. تعداد كشيك در ماههاي 30 روزه و كمتر، ده كشيك درماه و در ماههاي بيشتر از30 روز، يازده

كشيك در ماه مي باشد.حداقل تعداد كشيك در گروه هاي داخلي، نورولوژي، جراحي عمومي، اورولوژي، ارتوپدي، كودكان، زنان و زايمان، هشت كشيك در ماه مي باشد.

5-  پايان زمان  كشيك استيودنت ها ساعت 10 شب مي باشد.

6- جابجايي در برنامه كشيك فقط در موارد اضطراري با اطلاع قبلي (حداقل 24 ساعت قبل) و به شرط تعيين جانشين و موافقت اتندينگ/دستيار سنيور بخش امكان پذير

مي باشد.

7- ترك كشيك مطلقاٌ ممنوع است بجز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از دستيار سنيور كشيك.

 

موارد تخلف كارآموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال در انجام وظايف و يا شكايات از استيودنت ها در اين رابطه حسب مورد در شوراي آموزشي

گروه مطرح و تصميمات لازم گرفته خواهد شد. چنانچه مسائل مطروحه در هر كدام از مراجع رسيدگي كننده اوليه به نتيجه قطعي نرسيد، مورد به

مرجع بالاتر، مدير گروه و سپس معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع نهايي تصميم

گيري شوراي معاونين دانشكده پزشكي خواهد بود.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-23 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ