دانشجوي ميهمان

مهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه مشروط به اين است که دانشجو حداقل دو نيمسال خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

تعداد واحدهايي که دانشجوي مهمان در دانشگاه يا دانشگاههاي مقصد مي گذراند در هيچ صورتي نبايد از 40 درصد کل واحدهاي دوره تجاوز کند.

حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد، واحدهايي را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمرة کمتر از 12 گذرانده است، بايد مجدداً بگذراند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-21 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ