انتقال و جابجائي

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن شرايط زير مي باشد:

ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

واحدهاي اختصاصي (پايه اصلي تخصصي)باقيمانده دانشجو انتقالي براي دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهاي اختصاصي دوره باشد.

ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد

نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال رشتة سهميه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

در موارد زير انتقال دانشجو به محل سکونت دائم خانواده او خارج از شرايط مذکور (ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد) انجام مي شود.

شهادت، فوت و يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، در صورتي که وي با تشخيص مراجع قانوني به عنوان کفيل خانواده شناخته شود.

معلوليت موثر دانشجو به نحوي که به تشخيص شوراي عالي پزشکي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر که محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائيد مراجع ذيربط.

انتقال دانشجو به هر يک از دانشگاههاي تهران ممنوع است .

انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال برعکس آن با موافقت مبداء و مقصد بلامانع است.

جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء به شرط داشتن شرايط ذيل بلامانع مي باشد

جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد پس از گذراندن حداقل يک نيمسال در صورت احراز شرايط در طول مدت تحصيل براي يکبار بلامانع است.

سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي، نبايد بيش از 50% از واحدهاي خود را گذرانده باشند.

 

 

هر دو دانشجو در يک مرحله از آموزش پزشکي به تحصيل اشتغال داشته باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-21 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ