ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

حداقل نمره قبولي در مقطع علوم پايه اعم از دروس اختصاصي و عمومي 10 و ميانگين هر نيمسال 12 مي باشد. ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال از مراحل اول و دوم پزشکي نبايد از 12 کمتر باشد در غيراينصورت نام نويسي در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود. دانشجوي مشروط در نيمسال بعد حق انتخاب بيش از 14 واحد را ندارد. دانشجوئي که در مرحله اول و دوم پزشکي براي 3 نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب مشروط شود از ادامه تحصيل در رشته پزشکي محروم مي گردد. چنانچه معدل کل واحدهايي که گذرانده حداقل 10 الي 12 باشد مي تواند برابر با مقررات به رشته ديگري در مقاطع کارداني و يا کارشناسي تغيير رشته دهد.  ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان هر يک از مراحل اول و دوم پزشکي نبايد از 12 کمتر باشد. در صورتيکه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده ميباشد، ميتواند درس هايي را که نمرة آنها کمتر از 12 مي باشد، تکرار نمائيد.در غيراينصورت حق ورود به مرحله بعدي را نخواهد داشت، بديهي است که نمرات دروس تکراري اضافه بر نمرات قبلي در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين کل او محسوب خواهد شد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-21 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ