حضور و غیاب

ساعات غيبت در هر درس نبايد از17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غيراينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور خواهد شد. غيبت موجه در امتحان هر درس باعث حذف آن درس و غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله نمره صفر در آن درس مي باشد. در صورت غيبت موجه در امتحان، موضوع از طرف دانشکده و شوراي آموزشي دانشگاه بررسي و در صورت موجه بودن مدارک کافي با نظر شوراي مذکور آن درس حذف مي گردد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ