دریافت فایل PDF

 

" آئين نامه آموزشي دوره باليني دکتری عمومی پزشکی "

 

 

 

نظام آموزشی دوره بالینی:

دوره بالینی شامل مراحل سوم [کارآموزی 1و2 (استیودنتی و اکسترنی)] و چهارم [کارورزی (انترنی)] آموزش پزشکی عمومی می باشد. حداکثر مدت مجاز تحصیل در طی مراحل سوم و چهارم  آموزش پزشکی عمومي 5 سال می باشد. چنانچه دانشجویی نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره بالینی به دوره کارورزی راه یابد و یا نتواند در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند، درصورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر به مدت تحصیلی وی افزوده  می گردد، مشروط بر آنکه مدت مجاز تحصیل (حداکثر 10 سال دوره دکترای عمومی) وی به پایان نرسیده باشد

زمان شروع ترم تحصیلی و نحوه انتخاب واحد:

شروع ترم تحصیلی دانشجویان در دوره کارآموزی 1و2 (استیودنتی و اکسترنی) در نیمسال اول از بهمن ماه و در نیمسال دوم از مرداد ماه و در دوره کارورزی (انترنی) شروع نیمسال اول از فروردین ماه و نیمسال دوم از مهر ماه می باشد که هر نیمسال تحصیلی شامل 6 ماه متوالی حضور در بخش و نیمسال سوم انترنی از فروردین ماه سال بعد بوده که شامل چهار ماه می باشد.

باتوجه به اینکه انتخاب واحد دانشجویان بصورت اینترنی انجام می شود، دانشجویان باید از طریق کامپیوترهای مستقر در دانشکده و یا کامپیوترهای شخصی یا مراکز خصوصی در زمان مشخصی که از طریق تابلوهاي آموزشی و پايگاه اطلاع رساني دانشکده و دانشگاه اعلام می گردد، نسبت به انتخاب واحد هر ترم اقدام نمایند. دانشجویان بالینی برای اخذ چک لیست انتخاب واحد، بايد یک هفته پس از اتمام ثبت نام به واحد آموزش بالینی معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده مراجعه نمایند تا در صورت اشکال احتمالی در انتخاب واحد، از طریق اداره کل آموزش دانشگاه نسبت به اصلاح انتخاب واحد اقدام شود.

تذکر1: در صورت عدم مراجعه دانشجو جهت اخذ چک لیست انتخاب واحد، عواقب ناشی از هرگونه اشکال به عهده دانشجو می باشد.

تذکر2: در صورت عدم انجام انتخاب واحد در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه، به منزله انصراف از تحصیل (ترك تحصيل) دانشجو می باشد. در صورت داشتن عذر موجه بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد تا در صورت تأييد موجه بودن دلايل توسط شوراي آموزشي دانشگاه ، آن نیمسال به عنوان مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی محسوب شود. 

دانشجویان انترن با توجه به ظرفیت گروه های درس انتخابی، یک هفته قبل از شروع انتخاب واحد با هماهنگی واحد آموزش بالینی معاونت آموزشي پزشکي عمومي دانشکده، نسبت به اخذ درس انتخابی خود اقدام مي نمایند و پس از تعیین درس انتخابی، از طریق اینترنت همانند دانشجویان استیودنت و اکسترن اقدام به انتخاب واحد مي نمایند. دانشجویان پس از انتخاب واحد، موظف می باشند نسبت به ثبت نام و تایید نهایی دروس انتخابی خود حداکثر 2 روز پس از انتخاب واحد از طریق اینترنت مطمئن شوند و در صورت عدم تایید دروس توسط واحد آموزش بالینی، دانشجو  مي بایستی از طریق اینترنت انتخاب واحد خود را اصلاح نماید و مجدداٌ به واحد آموزش باليني جهت تایید ارسال نماید. بديهي است،‌ در صورت هر گونه اشکال در سیستم اینترنتی، واحد آموزش باليني معاونت آموزشي پزشکي عمومي دانشکده جهت انتخاب واحد دانشجویان اقدام لازم را بعمل مي آورد.

تذکر3: در صورت عدم مراجعه دانشجوی انترن جهت تعیین درس انتخابی ، واحد آموزش بالینی از تأیید انتخاب واحد و معرفی دانشجو به بخش معذور می باشد.

تذکر4: درصورتيكه انتخاب واحد بصورتي اينترني امكان پذير نباشد، انتخاب واحد با اطلاع به دانشجويان و تعيين درس انتخابي راساٌ توسط آموزش دانشكده انجام خواهد شد.

 

حذف و اضافه – حذف نهایی:

در مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي عمومي حذف و اضافه و حذف نهایی جهت دروس کارآموزی و کارورزی وجود ندارد.

تذكر 1: هرگونه درخواست جهت تعویض بخش و یا جابجایی روتیشن با دانشجوی دیگر، تنها قبل از شروع نیمسال تحصیلی (یعنی قبل از زمان انتخاب واحد ترم) و با ارائه مستندات لازم قابل بررسی است. پس از بررسی مستندات و دلایل دانشجو و موافقت معاونت آموزشی پزشکی عمومی و تأیید شورای معاونین دانشکده پزشکی، مراتب قابل انجام است.

 

نحوه گروه بندی (تعیین روتیشن):

گروه بندی (تعیین روتيشن) در دوره بالینی دانشجو، در دو زمان توسط واحد آموزش بالینی معاونت آموزشی پزشکی عمومی با هماهنگی نماینده دانشجویان بصورت قرعه کشی بشرح ذیل انجام می شود:

1- تعیین روتیشن دوره کارآموزی: قبل از شروع مقطع کارآموزی 1 (استیودنتی)

2- تعیین روتیشن دوره کارورزی: قبل از شروع مقطع انترنی 

تذکر1: پس از قرعه کشی و تعیین روتیشن، تغییر گروه (روتیشن) امکان پذیر نیست.

تذکر2: درخواست جابجایی روتیشن با دانشجوی دیگر، فقط قبل از انتخاب واحد ترم بعد، قابل بررسی است.

تذکر3: دانشجویان متأهل می توانند با همسر خود در یک روتیشن قرار گیرند. اگر تأهل بعد از گروه بندي صورت بگيرد، در صورت درخواست زوج جهت قرار گرفتن در یک روتیشن، بديهي است كه هر دو نفر (زوج) در روتيشنی كه تعداد دانشجوي كمتری دارد قرار مي گيرند.

تذکر4: بر اساس تشخیص معاونت آموزشی پزشکی عمومی (در زمان انتخاب واحد ترم آینده)، در صورتی که گروهی (روتیشنی) نیاز به تعدیل تعداد دانشجو داشته باشد، بترتیب از بین دانشجویان مهمان، انتقالی و دانشجویانی که از هم ورودی خود عقب افتاده اند (با   قرعه کشی بین دانشجویان با شرایط مساوی) انجام می شود.

 

حضور و غیاب:

حضور در تمامی جلسات کلاس های تئوری و بخش های بالینی و درمانگاه (بر اساس برنامه تعیین شده از سوی گروه های آموزشی مربوطه) در دوره کارآموزی و کارورزی الزامی است و عدم حضور دانشجو به منزله غیبت خواهد بود.

 

غیبت در بخش های کارآموزی و کارورزی  که بصورت یکماهه ارائه می گردند:

غيبت موجه:

الف) غیبت موجه سه روز و کمتر از سه روز: با ارائه مستندات قابل قبول، در صورت موافقت معاون آموزشي گروه (يا مدير گروه) تاثیری روی نمره یکماهه دانشجو ندارد.

ب) غیبت موجه بیش از سه روز: با ارائه مستندات قابل قبول و با تشخیص اتندینگ بخش و در صورت موافقت معاون آموزشي گروه (يا مدير گروه)، درس دانشجو با هماهنگی معاونت آموزشي دانشکده حذف می گردد و دانشجو باید نسبت به اخذ مجدد درس و گذراندن آن الزاماٌ  در انتهای همان مقطع (کارآموزی 1،2 یا کارورزی) اقدام نماید.

غيبت غيرموجه:

الف) غیبت غیر موجه سه روز و کمتر از سه روز:

- به ازاء یک روز غیبت غیرموجه 2 نمره از نمرة نهایی آن درس کسر می گردد.

- به ازاء دو روز غیبت غیرموجه 4 نمره از نمرة نهایی آن درس کسر می گردد.

- به ازاء سه روز غیبت غیرموجه 6 نمره از نمرة نهایی آن بخش کسر می گردد.

ب) غیبت غیر موجه بیش از سه روز: نمره نهایی دانشجو در آن درس صفر گزارش می گردد و دانشجو باید نسبت به اخذ مجدد درس و گذراندن آن، الزاما در انتهای همان مقطع (کارآموزی 1،2 یا کارورزی) اقدام نماید.
 

 

غیبت در بخش های کارآموزی و کارورزی که بصورت دو ماهه یا بیشتر ارائه می گردند:

غیبت موجه:

الف) غیبت موجه سه روز و کمتر از سه روز در یک ماه: با ارائه مستندات قابل قبول، در صورت موافقت معاون آموزشي گروه (يا مدير گروه) تاثیری روی نمره یکماهه دانشجو ندارد.

ب) غیبت موجه بیش از سه روز: با ارائه مستندات قابل قبول و با تشخیص اتندینگ بخش و در صورت موافقت معاون آموزشي گروه (يا مدير گروه) و تکمیل فرم مرخصی و هماهنگی و تاييد معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشکده، نمره نهایی دانشجو در آن درس بصورت ناتمام گزارش می گردد و پس از تکرار بخش در انتهای همان مقطع (کارآموزی 1،2 یا کارورزی) به شرح ذیل، نمره دانشجو از مجموع بخشهای گذرانده محاسبه و گزارش می گردد:

- مرخصی بین 3 تا 15 روز ← 15 روز تکرار بخش (بشرط آنکه بخش 15 روزه در گروه آموزشی مربوطه جهت دانشجو در آن مقطع تعریف شده باشد)

- مرخصی بین 16 تا 30 روز (یا 31 روز) ← يک ماه تکرار بخش

تذکر: در صورت درخواست مرخصی بیش از یکماه از گروه آموزشی، با ارائه مستندات قابل قبول و در صورت موافقت معاون آموزشي گروه (يا مدير گروه) و تکمیل فرم مرخصی و هماهنگی و تاييد معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشکده، مدت باقیمانده از آن بخش (دو ماه یا سه ماه) ادامه یافته و نمره نهایی دانشجو در آن درس بصورت ناتمام گزارش می گردد و دانشجو موظف به گذراندن مابقی بخش مربوطه، الزاما در انتهای همان مقطع (کارآموزی 1،2 یا کارورزی) با معرفی معاونت آموزشی پزشکی عمومی می باشد. 

غیبت غیرموجه:

الف) غیبت غیر موجه سه روز و کمتر از سه روز:

- به ازاء یک روز غیبت غیرموجه (در بخش 15 روزه یا یکماهه) 2 نمره از نمرة پایان آن بخش کسر می گردد.

- به ازاء دو روز غیبت غیرموجه (در بخش 15 روزه یا یکماهه) 4  نمره از نمرة پایان آن بخش  کسر می گردد.

- به ازاء سه روز غیبت غیرموجه (در بخش 15 روزه یا یکماهه) 6 نمره از نمرة پایان آن بخش کسر می گردد.

ب) غیبت غیر موجه بیش از سه روز: نمره دانشجو در آن بخش ( بخش 15 روزه یا یکماهه) که غیبت نموده است صفر در نظر گرفته شده و نمره دانشجو در پایان درس (روتیشن) مربوطه بصورت ناتمام ثبت می گردد و دانشجو موظف می باشد در پایان همان مقطع ضمن هماهنگی قبلی با واحد آموزش بالینی، با معرفي معاونت آموزشی پزشکی عمومی به گروه مربوطه مراجعه و آن را بگذراند و پس از تکرار بخشی که دانشجو در آن نمرة صفر اخذ نموده، نمرة نهایی دانشجو از میانگین مجموع نمرات بخش های گذرانده و نمره صفر مربوط به بخشی که غیبت غیر موجه داشته محاسبه و گزارش و ثبت می گردد.

تذکر مهم: غیبت در دروس نظری که در طول دورة (بخش) کارآموزی يا کارورزی ارائه می گردند (مانند دروس تئوری بالینی که در طول گذراندن بخش ارائه می شوند و دروس تئوري درون بخشی مانند دروس تئوری پوست، ENT، چشم، توانبخشي، بيهوشي، راديولوژي، پزشكي اجتماعي، كلينيكال فارماكولوژي، پزشكي قانوني و...) علاوه بر قوانين مربوط به دروس نظري، تابع قوانین حضور و غیاب در بخش های بالینی ( قوانین فوق الذکر) نيز می باشند.

 

تعداد کشیک کارآموزان و کارورزان:

تعداد كشيك براساس شرايط گروه و دانشكده تعيين مي شود.

الف) تعداد كشيك در  ماههاي 30 روزه و كمتر، ده كشيك در ماه و در ماههاي بيشتر از30 روز، يازده كشيك در ماه مي باشد.

ب) حداقل تعداد كشيك در گروه هاي آموزشی داخلي، مغز و اعصاب، قلب و عروق، جراحي عمومي، اورولوژي، ارتوپدي، نروسرجري، كودكان، زنان و زايمان، هشت كشيك در ماه مي باشد. در دیگر گروه هاي آموزشی، مدير گروه بر اساس تعداد بيمار، تعداد  فراگیران، امكانات رفاهي، تعداد تخت بيمارستاني و برنامه آموزشي گروه، حداقل تعداد كشيك را تعيين مي كند.

 

زمان مرخصی دانشجویان در دوره بالینی:

کارآموزی 1 (استیودنتی): در صورت موافقت معاونت آموزشی پزشکي عمومي دانشکده، دانشجویان استیودنت ورودي مهر ماه      می توانند يک هفته در شهريور ماه و هفته آخر دی ماه هر سال از مرخصی استفاده نمایند. در صورت موافقت معاونت آموزشی پزشکي عمومي، دانشجویان استیودنت ورودي بهمن  ماه، با توجه به تعطيلات آخر تير ماه در دوره فيزيوپاتولوژي ، می توانند در هفته آخر دي ماه از مرخصی استفاده نمایند.   

کارآموزی 2 (اکسترنی): در صورت موافقت معاونت آموزشی پزشکي عمومي دانشکده، دانشجویان اکسترن می توانند هفته آخر تير ماه هر سال از مرخصی استفاده نمایند.

کارورزی (انترنی):

الف) دانشجویان انترن در بخش طب سرپايي 1 (داخلي- اطفال) با هماهنگي گروه مربوطه مي توانند به مدت 5 روز متوالي از مرخصي استفاده نمايند. نحوه اعطاي اين مرخصي به دانشجويان انترن (بصورت گروهي همه با هم در يك زمان خاص يا فردي) در اختيار گروه مربوطه مي باشد.

تذکر: اگر طبق روتيشن كارورزي، بخش طب سرپايي 1 انترن در فروردين ماه باشد، با توجه به تعطیلی درمانگاه آموزشی در تعطيلات نوروزي، بدیهی است که دانشجو مجاز به استفاده از مرخصي فوق بعد از تعطیلات نوروزی در فروردین ماه نمي باشد.

ب) مرخصی یکماهه تحت عنوان مرخصی فرصت پایان نامه طبق روتیشن کارورزی دانشجو

تذکر: با توجه به اينكه مرخصي فرصت پايان نامه (طبق روتيشن كارورزي دانشجو) جزء مدت تحصيلي وي حساب مي شود، اگر به دانشجو با شرايط ذيل اجازه گذراندن بخش ناتمام داده شود، زودتر از موعد مقرر فارغ التحصيل نخواهد شد.

 شروط گذراندن بخش ناتمام در فرصت پايان نامه:

فرصت پايان نامه در زمان  over lap (فروردين ماه تا تيرماه  (روتيشن انترني دانشجو نباشد و معاونت آموزشي پزشكي عمومي به وجود دانشجو در گروه مربوطه (از نظر تعداد دانشجو) نياز داشته باشد.

 

مرخصی تحصیلی در مراحل کارآموزی و کارورزی:

در هر یک از مراحل سوم [کارآموزی 1و2 (استیودنتی و اکسترنی)] و چهارم [کارورزی (انترنی)] آموزش پزشکی عمومی، دانشجو    می تواند با موافقت معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده، حداکثر يک نیمسال از مرخصی (با احتساب در سنوات تحصيلي) استفاده نماید. جهت اخذ مرخصي تحصيلي (نيمسال) باید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

 1- دانشجو باید شخصاٌ جهت اخذ مرخصی به واحد آموزش باليني معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده مراجعه و نسبت به حق استفاده از مرخصی (از لحاظ مقررات آموزشی) اطمینان حاصل نموده و سپس فرم تقاضا نامه را تکمیل نماید.

2- فرم تقاضاي مرخصی بايد تا روز دهم ماه قبل از شروع بخش به معاونت آموزشي پزشکي عمومي تحويل داده شود تا مورد بررسي قرار گيرد.

تذکر1: درصورت معرفي نام دانشجو به گروه آموزشي، دانشجو بايد جهت اخذ مرخصي ابتدا از طریق گروه آموزشی مربوطه اقدام نموده و پس از کسب موافقت گروه و تاييد فرم "مرخصي اضطراري بيش از سه روز" توسط گروه، جهت تاييد نهایی مرخصي به معاونت آموزشي پزشکي عمومي مراجعه نمايد.

تذکر2 : مرخصي اضطراري بيش از سه روز در دوره باليني جزء مدت تحصيلي (سنوات)محسوب مي گردد.

 

 ارزیابی پیشرفت تحصیلی:

ارزیابی دانشجو در دوره های کارآموزی و کارورزی بالینی با توجه به موارد زیر انجام می پذیرد:

1 انجام وظيفه براساس شرح وظايف دانشجو (استيودنت، اكسترن/ اينترن)

1 رعایت اخلاق اسلامی و حفظ شئونات پزشکی و حسن رابطه با بیماران و سایر کارکنان بخش.

1 حضور مرتب و تمام وقت در بخش، حضور در کلاسهای مربوطه و انجام کشیک های محوله براساس برنامه تنظیمی از طرف گروه آموزشي.

1 دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش مربوطه از جمله تهیه و تکمیل پرونده بیماران.

1 افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از دوره های کارآموزی و کارورزی.

1 شرکت در امتحان پایانی کتبی و مهارتی بخش و کسب نمرات لازم.

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره نهائی هر درس است که شامل ارزیابی کلی دانشجو در بخش/بخش ها و امتحان کتبی و عملی پایان درس می باشد و به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص می شود.

تذکر 1: حداقل نمره قبولی در دروس دوره کارآموزی و کارورزی (در كليه بخش های مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی عمومي) 12 مي باشد. حداقل میانگین مرحله سوم جهت شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی 14 و حداقل میانگین مرحله چهارم جهت فارغ التحصیلی 14 می باشد.

تذکر2: در دروس کارآموزي يا کارورزي که بصورت دو ماهه يا سه ماهه ارائه مي گردد، چنانچه دانشجو در هر ماه (بخش 15 روز يا يك ماهه) حدنصاب نمره قبولي 10 را کسب ننمايد موظف به تکرار آن 15 روز / ماه مي باشد. در اينصورت گروه آموزشی مربوطه نمره کارآموزي يا کارورزي دانشجو را ناتمام گزارش مي نمايد تا معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده در پايان همان مقطع مربوطه (کارآموزی 1،2 یا کارورزی)، دانشجو را جهت تکرار بخش 15 روز/ ماه ماههايي كه نمره زير 10 كسب كرده است معرفي نمايد. گروه آموزشی پس از اتمام دوره نمره نهایی دانشجو را به اين معاونت اعلام مي نمايد.

تذکر3:  براساس جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 13/2/88 در صورتيكه دانشجو درطول تحصيل از درسي نمره مردودي كسب نمايد و پس از اخذ مجدد درس در اولين فرصت ممكن در آن درس نمره 16 و بالاتر را اخذ نمايد نمره مردودي او حذف و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل دانشجو محسوب نخواهد شد. تعداد موارد مجاز استفاده از آن در مقطع دكتري عمومي پزشكي تا سقف چهار بار مي باشد.

نحوه جبران ميانگين مرحله سوم (به ترتيب):

1- اخذ دروس کارآموزي با نمره کمتر از 14 که اولويت با اخذ دروس کارآموزي با نمره کمتر مي باشد.

2- چنانچه دروس کارآموزي با نمره  کمتر از 14 نداشته باشد، دانشجو مي تواند دروس تئوري با نمره کمتر از 14 را با اولويت دروس تئوري با نمره کمتر اخذ نماید.  

3- در صورتيکه دانشجو دروس کارآموزي با نمره کمتر از 14 دارد (و احتمال می رود که با تکرار آن درس حد نصاب ميانگين کسب نشود)، دانشجو مي تواند همزمان با اخذ دروس کارآموزي، دروس تئوري (با نمره کمتر از 14) که همزمان با  گذراندن کارآموزي‌(يعني در همان ماه) ارائه مي گردد را اخذ نمايد.

تذکر: اخذ دروس فوق الذکر با ارائه تقاضای کتبی و موافقت معاونت آموزشی پزشکی عمومی امکان پذیر است.

 

ارزيابي پيشرفت تحصيلي در دوره کارآموزي 1 ( استيودنتي):

الف) در بخش هاي کارآموزي استيودنتي داخلي (4 ماه)، اطفال(3 ماه) و جراحي (3 ماه): بغیر از امتحانات دروس تئوري باليني که نمرات آنها جداگانه در کارنامه دانشجو ثبت مي گردد، پس از اتمام دوره کارآموزي امتحان کتبی و عملی (آزمون مهارتی) پايان بخش توسط گروه آموزشی برگزار خواهد شد. نمره نهایی کارآموزی دانشجو در این بخش ها مجموع نمره اخذ شده در امتحان پایان دوره و نمرات ارزيابي عملي هر بخش می باشد.

ب) در بخش هاي کارآموزي استيودنتي زنان (2 ماهه): امتحان تئوري باليني زنان که در پايان همان بخش برگزار مي گردد بعنوان امتحان کتبی پایان دوره می باشد. اگر نمره امتحان کتبي بيش از 12 باشد نمره نهایی کارآموزي بر مبناي 40 درصد از نمره امتحان کتبي (امتحان درس تئوری بالینی) و 60 درصد از ارزيابي عملي بخش ها محاسبه مي گردد. چنانچه نمره امتحان کتبي کمتر از 12 باشد نمره کارآموزي دانشجو ناتمام گزارش مي گردد تا در نوبت بعدي در امتحان تئوري باليني شرکت نمايد.

تذکر: در دروس کارآموزي که بصورت دو ماهه يا سه ماهه ارائه مي گردد، چنانچه دانشجو در هر ماه (بخش 15 روزه يا يك ماهه) حدنصاب نمره قبولي 10 را کسب ننمايد موظف به تکرار آن 15 روز/ ماه مي باشد. در اينصورت گروه آموزشی مربوطه نمره کارآموزي دانشجو را ناتمام گزارش نموده تا معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده در پايان مقطع استیودنتی، دانشجو را جهت تکرار بخش ( 15 روز/ ماه/ ماههايي كه نمره زير 10 كسب كرده است) معرفي نمايد. گروه آموزشی پس از اتمام دوره نمره نهایی دانشجو را گزارش می کند.

 

 

 

آزمون جامع پيش کارورزي (پره انترنی):

آزمون جامع پيش کارورزي دو بار در سال و بطور معمول در نيمه شهريور ماه و نيمه اسفند ماه هر سال بطور سراسری با اعلام از سازمان سنجش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي برگزار مي گردد.

            تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون جامع پيش كارورزي 4 نوبت مي باشد و غيبت غيرموجه در آزمون جامع به منزله يك نوبت شركت در آزمون مي باشد. دانشجويي که به علت مردودي مكرر در آزمون جامع پيش کارورزي از ادامه تحصيل در رشته پزشکي محروم مي گردد در صورتيکه ميانگين کل نمرات درس هايي که تا قبل از آزمون جامع پيش كارورزي گذرانده حداقل 10 باشد، طبق دستورالعمل مربوطه مي تواند به رشته ديگري در مقطع کارداني، کارشناسي پيوسته یا ناپيوسته تغيير رشته بدهد.

 تذكر: شرط قبولي در آزمون جامع پره اينترني از شهريورماه سال 1390 كسب حداقل 50 درصد نمره كل آزمون مي باشد.

جهت اطلاع از منابع آزمون جامع به پايگاه اطلاعي رساني دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي مراجعه شود.

 

شرايط شرکت در آزمون جامع پيش کارورزي:

شرط شرکت در آزمون جامع موفقيت در کسب نمره قبولی کليه بخش های بالینی و دروس نظري مرحله سوم آموزش پزشکي عمومي (‌کارآموزي استيودنتي، دروس تئوري باليني، کارآموزی اکسترني و دروس كلينيكال فارماكولوژي و پزشكي قانوني) و اخذ ميانگين کل 14 در مرحله سوم آموزش پزشکی عمومی و تأييديه معاونت پژوهشي دانشكده در ارتباط با امور پايان نامه می باشد.

تذکر 1: چنانچه نمرات تعدادي از دروس يا بخش هايي که دانشجو گذرانده و در امتحانات آن شرکت نموده است، در زمان معرفي به آزمون جامع اعلام نشده بود، دانشجو بصورت مشروط در اين آزمون شرکت مي نمايد. در صورتيکه بعد از اعلام نمره، دانشجو در آن درس تئوري یا بخش بالینی كارآموزي مردود شده باشد، و يا با احتساب آن درس/دروس، ‌ميانگين کل مرحله سوم به حد نصاب 14 نرسد، عليرغم قبولي در آزمون جامع، نتيجه آزمون لغو مي گردد. در صورت لغو نمره آزمون جامع، آن آزمون جزء دفعات مجاز شرکت در آزمون محاسبه نخواهد گرديد و تا کسب نمره قبولي در درس/ دروس نظري يا بخش/ بخش هاي كارآموزي مردودي و کسب ميانگين لازم (نمره 14)، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدي را حتي بصورت مشروط نخواهد داشت.

تذکر 2: کليه کساني که از مهر ماه سال 1383 وارد مرحله سوم شده اند مشمول اخذ ميانگين کل 14 مي باشند اما کساني که قبل از مهر ماه سال 1383 وارد مرحله سوم شده اند کسب ميانگين کل 14 شرط شرکت در آزمون نمي باشد ولي شرط شروع مرحله کارورزي (انترني) كسب ميانگين ذكر شده مي باشد.

 

 

 

آزمون جامع آسكي پيش كارورزي و فارغ التحصيلي:

با توجه به اهميت ارزيابي مهارت هاي عملي دانشجويان، هر دانشجو موظف به شركت در دو آزمون جامع آسکي ميباشد. مرتبه اول بلافاصله بعد از آزمون جامع پيش کارورزي و قبل از شروع دوره انترني (آزمون جامع آسكي پيش كارورزي) و مرتبه دوم در زمان فارغ التحصيلي دانشجو (آزمون جامع آسكي فارغ التحصيلي). افراد حائز شرايط قبولي با دريافت گواهي قبولي از مرکز مهارت هاي باليني دانشگاه و احراز ساير شرايط مي توانند فارغ التحصيل گردند.

دانشجوياني كه نمره قبولي در اين آزمون ها را كسب ننمايند طبق آيين نامه آزمون هاي جامع آسكي پيش كارورزي و فارغ التحصيلي عمل مي شود.

 

قوانين مهم دانشجويان شاهد و ايثارگر:

- مدت زمان امتحان هاي ميان نيمسال و پايان نيمسال براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعيت جسماني آنها با تایید ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آنها قابل افزايش است. مدت زمان آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش کارورزي نيز بر اساس آیین نامه آزمون جامع تا 25 درصد مدت زمان امتحانات مذکور براي اين دانشجويان (جانباز) قابل افزايش خواهد بود.

- نمرات مردودي حداکثر 3 درس دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در ميانگين کل نمرات پايان نيمسال و ميانگين کل نمرات آنها محسوب نمي شود مشروط بر اينکه نمرات هر يک از دروس پس از اخذ آنها و شرکت در امتحان هاي مربوطه در اولين فرصت ممکن کمتر از 12 نباشد. جهت دانشجويان جانباز 25 درصد به بالا به ازاي هر 10 درصد اضافه جانبازي،‌ يک درس به سه درس اضافه مي شود و در هر حال دروس حذف شده نبايد از 5 درس تجاوز نمايد.

- در دوره هاي دکتراي عمومي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي دروسي را که دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران کسر ميانگين در سقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ مي نمايد در صورتيکه نمرات آنها از حدنصاب ميانگين مرحله مربوطه بالاتر باشد نمرات مردودي قبلي درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه حذف مي شود و تنها در ميانگين کل تحصيل در نظر گرفته خواهد شد. حداکثر 4 نيمسال از نيمسال هايي را که دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران کسري ميانگين انتخاب واحد مي نمايد جزء حداکثر سنوات تحصيلي وي محاسبه نخواهد شد.

- در صورت قبولي دانشجوي شاهد و ايثارگر در آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش کارورزي و مردودي در يکي از دروس اعلام شده پس از آزمون و يا کسر ميانگين کل مرحله مربوطه (مرحله هاي علوم پايه و پيش کارورزي)، قبولي در آزمون جامع مذکور تا جبران ميانگين آن مرحله و يا قبولي در درس مذکور محفوظ باقي خواهد ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-20 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ