1-  مدت تحصیل دوره پزشکی چند سال میباشد ؟

   2-  شرایط شرکت درامتحان جامع علوم پایه چیست ؟

   3-  شرایط تغییررشته چیست ؟

   4-  شرایط انتقال چیست؟

 

   

 
    1- مدت تحصیل دوره پزشکی چند سال میباشد ؟

        
 حداکثر مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی 10 سال می باشد که 5 سال آن مربوط به مراحل اول و دوم (مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی) و 5 سال باقی مانده به مراحل سوم و چهارم (کارآموزی و کارورزی) اختصاص دارد. طول مدت تحصیل در دوره علوم پایه 5 ترم معادل 2 سال و نیم است که در پایان این مقطع از کلیه دانشجویان امتحان جامع علوم پایه بعمل می آید . 


   2-  شرایط شرکت درامتحان جامع علوم پایه چیست ؟

         شرط شرکت در امتحان جامع علوم پايه،‌ قبولي در کليه درس هاي مرحله اول (دروس اختصاصي و عمومي علوم پايه) و کسب ميانگين کل 12 از اين مرحله است. با اين حال در شرايطي دانشجو مي تواند با2 واحد درسي( فقط عمومي) در امتحان جامع علوم پايه شرکت کند. (اجرا از اسفند 92)


     3-  شرایط تغییررشته چیست ؟

           دانشجويان دوره دکتري پزشکي در طول دوران تحصيل خود، در صورت داشتن شرايطي به شرح زير و موافقت دانشگاه مربوط، ميتواند به رشته ديگري در همان گروه آموزشي تغيير رشته دهد:
 

  •  ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد. 
  • حداقل 6/1 و حداكثر 3/1 واحد كل دوره را گذرانده باشد. 
  • نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پائين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

      4 -  شرایط انتقال چیست ؟

          انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.
 

انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن شرايط زير مي باشد: 

  • ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

  • متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
  • واحدهاي اختصاصي (پايه اصلي تخصصي)باقيمانده دانشجو انتقالي براي دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهاي اختصاصي دوره باشد. 

  • ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد 

نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال رشتة سهميه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.
در موارد زير انتقال دانشجو به محل سکونت دائم خانواده او خارج از شرايط مذکور (ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد) انجام مي شود. 

شهادت، فوت و يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، در صورتي که وي با تشخيص مراجع قانوني به عنوان کفيل خانواده شناخته شود.
معلوليت موثر دانشجو به نحوي که به تشخيص شوراي عالي پزشکي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد. 


  • ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر که محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تائيد مراجع ذيربط. 
  • انتقال دانشجو به هر يک از دانشگاههاي تهران ممنوع است . 
  • انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال برعکس آن با موافقت مبداء و مقصد بلامانع است.

 
  
  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-3 8:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ