شرایط  ادامه عضویت :


1-دانشجویا ن هر یک از بندهای فوق درمقاطع کاردانی و کارشناسی باید در کل دوره معدل بیشتراز17 و درمقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در کل دوره معدل بیشتر از 16 کسب نماید(دوترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 16 ودر مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول این آیین نامه نمی شوند


2-دانشجوياني که داراي حکم محکوميت قطعي از کميته انظباطي دانشگاه يا هيات بدوي تخلفات باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 13:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ