وام كمك هزينه تحصيلي
 

1-   دريافت فرم از معاونت  فرهنگي دانشجويي دانشكده
2-   ثبت محضري نمودن فرم در يكي از دفاتر ثبت اسناد در سطح كشور
3-   تحويل فرم تعهد محضري به ساختمان مركزي دانشگاه – طبقه زيرزمين- صندوق رفاه – سركار خانم باب اناري
4-   مراجعه به وب سایت صندوق رفاه دانشجویان  http://portal.srd.ir        


  تبصره: در صورت عدم  نام نويسي  در  معاونت فرهنگي دانشكده ، دانشگاه  هيچ گونه  مسئوليتي  در قبال 
          پرداخت وام به دانشجو ندارد.

ورود به وب سایت صندوق رفاه


 
 


وام ضروري

1-   دريافت و تكميل فرم وام ضروري از معاونت فرهنگي دانشجويي  دانشكده
2-   مراجعه به آموزش و تاييد فرم توسط آموزش دانشكده
3-   تحويل فرم وام ضروري به ساختمان  مركزي  دانشگاه  –  طبقه زيرزمين- صندوق رفاه – سركار خانم باب اناري
 يا معاونت دانشجويي فرهنگي دانشكده
4-   سقف وام ضروري 600 هزار تومان بوده كه طي 6 مرحله وبه صورت يك ترم درميان به متقاضيان داده مي شود. 
 .
تبصره: توصيه مي شود دانشجويان جديد الورود از ترم 2 به بعد فرم درخواست وام ضروري را تكميل نمايند.
 
در صورت داشتن هر گونه سئوال با شماره 2122458 تماس حاصل فرماييد.
 


فرايند اخذ مجوز و برگزاري اردو
1.       دريافت فرم درخواست مجوز اردو، فرم تعهد نامه سرپرست اردو و فرم ليست اسامي شركت كنندگان از معاونت فرهنگي دانشجويي دانشكده پزشكي
2.       تكميل فرم مجوز اردو و فرم تعهدنامه توسط سرپرست اردو
3.       تكميل فرم شركت كنندگان در اردو توسط تك تك اعضاء و امضاءآن
4.       تاييد فرم اعضاي شركت كننده توسط سرپرست اردو
5.       تاييد فرم تكميل شده فوق توسط معاونت فرهنگي دانشجويي دانشكده پزشكي
6.       اخذ مجوز برگزاري اردو از مدير فرهنگي دانشگاه
الف)عدم موافقت با برگزاري اردو
1.    بررسي و در صورت امكان رفع مسئله
ب) موافقت با برگزاري اردو
1.       مراجعه به دبيرخانه معاونت فرهنگي دانشگاه جهت ثبت فرم
2.       پي گيري اخذ وسيله نقليه و غذا از معاونت دانشجويي
3.       هماهنگي محل اسكان (درصورت نياز)
4.       هماهنگي با اداره نقليه در خصوص ساعت رفت و آمد وسيله نقليه
5.       برگزاري اردو بر اساس قوانين و تعهدات
6.       ارائه گزارش اردو پس از بازگشت از اردو به مدير فرهنگي دانشگاه
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-29 15:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ