اسامی دانشجویان Ph.D طب ایرانیردیف

نام خانوادگی و نام

سال ورودی

وضعیت فارغ التحصیلی

1

 صدیق رحیم ابادی-مسیح

89

فارغ تحصیل

2

هاشم پور- محمد هاشم

89

فارغ تحصیل

3

حیدری-مجتبی

89

فارغ تحصیل

4

مساوات-سید حمدالله

89

فارغ تحصیل

5

شعرا-روح اله

89

فارغ تحصیل

6

همایونفر-عبدالله

89

فارغ تحصیل

7

افراسیابان-حمیداله

89

فارغ تحصیل

8

 زحلی نژاد-ابراهیم

90

فارغ تحصیل

9

رنجبر-مریم

90

فارغ تحصیل

10

کلوری-سپیده

90

فارغ تحصیل

11

کیانی-آزاده

90

 

12

مهسا -رستمی

91

فارغ تحصیل

13

 اکرمی-رحیمه

91

فارغ تحصیل

14

 صفار شاهرودی-انیسه

91

 

15

توکلی-علی

91

 

16

پرویزی-محمد مهدی

91

فارغ تحصیل

17

بریمانی-شهدیس 

91

 

18

جیحانی-محمد رضا

91

 

19

حاجی منفرد-مهدیه

91

فارغ تحصیل

20

 امینی-فاطمه

91

 

21

دخت  زمانی-نسرین

91

 

22

 قریشی-پریسا السادات

92

 

23

نصیری لاری-زینب

92

 

24

 تفضلی-وحید

92

 

25

دانش فرد-بابک

92

 

26

زارع رشکوئیه-رقیه

92

فارغ تحصیل

27

 ابوالقاسم نژاد-جعفر

93

 

28

 امینی(اهوازی-فاطمه

93

 

29

 اکبر زاده-الهام

93

 

30

 استوار-محدثه

93

 

31

درنا -نیکنام

93

 

32

 رویوران-مائده

93

 

33

 نیازی- مهدی

مهمان

 

34

طباطبائی-فاطمه

مهمان

 

35

زارع -حمید

94

 

36

اشراف-حمیده

94

 

37

یزدی-نغمه

94

 

38

فرهودی-فریناز

95

 

39

احسان مهر-مجید

95

 

40

آل علی هارونی-بهدخت

95

 

41

قاسمی- علی

96

 

42

برخوري  مهني-صبا

96

  


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-31 12:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ