دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

1

دکترزهره نعمت پور 1391 benisalehi1@gmail.com
2دکترسید حامد کبیری 1392hamed.kabiri@yahoo.com 
3دکترکسری مشیرآبادی1392moshirabadikasra@gmail.com
4دکتربهزاد غفاری 1393behzadgahffari@gmail.com
5دکترمحمدمهدی مهرابی 1393mehrabi281@yahoo.com

 

 

دستیار فوق تخصصی جراحی قلب


ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

1

دکتررضا خواجه

1391

drrkhajeh@gmial.com 

 

 

دستیار فلوشیپ  جراحی سرطان (انکولوژی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

1

دکتر مرضیه حق بین 1393

 
 

دستیار فلوشیپ کولورکتال


ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

1

دکتر رضا روشن روان

1391

Reza.Roshanravan@ymail.com 

 2 دکترندا نجیب پور  1392 nnajibpour@yahoo.com  
  دستیار فلوشیپ تروما

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

    

 

 

 دستیار فلوشیپ پیوند

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

1

دکترحیدرمهدی

1389

smehdihaider@yahoo.co.uk 

2

دکتر محسن رضا منصوریان

1390

 mansoorain-mr@yahoo.com

3

دکترمحمدشفیعی1391 eeituhs@yahoo.com

4

دکتر نصیر فخار 1392

 fakhars@sums.ac.ir

5 دکترمحمد رضا 1392razazaide@hotmail.com 

 

   

 دستیار فوق تخصص جراحی عروق

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

1

 دکتراحمد حسین زاده 1392

hosseina27@yahoo.com 

2 دکتر سید مسعود موسوی 1392moosavi92@gmail.com 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-15 8:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ