دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

دکترمحمد مهدی مهرابی 1393
2دکتربهزاد غفاری 1393
3دکتر علی کاویانی 1394
4دکتر محمد رضا دهقانی 1394
5دکترکسری مشیرآبادی1392
 دکترحامد کبیری 1392

 


دستیار فلوشیپ  جراحی سرطان (انکولوژی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

دکتر مرضیه حق بین 1393
2
دکترعلیرضا رضایی
1394

  

دستیار فلوشیپ کولورکتال


ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

دکترسید فرهاد طیاری
1394
 2 دکترمهدی تهمتن 1393
3دکتراحمدمحمدعلی حسین الحری 1392


 

 

 دستیار فلوشیپ پیوند

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

دکترپیروز سامی دوست
1394

2

دکترحامد نیکوپور 1394

3

دکترمحمد شریف1394

4

دکترحسام الدین اقلیمی 1394
5دکترتیمر صالح1394
6دکترمحمد رضا 1392

 

   

 دستیار فوق تخصص جراحی عروق

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

 دکتراحمد حسین زاده 1392
2 دکتر سید مسعود موسوی 1392

 
  دستیار فلوشیپ لاپاراسکوپی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

 1 دکترمحمد حسن هاشم زاده
 1394
2دکترعبدالرزاق حسن خلف 1394
3دکترهادی هادوی 1393
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-19 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ