ساعت و روز درمانگاه و اتاق عمل اساتید جراحی

ساعت و روز اتاق عمل

ساعت و روز درمانگاه

نام استاد

شنبه و دوشنبه وچهارشنبه ساعت 8 تا 15

درمانگاه ندارند

دکتر ملک حسینی

 

شنبه ودوشنبه وچهارشنبه ساعت 8تا15

یکشنبه صبح 8تا13درمانگاه مطهری

دکتر صلاحی

 

شنبه ودوشنبه وچهارشنبه ساعت 8تا 15*گاهی یکشنبه ها ساعت 7تا14

یکشنبه و سه شنبه عصرساعت17تا21

دکتر نیک اقبالیان

 

شنبه تا چهارشنبه هر روز اتاق عمل پیوند

یکشنبه اتاق عمل جنرال

پنجشنبه و جمعه و شبها بصورت اورژانسی اتاق عمل پیوند

کمیسیون پیوند روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه صبح درمانگاه مطهری

 

دکتر کاظمی

 

شنبه تا چهارشنبه هر روز اتاق عمل پیوند

یکشنبه اتاق عمل جنرال

پنجشنبه و جمعه و شبها بصورت اورژانسی اتاق عمل پیوند

کمیسیون پیوند روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه صبح درمانگاه مطهری

 

دکتر شمسائی

 

سه شنبه ساعت 13تا19

دوشنبه و سه شنبه عصر ساعت15تا هر زمان که بیمار باشددرمانگاه امام رضا

دکتر نجفی

 

یکشنبه و چهارشنبه صبح وعصر نمازی از ساعت 7.5صبح تا 19

شنبه و سه شنبه17تا22.30 درمانگاه مطهری

دکتر بهادر

شنبه و دوشنبه صبح و عصر ساعت 7صبح تا 19.30

یکشنبه و چهارشنبه ساعت 15تا زمانی که بیمار باشددرمانگاه امام رضا

دکتر فروتن

 

یکشنبه و چهارشنبه 8صبح تا14نمازی

دوشنبه صبح ساعت9تا13درمانگاه مطهری

دکتر حجتی

 

یکشنبه ساعت 7.5تا14*چهارشنبه 7.5تا19

یکشنبه عصر درمانگاه مطهری ساعت2تا19.30

دوشنبه عصر ساعت14تا19.30درمانگاه فقیهی

دکتر ضیائیان

یکشنبه عصر اتاق عمل نمازی ساعت 12تا19.30*دوشنبه صبح وعصر ساعت7تا19.30اتاق عمل

یکشنبه  صبح ساعت 8تا12 درمانگاه مطهری*یکشنبه عصر ساعت15تا20درمانگاه فقیهی*چهارشنبه عصر ساعت 15 تا20درمانگاه مطهری

دکتر مردانی

یکشنبه ساعت 7.5تا17 * سه شنبه 13تا20*چهارشنبه 7.5تا19

یکشنبه عصر  ساعت.17.30تا21.30درمانگاه مطهری ، سه شنبه صبح درمانگاه مطهری،  دوشنبه عصر 16تا21

دکتر رادپی

 

ندارد

چهارشنبه صبح درمانگاه مطهری ساعت 8تا13

دکتر نیاکان

 

شنبه و یکشنبه عصر ساعت 13تا19اتاق عمل فقیهی

شنبه درمانگاه آموزشی فقیهی ساعت 11تا13*سه شنبه و چهارشنبه عصر ساعت 16تا23 درمانگاه مطهری

دکتر قهرمانی

شنبه و دوشنبه صبح ساعت 7.5تا 13.30اتاق عمل فقیهی

یکشنبه صبح درمانگاه فقیهی ساعت 8تا 13

دکتر ایزدپناه

شنبه صبح و عصر نمازی ساعت 7.5صبح تا19*دوشنبه عصر اتاق عمل فقیهی ساعت 13 تا 19

یکشنبه عصر ساعت 15تا22 درمانگاه مطهری*سه شنبه صبح درمانگاه آموزشی فقیهی ساعت 10 تا 12*سه شنبه عصر درمانگاه فقیهی ساعت 15تا 21شب

دکتر بنان زاده

شنبه 9صبح تا16اتاق عمل فقیهی*چهارشنبه 9تا16اتاق عمل فقیهی

شنبه 16تا21 درمانگاه مطهری* دوشنبه ساعت 16تا21 درمانگاه مطهری و14تا16درمانگاهد فقیهی*

دکتر وحید حسینی

شنبه اتاق عمل مادر و کودک ساعت7.5تا15*یکشنبه گاهی اتاق عمل مادر و کودک صبح ساعت 7.5*سه شنبه اتاق عمل فقیهی صبح  ساعت 7.5تا14*

 شنبه بعد از ظهر درمانگاه فقیهی ساعت 16تا19*دوشنبه عصردرمانگاه مطهری ساعت 16تا19*چهارشنبه صبح درمانگاه مادرو کودک ساعت9تا14.5

دکتر امینی

 

یکشنبه و سه شنبه ساعت 9تا 14 فقیهی

شنبه ها صبح ساعت 9تا13.30

 و چهارشنبه ها صبح 10.5تا13.30

دکتر طالعی

 

یکشنبه و سه شنبه صبح و عصر از ساعت 7صبح تا 19.30اتاق عمل فقیهی

شنبه صبح درمانگاه فقیهی ساعت 10تا12 صبح*چهارشنبه عصر ساعت 14به بعد درمانگاه مطهری*

دکتر اکرمی

 

یکشنبه و سه شنبه صبح و عصر ساعت 7تا20 فقیهی

شنبه صبح ساعت 12تا14درمانگاه فقیهی*شنبه عصر درمانگاه مطهری 14.30تا19*دوشنبه ساعت 10تا13 درمانگاه فقیهی ساعت 14.30تا19درمانگاه مطهری*چهارشنبه صبح ساعت 8تا12 کلینیک برست مطهری

دکتر طهماسبی

 

دوشنبه 8صبح تا19 وچهارشنبه 8صبح تا19اتاق عمل رجائی

شنبه عصر درمانگاه مطهری ساعت 16تا21*سه شنبه عصر درمانگاه مطهری ساعت 16تا21*

دکتر بلند پرواز

شنبه 8صبح تا 19-یکشنبه 8صبح تا19-سه شنبه 10صبح تا19 اتاق عمل رجائی*

دوشنبه عصر درمانگاه مطهری ساعت4تا9*چهارشنبه عصر درمانگاه مطهری ساعت 4تا9*

دکتر عباسی

شنبه 8صبح تا19 اتاق عمل رجائی*سه شنبه 12ضهر تا 19 اتاق عمل رجائی

یکشنبه عصر ساعت 16 تا21 درمانگاه مطهری*دوشنبه 14تا18عصر درمانگاه رجائی

دکتر پایدار

یکشنبه صبح و عصر ساعت 8.5تا 18 درمانگاه قطب الدین *دوشنبه صبح ساعت 8.5تا14 اتاق عمل قطب الدین*سه شنبه صبح ساعت 10تا14اتاق عمل*چهارشنبه صبح اتاق عمل ساعت 8.5تا14 *

شنبه صبح وعصر درمانگاه قطب الدین ساعت 10.5تا16*سه شنبه عصر درمانگاه قطب الدین ساعت 14تا 17و درمانگاه فقیهی ساعت 5تا21

دکتر ایاز

 

دوشنبه عصر درمانگاه مطهری

دکترامیریان

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-17 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ