تاریخچه  گروه:

نخستین گام در جهت تشکیل بخش جراحی پس از تاسیس دانشکده پزشکی در سال 1328برداشـــته شد که با حضـــور آقایان دکتر محمــد تقی میر ، دکترمحـــمود صدریه ، دکتر مهدی سیفی و دکتر حسنعلی فاتح نژاد آموزش دانشجویان و سپس دستیاران جراحی موجودیت یافت.ساخت بیمارستان سعدی (شهید فقیهی ) در سال 1322 آغاز ودر سال 1325 به آموزشگاه عالی بهداری واگذارگردید که پس از تاسیس دانشکده پزشکی در سال 1328 به دانشکده پزشکی پیوست ، از همان سال بخش جراحی با حضور اســاتید فوق و ریاســـت مرحوم آقای دکتر محمد تقی میر ابتدابا 25 تخت که در مجموع شامل بیماران جراحی عمومی ، ارتوپدی ، یورولوژی و زنان بودشروع به فعالیت نمود . (با حضور متخصصین فارغ التحصیل خارج از کشور و همگی در بطن گروه جراحی ) . اولین دوره پذیرش دستیار جراحی عمومی در سال 1336 بوده که سالیانه 2الی 3 دستیار پس از اتمام دوره 6 ساله پزشکی می پذیرفته اند . طول دوره دستیارجراحی عمومی در آن زمان همانند مراکز آموزشی سراسر دنیا 3 سال بوده است . ازدستیاران دوره های اول بخش جراحی میتوان از آقایان دکتر سید محمد حسین علوی ، دکترحسین کاووسی و دکتر ابراهیم عطاران نام برد . دومین بیمارستان آموزشی بخش جراحی یعنی بیمارستان نمازی که ساخت آن در سال 1334 بعنوان مرکز خیریه ای از طرف مرحوم آقای محمد نمازی شروع و پس از اتمام و گذشت مدت زمانی که در وقف اداره آب آن زمانبود ، به دانشکده پزشکی واگذار گردیده شد .همچنین پس از ساخت بیمارستان فخر آباد(قطب الدین )در سال 1349بیمارستانهای آموزشی بخش جراحی به سه بیمارستان افزایش یافت که تا قبل از سال 1357 سالانه حدود 10000 عمل جراحی در این مراکز صورت میپذیرفته . پس از آن با تاسیس بیمارستان شیراز (شهید فقیهی ) و راه اندازی بخشهایجراحی در آن مرکز تعداد بیمارستانهای آموزشی بخش جراحی گسترده گردید.بخش جراحی ابتدا شامل بخشهای جراحی عمومی ، جراحی ارتوپدی ، جراحی ارولوژی ، زنان و سپس مغز و اعصاب بود و پس از آن جرحی اطفال ف جراحی پلاستیک و سوختگی اضافه گردید و بتدریجبخش زنان بصورت بخش مستقل از جراحی در آمد . بیماران ارتوپدی توسط آقای دکتر موسیکمیل جراح استخوان و مفاصل درمان و دانشجویان آموزش می گرفتند و همچنین درمان وآموزش در زمینه جراحی کلیه و مجاری ادراری توسط آقایان دکتر حسنعلی فاتح نژاد ودکتر روح اله کدیور صورت می پذیرفته پس از ملحق شدن دکتر iveingstoneجراح مغز و اعصاب و با حضور آقایان دکتر کیخسرو و ثابت بیان ودکتر محمود نوروززاده بخش جراحی مغزو اعصاب نیز راه اندازی گردید.اولین دستیارمجموعه جراحی که در رشته ارتوپدی تحصیل می نمودند آقای دکتر کشمشیان و در رشتهارولوژی آقای دکتر صمد زاده بودند . بخش جراحی در رشته های ارتوپدی و ارولوژیسالیانه یک دستیار می پذیرفتند . از سال 1344 با حضور آقای دکتر واعظ زاده بخش جراحی اطفال نیز راه اندازی گردید . با بازگشت آقای دکتر بهروز کاظمی فیزیوتراپیستاز آمریکا و میسر نبودن تاسیس بخش فیزیوتراپی بصورتone man derantmentبخش فیزیوتراپی نیز در مجموعه بخش جراحی قرار گرفت که سالها بعد جدا و به دانشکده توانبخشی تبدیل گردید. با گذشت زماندر سال 1360 بخش جراحی پلاستیک ، سوختگی تاسیس و سپس با تاسیس بخشهای جراحی قلب ،جراحی پیوند اعضاء ، جراحی کولورکتال توسعه یافت که پس ازapproveشدن بخشهای فوق ، هر بخش به آموزش دستیاران فوق تخصصی در رشته هایمربوطه می پردازند .همچنین اساتید بخش با گذراندن دوره های خارج از کشور در زمینه های جراحی وسکولار ، انکولوژی ، پیوند و قفسه صدری دامنه فعالیت بخش جراحی را توسعهدادند .در سالهای اخیر ابتدا ارتوپدی از گروه جراحی جدا و بصورت گروه مستقل بهفعالیت خود ادامه میدهند و پس از آن بخش جراحی مغز و اعصاب بصورت گروه جداگانه واجزاء بخش یورولوژی نیز از گروه جراحی جدا و بصورت گروههای مستقل مشغول می باشند. در حال حاضربخش جراحی یکی از معتبرترین و گسترده ترین مراکز جراحی ایران و خاورمیانه بشمار میآید که نمونه ای از فعالیتهای تخصصی و فوق تخصصی در امر آموزش ، پژوهش و درمان بشرحذیل به نظرتان خواهد رسید. تاکنون بخش جراحی عمومی شامل 18 نفر عضو هیئت علمی ، 48 دستیار جراحی عمومی و همچنین بخشهای فوق تخصصیجراحی اطفال با 3عضو هیئت علمی و یک دستیار فوق تخصصی در سال ، بخش جراحی پلاستیک وترمیمی شامل 6 عضو هیئت علمی وسالیانه پذیرش دو دستیار فوق تخصصی بخش جراحی قلب با7 نفر عضو هیئت علمی و 2 دستیار فوق تخصصی در سال ، بخش جراحی پیوند اعضاء با 5 نفرعضو هیئت علمی و سالیانه پذیرش دو دستیار فلوشیپ و بخش تروما با سه نفر عضو هیئتعلمی و پذیرش سالیانه 1 نفر فلوشیپ تروما و همچنین بخش جراحی کولورکتال با دو نفرعضو هیئت علمی و پذیرش سالیانه یک نفر دستیار فلوشیپ می باشد .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-21 11:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ