ردیف
نام و نام خانوادگي
سال ورود
E-mail
شماره تلفن
1
دكتر مهدي اتابكي منصوريه
88/6
Atabak9477@yahoo.com
09173198391
2
دكتر فاطمه خالقي
89/6
khaleghif@sums.ac.ir
09133529160
3
دكتر منصور ابونجمي
89/6
Drmansur123@Gmail.com
09177059826
4
دكتر زينب غلامي بردجي
89/6
Gholamiz@sums.ac.ir
09173161831
5
دكتر زهرا قاضي
89/6
ghaziz@sums.ac.ir
09177004517
6
دكتر مريم السادات عسكري‌نژاد
89/6
Askarinm@sums.ac.ir
09173213530
7
دكتر حكمت عسكري‌نژاد بهزادي
89/6
 
09171116955
8
دکتر علیرضا ملک پور
 
 
09173144341
9
دكتر محمد عباسي
89/6
Abbasi201098@yahoo.com
09175030431
10
دكتر سيد پوريا استاد
89/6
Ostad@sums.ac.ir
09111122977
11
دكتر محمدباقر تقي‌پور كازروني
89/6
09337333285
12
دكتر راميتا شهابي فر
89/6
r.raeesi@yahoo.com
09131411759
13
دکتر آزاده ابراهیمی
89/6
Ebrahimiazade@yahoo.com
09131631606
14
دكتر عليرضا دهقان
90/6
Alireza.de107@gmail.com
09177126866
15
دكتر فريبا سليماني زر
90/6
Sarina_2&4@yahoo.com
09166156827
16
دكتر انسيه ايزدپناه
90/6
ncizadpanah@gmail.com
09173118847
17
دکتر موسی بوستانیان
91/7
 
09171125661
18
دكتر سيدرضا تقوي نسب
90/6
Rezataghavi52@yahoo.com
09166017471
19
دكتر شيدا رضائيان
90/6
sheedarezaian@yahoo.com
09173167973
20
دکتر شاهد رضائیان
6/90
09173161092
21
دكتر مرضيه اكرمي
90/6
09177135400
22
دكتر ساناز اسديان لفمجاني
90/6
09123837947
23
دكتر فرانك محمدي
90/6
Faranak20022000@yahoo.com
09177009624
24
دكتر منصوره بهمني
90/6
 
09173020697
25
دكتر مريم صفري
90/6
Safarim49@yahoo.com
09183437148
26
دكتر رضا بهشتی
90/6
09173411897
27
دکتر سارا شفیعی
90/6
09188410298
28
دکتر سکینه دهقانی
90/6
Dehghanis90@gmail.com
09171076240
29
دکتر حسام الدین شهبازی
91/6
09188500320
30
دکتر روح اله صلاحی
91/6
roholahmed@gmail.com 
09173147009
31
دکترزهرا صمدی
91/6
z_samadi10@yahoo.com 
09122881915
32
دکتر حسین فرحمند
91/6
 
09175019917
33
دکتر روح اله کسائی
91/6
09176307206
34
دکتر علیرضا کیانی
91/6
09179170117
35
دکتر علی ناصری
91/6
09123959680
36
دکتر فاطمه یارمحمودی
91/6
Yarmahmoodif@sums.ac.ir 
09173170784
37
دکتر خلیل اله یوسفی
91/6
09126139401
38
دکتر احسان یزدان پناه
91/6
09171134840
39
دکتر شهرام ماندگاری
91/6
09171180817
40دکتر حمیده عبادت92/6 09173003515
41دکتر نسترن مهدوی نیا92/6 09177423833
42دکتر جعفر دهقان92/6 09171351040
43دکتر آزاده شریف زاده92/6 09173143117
44دکتر آمنه موسوی92/6 09173702749
45دکتر مهدی قادریان92/6 09173915087
46دکتر فرانک رفیعی92/6 09173165239
47دکتر فرشته ملک پور92/6 09171020529
48دکتر صدیقه هوشمندی92/6 09174132426
49دکتر روح زمین92/6 09173058126
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-31 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ