بخش اتفاقات

        سرویس دکتر امیر بذرافشان
        روانشناسان: 
              امین عزیزی- کارشناس روانشناسی بالینی
              سعید سامانی- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی


بخش زنان

        آموزشی: دکتر علی فیروزآبادی

        روانشناس:
               راضیه کریمی - کارشناس روانشناسی بالینی


       آموزشی (نوجوانان): دکتر ابراهیم مقیمی

       روانشناس:
               راضیه کریمی - کارشناس روانشناسی بالینی


بخش 1 مردان

        درمانی: دکتر علی صحراییان

        رواشناس: 
             راضیه کریمی - کارشناس روانشناسی بالینی
       
       درمانی: دکتر امیر بذرافشان

        رواشناس: 
             راضیه کریمی - کارشناس روانشناسی بالینیبخش 2 مردان

       آموزشی: دکتر جمشید احمدی

      روانشناس: 
            سعید سامانی- کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

       آموزشی: دکتر علی صحراییان
      روانشناس:
           خانم مرفاوی - کارشناس ارشد روان شناسی بالینی


بخش 3 مردان

         آموزشی: دکتر لعیا احمدزاده
       روانشناس:
            مریم اورنگی- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
      
       آموزشی(سالمندان): دکتر آرش مولا

      روانشناس:
            خانم اکسیر- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی


بخش 4 مردان

        سرویس دکتر آرش مولا

        روانشناس:
         محمد حسن نصابه - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

بخش 5مردان


        سرویس دکتر ابراهیم مقیمی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-8 11:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ