برنامه کشیک اساتید گروه روانپزشکیمهرماه 95

ایام هفته

تاریخ

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان حافظ   بیمارستان چمران

پنج شنبه

1/7/95

دکتر بذرافشان

دکتر بذرافشان

جمعه

2/7/95

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

شنبه

3/7/95

دکتر جوادپور

دکتر جواد پور

یک شنبه

4/7/95

دکتر احمدزاده

دکتر احمدزاده

دوشنبه

5/7/95

دکتر غنی زاده

دکتر غنی زاده

سه شنبه

6/7/95

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

چهارشنبه

7/7/95

دکتر صحرائیان

دکتر صحرائیان

پنج شنبه

8/7/95

دکتر دستغیب

دکتر دستغیب

جمعه

9/7/95

دکتر بذرافشان

دکتر بذرافشان

شنبه

10/7/95

دکتر مقیمی

دکتر مقیمی

یک شنبه

11/7/95

دکتر غنی زاده

دکتر غنی زاده

دوشنبه

12/7/95

دکتر جوادپور

دکتر جواد پور

سه شنبه

13/7/95

دکتر علوی

دکتر علوی

چهارشنبه

14/7/95

دکتر صحرائیان

دکتر صحرائیان

پنج شنبه

15/7/95

دکتر بذرافشان

دکتر بذرافشان

جمعه

16/7/95

دکتر احمدزاده

دکتر احمدزاده

شنبه

17/7/95

دکتر جوادپور

دکتر جوادپور

یک شنبه

18/7/95

دکترمقیمی

دکترمقیمی

دوشنبه

19/7/95

دکتر بذرافشان

دکتر بذرافشان

سه شنبه

20/7/95

دکترصحرائیان

دکترصحرائیان

چهارشنبه

21/7/95

دکتر احمدزاده

دکتر احمدزاده

پنج شنبه

22/7/95

دکتر صحت پور

دکتر صحت پور

جمعه

23/7/95

دکتردستغیب

دکتر دستغیب

شنبه

24/7/95

دکتر جوادپور

دکترجوادپور

یک شنبه

25/7/95

دکترمولا

دکتر مولا

دوشنبه

26/7/95

دکتر صحرائیان

دکتر صحرائیان

سه شنیه

27/7/95

دکتر بذرافشان

دکتر بذرافشان

چهارشنبه

28/7/95

دکتر غنی زاده

دکتر غنی زاده

پنج شنبه

29/7/95

دکتر احمدزاده

دکتر احمدزاده

جمعه

30/7/95

دکتر بذرافشان

دکتر بذرافشان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ