ساعت

8:20-8

8:20-8:45

9:10- 8:45

10:45- 9:15

مسئول اجرای گروه

11- 10:45

12:30- 11

مسئول اجرای گروه

12:50-12:30

14-12:50

ایام هفته

شنبه

ورزش

صبحانه

آرامش عضلانی

T.A

خانم حسینی

استراحت بیماران

مهارت‏های اجتماعی

خانم شهاب

آرامش عضلانی

روان‏درمانی انفرادی

یکشنبه

ورزش

صبحانه

آرامش عضلانی

راند آموزشی - درمانی

آرامش عضلانی

روان‏درمانی انفرادی

تئاتر درمانی

خانم حسینی

دوشنبه

ورزش

صبحانه

آرامش عضلانی

آرامش عضلانی

خانم چنور

استراحت بیماران

قاطعیت

خانم حسینی

آرامش عضلانی

روان‏درمانی انفرادی

سه شنبه

ورزش

صبحانه

آرامش عضلانی

کنترل استرس

خانم چنور

کنترل خشم

خانم شهاب

خانم شهاب

آرامش عضلانی

روان‏درمانی انفرادی

چهارشنبه

ورزش

صبحانه

آرامش عضلانی

راند آموزشی - درمانی

آرامش عضلانی

روان‏درمانی انفرادی

شناخت درمانی

خانم شهاب

استراحت بیماران

هنردرمانی

خانم حسینی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-6 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ