عنوان
نگارش
استاد راهنما
سال
Prevalence of vaginal Neisseria Gonorrhea and Chlamydia trachomatis in pregnant women …..
دکتر تولایی
دکتر شاهیان-دکترالبرزی
89
بررسی شیوع سنگ کیسه صفرا و عوامل مؤثر در ایجاد آن در نوزادان سالم متولد شده در بیمارستان حافظ
دکتر کرمی
دکتربردبار-پیشوا-حقیقت
89
Pulse oximetry accuracy in pediatric patients with congenital heart disease
دکتر عباسی
دکتر آموزگار
89
A comparative study of the prevalence of celiac disease in children
دکتر فرزادی
دکتر اینالو- دکتر دهقانی
89
بررسی میزان تأثیر داروهای سایمتیدین، رانیتیدین، فاموتیدین و امپرازول در درمان کودکان با علایم دیس پپسی
دکتر عبودی
دکتر ایمانیه-دکتر دهقانی
89
بررسی ارتباط بین سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D3 و بیماری آسم در کودکان
دکتر مومن 
دکتر امین
89
The prevalence of Osteoporosis in hemophilic patients in the south of Iran Shiraz
دکتر رضائی فرید
دکتر کریمی- دکتر سوید
89
Comparing the frequenc of minor thalassemic in childhood malignancies and general population
دکتر علیدوست
دکتر شهریاری
89
تعیین الگوی فشارخون به روش هولتر و مقایسه آن با روش تصادفی در کودکان و نوجوانان پیوند کلیه بیمارستان نمازی
دکتر استقامتی
دکتر بصیرت نیا-عجمی
89
مقایسه غلظت خونی دو فرآورده شربت و گرانول امپرازول در کودکان مبتلا به بیماری گوارش به روش HPLC
دکتر صداقت
دکتر حقیقت
89
Evalation of correlation of inhibitor development with it’s mutations in patients with hemophilia A and B and …..
دکتر کریمی
دکتر صحرائیان
2010
بررسی اثر داروی وین کریستین در درمان سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک مقاوم به درمان های معمول
دکتر مریخی
دکتر درخشان
89
تخمین میزان مقاومت عروق ریوی به روش غیرتهاجمی داپلر اکوکاردیوگرافی در بیماران قلبی مادرزادی و افزایش فشار.....
دکتر چریکی
دکتر عجمی
89
ارتباط فعال شدن مجدد ویروس CMV در اثر عفونت با ویروس HHV6 در بیماران دریافت کننده کبد در بیمارستان نمازی
دکتر صادقی
دکتر البرزی- ضیائیان
89
Evalation of Leishmania Infantum K-DNA
دکتر قدیمی مقدم
دکتر البرزی
89
The effect of transpllout of preterm infants
دکتر مرتضوی
دکتر پیشوا-دکترهمتی
89
Prevalence of zinc deficiency in 3-18 years old children in Shiraz-Iran
دکتر کتیبه
دکتر حقیقت-دکترمروج
89 
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-28 14:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ