برنامه هفتگی گروه کودکان
 
موضوع برنامه ها
مکان
شنبه
گزارش صبحگاهی- راند بخش- کنفرانس
با حضور استاد، دستیاران فوق تخصصی، تخصصی و دانشجویان بالینی
در هر بخش تخصصی و فوق تخصصی
یک شنبه
ساعت 9-8 گزارش بیماران بستری و بحث و تبادل نظر پیرامون بیماران مسئله دار با حضور اساتید، دستیاران فوق تخصصی و تخصصی و دانشجویان بالینی
سالن کنفرانس گروه کودکان
دو شنبه
گزارش صبحگاهی – راند بخش و کنفرانس
با حضور استاد، دستیاران فوق تخصصی، تخصصی و دانشجویان
در هر بخش تخصصی و فوق تخصصی
سه شنبه
ساعت 9-8 Case presentation, Mortality, Management conference, Radiology conference پس از آن راند بخش و کنفرانس درون بخشی
با حضور استاد، دستیاران و دانشجویان بالینی
سالن کنفرانس گروه کودکان
چهار شنبه
ساعت 9-8 گزارش بیماران بستری و بحث و تبادل نظر پیرامون بیماران مسئله دار، راند و کنفرانس درون بخشی با حضور استاد، دستیاران، دانشجویان بالینی
سالن کنفرانس گروه کودکان
پنج شنبه
گزارش صبحگاهی، راند بخش
با حضور استاد، دستیاران و دانشجویان بالینی
 
در هر بخش تخصصی و فوق تخصصی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-1 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ